ކޯޓު ކަލަންޑަރ

  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun
0101 02 03 04 05 06 07
02 08 09 10 11 12 13 14
03 15 16 17 18 19 20 21
04 22 23 24 25 26 27 28
05 29 30 31        

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތައް


ތާރީޙް: 2017-10-26

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2016/SC-A/13

ދަފްތަރު ނަންބަރު 3915 / މާލެ، މުޙައްމަދު ޙަބީބުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ދައުލަތް (އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް)ގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2017-11-01

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2017/01

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 2017ވަނަ އަހަރުގެ 01 ނަމްބަރު ޢާއްމު ސިޓީ

ތާރީޙް: 2017-10-28

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2014/SC-A/01

ލ. މާވަށް / ވިކްޓްރީހައުސް އިސްމާޢީލް ރަފީޢުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް، އޮޅުވެލި ލާމު ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2017-10-26

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2014/SC-A/29

ޅ.ނައިފަރު / ފުސްތުޅާގެ ޔޫސުފް ޢަބްދުﷲ ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް، ޅ.ނައިފަރު / ތަރިވިދާގެ އަބޫބަކުރު ޢަބްދުއްރަޙްމާނުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2017-10-24

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2016/SC-A/12

ސ. ހިތަދޫ / ކޮންގްރެސް އިބްރާހީމް ނަފީސް ޙުސައިން، ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ސ. ހިތަދޫ / ހަންހާރުގެ އަޙްމަދު ނަޞީރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2017-10-19

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2017/SC-SJ/12

19އޮކްޓޫބަރު 2017 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ކޯޓު އަމުރު

ތާރީޙް: 2017-09-05

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2016/SC-A/17

ސަން ސްޕޯޓިންގ ހޮލިޑޭސް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް މ. ނޫރީ / މާލެ، އިބްރާހީމް ޢަލީމަނިކުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2017-08-29

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2017/SC-SJ/11

 29 އޮގަސްޓު 2017 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ  ކޯޓު އަމުރު

ތާރީޙް: 2017-05-15

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/SC-A/08

ދ. ކުޑަހުވަދޫ / ރޯޒްލީން، އިސްމާޢީލް ނާފިޢުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2017-08-09

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2017/SC-SJ/10

09 އޮގަސްޓު 2017 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ  ކޯޓު އަމުރު

ތާރީޙް: 2017-04-17

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2015/SC-A/25

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ތ. ވިލުފުށި / ޢަލީ އަޙްމަދުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2017-07-16

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2017/SC-SJ/09

16 ޖުލައި 2017 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ  ކޯޓު އަމުރު

ތާރީޙް: 2017-07-13

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2017/SC-C/17

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2017-06-06

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2017/SC-SJ/08

05  ޖޫން 2017 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ  ކޯޓު އަމުރު

ތާރީޙް: 2017-06-02

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2017/SC-SJ/07

02 ޖޫން 2017 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ  ކޯޓު އަމުރު

ތާރީޙް: 2017-05-30

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2017/SC-SJ/06

 30 މޭ 2017 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ  ކޯޓު އަމުރު

ތާރީޙް: 2017-05-24

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2017/SC-E/09

ތ. ވިލުފުށި / އޯޝަންރީޑް، ޙުސައިން ޖަބީންގެ މައްޗަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދައުވާކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2017-05-22

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2017/SC-C/11

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2017-05-14

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2014/SC-A/33

ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާގެ މައްޗަށް ހ. ސްނޫޕީ / މާލެ، ޙައްވާ ޙުޒައިމާގެ ފަރާތުން ދައުވާކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2017-04-11

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2015/SC-A/06

މ. އާދިއްލީގެ، މާލެ، ޑރ. އިސްމާޢީލް ރަޝީދު ޢުމަރުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް އާރް.ކޭ.އެލް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2017-04-12

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2017/SC-SJ/05

12 އޭޕްރީލް 2017 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ  ކޯޓު އަމުރު

ތާރީޙް: 2017-03-30

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2017/SC-E/05

ނ. ލަންދޫ / ރިލެކްސް، ފަރީދާ ޢުމަރުގެ މައްޗަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދައުވާކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2017-03-30

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2017/SC-E/04

ގއ. ވިލިނގިލި / ކޯޒީވިލާ، ޢިމްރާން އަންވަރުގެ މައްޗަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދައުވާކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2017-03-20

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2015/SC-A/10

ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް)ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް އޭޑީކޭ ޓްރޭޑް އެންޑް ޝިޕިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2017-03-15

