ކޯޓު ކަލަންޑަރ

  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun
22    01 02 03 04 05
23 06 07 08 09 10 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30      

23 ޖޫން 2016 ގައި ގައި މިކޯޓުން ނެރެފައިވާ ނޫސް ބަޔާން

23 ޖޫން 2016 - ބުރާސްފަތި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާން ވެފައިވާ ގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންޞާފު ޤާއިމު ކުރުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ދުސްތޫރީ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމާއި އެކަމުގައި ޙިއްޞާ ކުރާ އެހެން ފަރާތެއް ނެތްކަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 141 ވަނަ މާއްދާއިން އެނގެން އޮންނަ އިރު، އަމިއްލަ ފަރުދަކު ވިޔަސް، ދައުލަތުގެ ކަމެއް ހިންގުމާ ޙަވާލު ވެހުރި މީހަކު ވިޔަސް، އިތުރަށް ވިދާޅުވެލައްވާ....


އިތުރު ޚަބަރުތައް