ކޭސް ޓައިޕް: ގަވާއިދުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ހައިކޯޓު / އުތުރު ގޮތްޕާއި، ހައިކޯޓު / ދެކުނު ގޮތްޕަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު

ތާރީޙް: 2017-03-13

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2016/SC-A/22

ހ. އަވިހި /މާލެ، ފާޠިމަތު ޙަލީމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް އައިމާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2017-02-16

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2017/SC-SJ/04

16 ފެބުރުވަރީ 2017 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ  ކޯޓު އަމުރު

ތާރީޙް: 2017-02-16

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2017/SC-SJ/03

16 ފެބުރުވަރީ 2017 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ  ކޯޓު އަމުރު

ތާރީޙް: 2017-02-09

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2017/SC-SJ/02

09 ފެބުރުވަރީ 2017 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ  ކޯޓު އަމުރު

ތާރީޙް: 2017-02-01

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2017/SC-SJ/01

01 ފެބުރުވަރީ 2017 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ  ކޯޓު އަމުރު

ތާރީޙް: 2016-11-29

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/SC-A/20

އެމް.އެމް.އައި ބަންބޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ހައިފަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2016-11-28

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2016/SC-SJ/07

28 ނޮވެންބަރު 2016 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ  ކޯޓު އަމުރު

ތާރީޙް: 2016-10-31

ކޭސް ޓައިޕް: ނޫސްބަޔާން - ކޭސް ނަމްބަރު: :

31 އޮކްޓޫބަރު 2016 ގައި މިކޯޓުން ނެރެފައިވާ ނޫސް ބަޔާން

ތާރީޙް: 2016-10-16

ކޭސް ޓައިޕް: ސަރކިއުލަރ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2016/07/SC

ޙާކިމުގެ ވަލީއަށް ކާވެނިކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމާގުޅޭ ގޮތުން 16 އޮކްޓޫބާރު 2016 ގައި ނެރެފައިވާ ސަރކިއުލަރ

ތާރީޙް: 2016-10-16

ކޭސް ޓައިޕް: ގަވާއިދުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާޢިދަށް 3 ވަނަ އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤަވާޢިދު

ތާރީޙް: 2016-10-03

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2015/SC-A/16

އައި.އެންޑް.ޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން މައިކްރޯ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2016-09-26

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2015/SC-A/05

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން  އާއި، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް މ. ނައިންހައުސް /  މާލެ، ޒުންނަވާރު ސަލީމްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2016-09-08

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/SC-A/33

ހޮނެސްޓީ / ކ. މާފުށި، އަޙްމަދު ޝިޔާމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ބުލްބުލާގެ /  ކ. މާފުށި، ޢަލީ ޝަހީމްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2016-09-06

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/SC-A/03

އޮޕޭރާހައުސް / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، ޖަމީލާ ޙުސައިންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ފުރުއްމާގެ / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، އަޙްމަދު ޢަލީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2016-09-20

ކޭސް ޓައިޕް: ގަވާއިދުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާޢިދަށް 2 ވަނަ އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤަވާޢިދު

ތާރީޙް: 2016-09-08

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2015/SC-A/28

މއ. ހިއުސްޓަން، މާލެ އަޙްމަދު ޙަމީދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2016-09-01

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/SC-A/03

ހ. ބަރަބޯމާގެ،މާލެ އިސްމާޢީލް ރިމާޙްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް އެޓަރނީ ޖެނަރަލް އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

 

ތާރީޙް: 2016-08-25

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2014/SC-A/23

ފެލިދެއަތޮޅު ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ރަންކޮކާގެ / ވ. ފުލިދޫ، ޝިފާޒާ އިބްރާހީމްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2016-08-04

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2015/SC-A/27

މއ. ހިއުސްޓަން / މާލެ، އަޙްމަދު ޙަމީދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2016-07-25

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2016/SC-JC/08

ގ. ރީފް / މާލެ، މުޙައްމަދު ނަބީލް މެރުމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2016-05-31

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2016/SC-JC/07

މ. މަސްރޫރާ އަޙްމަދު މުއްރަތު މެރުމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެޙުކުމް

ތާރީޙް: 2016-07-24

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2016/SC-SJ/06

24 ޖުލައި 2016 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ  ކޯޓު އަމުރު

ތާރީޙް: 2016-06-27

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2016/SC-A/01

ގ. ކެނެރީގެ،މާލެ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2016-06-03

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2016/SC-JC/06

ހ. ލޮބީ،މާލެ ޙުސައިން ހުމާމް މެރުމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ނިހާއީ ޙުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެޙުކުމް

ތާރީޙް: 2016-06-23

ކޭސް ޓައިޕް: ނޫސްބަޔާން - ކޭސް ނަމްބަރު: :

23 ޖޫން 2016 ގައި ގައި މިކޯޓުން ނެރެފައިވާ ނޫސް ބަޔާން

ތާރީޙް: 2016-06-16

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2014/SC-A/40

މއ. އެމްޓޭޝަންގެ،މާލެ މޫސާ ޙަލީމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ގދ. ތިނަދޫ، ސީޑީޕް ނަސީމާ ޢަލީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެޙުކުމް

ތާރީޙް: 2016-06-01

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2016/SC-SJ/04

01 ޖޫން 2016 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ  ކޯޓު އަމުރު

ތާރީޙް: 2016-05-23

ކޭސް ޓައިޕް: ޤަރާރު - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ހައިކޯޓު/ ދެކުނު ގޮފީގެ ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުމާ ބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަރާރު

ތާރީޙް: 2016-05-05

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2014/SC-A/48

މއ.ޝާހީން، މާލެ ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެޙުކުމް

ތާރީޙް: 2016-04-28

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/SC-A/10

މ. އޮޅިތެރިގެ / މާލެ އާމިނަތު ޝާހިދާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ސ. ފޭދޫ / އަޅިވިލާގެ އިބްރާހީމް ލަޠީފްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެޙުކުމް

ތާރީޙް: 2016-04-27

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2014/SC-A/03

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި / ސައިމާގެ، ޢަބްދުލްކަރީމް މޫސާ އާއި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ހދ. ކުޅުދުއްފުށި/ ސައިމާގެ، ޢާއިޝަތު މޫސާގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެޙުކުމް

ތާރީޙް: 2016-04-13

ކޭސް ޓައިޕް: ޤަރާރު - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/22 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޑިވިޜަނެއް ހުޅުމާލޭގައި އުފެއްދުމާބެހޭ ޤަރާރު

ތާރީޙް: 2016-04-12

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2016/SC-SJ/03

12 އޭޕްރީލް 2016 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ  ކޯޓު އަމުރު

ތާރީޙް: 2016-04-12

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2016/SC-SJ/02

12 އޭޕްރީލް 2016 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ  ކޯޓު އަމުރު

ތާރީޙް: 2016-04-12

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2015/SC-A/15

އއ. ރަސްދޫ / މިދިލިމާގެ، މުޙައްމަދު ޙަނީފުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށްހއ. އިހަވަންދޫ / އެންދެރިމާގެ ސަކީނާ ޙަސަންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެޙުކުމް.

ތާރީޙް: 2016-04-05

ކޭސް ޓައިޕް: ސަރކިއުލަރ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2016/ 06/SC

ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ބަލައިގަތުމާގުޅޭ

ތާރީޙް: 2016-03-31

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2016/SC-A/10

ރ. އިނުގުރައިދޫ / ނީރަންގެ، މުޙައްމަދު މާނިޙްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް.

ތާރީޙް: 2016-03-14

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2016/SC-SJ/01

14 މާރިޗު 2016 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ކޯޓު އަމުރު

ތާރީޙް: 2016-03-01

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2014/SC-A/47

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކގެ މައްޗަށްދަޢުވާކޮށް މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާމައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2016-03-02

ކޭސް ޓައިޕް: ނޫސްބަޔާން - ކޭސް ނަމްބަރު: :

02 މާރިޗު 2016 ގައި މިކޯޓުން ނެރެފައިވާ ނޫސް ބަޔާން

ތާރީޙް: 2016-02-11

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ޙާޟިރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމާގުޅޭ ޢާއްމު ސިޓީ

ތާރީޙް: 2016-02-11

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: :

މާލޭގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ހައިކޯޓަށް ނިސްބަތްވާ ސަރަޙައްދުތަކުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ސީދާ މާލޭގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅުމާގުޅޭ ޢާއްމު ސިޓީ

ތާރީޙް: 2016-02-07

ކޭސް ޓައިޕް: ސަރކިއުލަރ - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ޖިނާއީ އެކިއެކި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރު ނެރުމާއި އަސާސީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމާއި ދައުލަތުގެ ޢާއްމު ނިޒާމު ހިފެހެއްޓުމާބެހޭ

ތާރީޙް: 2016-02-01

ކޭސް ޓައިޕް: ގަވާއިދުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

2014 ޖުލައި 24 ވަނަ ދުވަހު ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދަށް 01 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤަވާޢިދު

ތާރީޙް: 2016-01-25

ކޭސް ޓައިޕް: ގަވާއިދުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ޝަރުޢީ އަގުކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދަށް 2 ވަނަ އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤަވާޢިދު

ތާރީޙް: 2016-01-24

ކޭސް ޓައިޕް: ސަރކިއުލަރ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2016/04/SC

ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުގެ ޙުކުމަކީ، ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ ދުސްތޫރީ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމާ ގުޅޭ

ތާރީޙް: 2016-01-24

ކޭސް ޓައިޕް: ސަރކިއުލަރ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2016/03/SC

ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމަކީ ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ ދުސްތޫރީ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމާ ގުޅޭ

ތާރީޙް: 2016-01-21

ކޭސް ޓައިޕް: ގަވާއިދުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

އޯޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

ތާރީޙް: 2016-01-20

ކޭސް ޓައިޕް: އުސޫލުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2016/01

ދަށު ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން އެއް ކޯޓުން އަނެއް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމާ ބެހޭ އުޞޫލު

ތާރީޙް: 2016-01-20

ކޭސް ޓައިޕް: ސަރކިއުލަރ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2016/02/SC

ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި ބެލެނިވެރިކަމުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާބެހޭ

ތާރީޙް: 2016-01-19

ކޭސް ޓައިޕް: ސަރކިއުލަރ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2016/01/SC

ކޯޓެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ރަށުން ބޭރުގައި އެ ކޯޓެއްގެ ޑިވިޜަނެއް ނުވަތަ ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމްކުރުމާގުޅޭ

ތާރީޙް: 2016-01-19

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ހައިކޯޓުގެ ދެކުނު ގޮފީގެ މަސައްކަތްތައް ރަސްމީކޮށް ފެށުމާގުޅިގެން ނެރެފައިވާ ޢާއްމު ސިޓީ

ތާރީޙް: 2016-01-11

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 2016ވަނަ އަހަރުގެ 03 ނަމްބަރު ޢާއްމު ސިޓީ

ތާރީޙް: 2016-01-11

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 2016ވަނަ އަހަރުގެ 02 ނަމްބަރު ޢާއްމު ސިޓީ

ތާރީޙް: 2016-01-11

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 2016ވަނަ އަހަރުގެ 01 ނަމްބަރު ޢާއްމު ސިޓީ

ތާރީޙް: 2015-12-16

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2015/SC-SJ/16

16 ޑިސެންބަރު 2015 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ކޯޓު އަމުރު

ތާރީޙް: 2015-12-13

ކޭސް ޓައިޕް: ޤަރާރު - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ހައިކޯޓު/ ދެކުނު ގޮފީގައި ޝަރީޢަތް ހިންގުން ފެށުމާ ބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަރާރު

ތާރީޙް: 2015-12-13

ކޭސް ޓައިޕް: ޤަރާރު - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ހައިކޯޓު/ ދެކުނު ގޮފީގެ އިސްފަނޑިޔާރު ހަމަޖެއްސުމާ ބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަރާރު

ތާރީޙް: 2015-12-09

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/SC-A/02

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް މއ.މާޖެހިވިލާ / މާލެ،ޢަބްދުﷲ ހާދީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެޙުކުމް

ތާރީޙް: 2015-12-09

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/SC-A/44

ދަފްތަރު ނަންބަރު 6721 /މާލެ، ޝަމްޢީލް ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެޙުކުމް

ތާރީޙް: 2015-12-09

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2014/SC-A/24

ހ. ޑޮނީގޯލް/ މާލެ، މުޙައްމަދު ޝަފީޤްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެޙުކުމް

ތާރީޙް: 2015-12-09

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/SC-A/21

ގދ.ތިނަދޫ/ ސުކޫނަރ، ޢަބްދުﷲ ލަޠީފްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ދަފަތްރު ނަންބަރު 2894 / މާލެ، އިބްރާހީމް ތަޢުފީޤުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެޙުކުމް

ތާރީޙް: 2015-11-29

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2015/SC-SJ/15

   29 ނޮވެންބަރު 2015 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ކޯޓު އަމުރު 

ތާރީޙް: 2015-11-26

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 24 ނޮވެންބަރު 2015 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ކޯޓު އަމުރު

ތާރީޙް: 2015-11-15

ކޭސް ޓައިޕް: ސަރކިއުލަރ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2015/14/SC

ދަށުކޯޓުގެ ޙުކުމަކީ ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމާ ގުޅޭ

ތާރީޙް: 2015-11-09

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2014/SC-A/10

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށްހއ. އިހަވަންދޫ، ފީރޯޒުގެ މޫސާ ޙުސައިންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާމައްސަލައިގެޙުކުމް

ތާރީޙް: 2015-11-08

ކޭސް ޓައިޕް: ސަރކިއުލަރ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2015/13/SC

ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމަކީ ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް އިލްތިމާސްކުރުމާ ގުޅޭ

ތާރީޙް: 2015-11-05

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/SC-A/31

ހ.ވަލުމައިޒާންދޮށުގެ، މާލެ އަޙްމަދު ޖަނާޙުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ހ.ކާމިނީޕޫލް،މާލެ ޙަސަން ޢަލީ މަނިކުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެޙުކުމް

ތާރީޙް: 2015-10-07

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2014/SC-A/06

ބޭންކް އޮފް ސިލޯންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް މއ.ފެހިއަލިއާގެ،މާލެ މަރްޔަމް ޢާފިޔާގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެޙުކުމް

ތާރީޙް: 2015-11-04

ކޭސް ޓައިޕް: ރޫލިންގްސް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ރޫލިންގ ނަންބަރު 2015/SC-RU/03

ތާރީޙް: 2015-11-04

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2015/SC-SJ/13

04 ނޮވެންބަރު 2015 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ކޯޓު އަމުރު

ތާރީޙް: 2015-11-02

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 10 ނަމްބަރު ޢާއްމު ސިޓީ

ތާރީޙް: 2015-10-29

ކޭސް ޓައިޕް: ޤަރާރު - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ހައިކޯޓުގެ ދެކުނުގެ ގޮފީގެ ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުމާ ބެހޭ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަރާރު

ތާރީޙް: 2015-10-18

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2015/SC-SJ/12

18 އޮކްޓޯބަރު 2015 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ކޯޓު އަމުރު

ތާރީޙް: 2015-10-13

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2015/SC-SJ/11

13 އޮކްޓޯބަރު 2015 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ކޯޓު އަމުރު

ތާރީޙް: 2015-10-06

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/SC-A/19

މ. ސަނދުރަވި / މާލެ، އިބްރާހީމް ލަޠީފްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް އެޑޯން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2015-10-05

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/SC-A/28

އަވަންޒާރޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް މޯލްޑިވްސް މެރިންސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2015-10-01

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2015/SC-SJ/10

01 އޮކްޓޯބަރު 2015 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ކޯޓު އަމުރު

ތާރީޙް: 2015-09-17

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2014/SC-A/34

މ. ވިލާދޮށުގެ / މާލެ، މުޙައްމަދު މަނިކު އާއި، މއ. އަތަމާވިލާ / މާލެ، ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދު އާއި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2015-09-17

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 3013/SC-A/58

ގުޑްލަކް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް މެރީޑިއަމް ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2015-09-29

ކޭސް ޓައިޕް: ނޫސްބަޔާން - ކޭސް ނަމްބަރު: :

29 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ގައި މިކޯޓުން ނެރެފައިވާ ނޫސް ބަޔާން

ތާރީޙް: 2015-09-14

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2015/09

ކޯޓުތަކުގައި ދައުލަތް ތަމްސީލްކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ނެރެފައިވާ ޢާއްމު ސިޓީ

ތާރީޙް: 2015-09-10

ކޭސް ޓައިޕް: ސަރކިއުލަރ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2015/12/SC

ތުރާފިލުވުމުގެ މައްސަލަތައް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމާބެހޭ  ގޮތުން ނެރެފައިވާ ސަރކިއުލަރ

 

ތާރީޙް: 2015-08-31

ކޭސް ޓައިޕް: ސަރކިއުލަރ - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީ ޤާއިމުކުރުމާބެހޭ

ތާރީޙް: 2015-08-12

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2015/08

12 އޯގަސްޓް 2015 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ޢާއްމު ސިޓީ

ތާރީޙް: 2015-08-10

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2015/SC-SJ/09

10 އޯގަސްޓް 2015 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ކޯޓު އަމުރު

ތާރީޙް: 2015-08-06

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2015/SC-SJ/08

06އޯގަސްޓް 2015 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ކޯޓު އަމުރު

ތާރީޙް: 2015-07-23

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/SC-A/30

ދަފްތަރު ނަންބަރު 4800 / މާލެ، މުޙައްމަދު އަނީސްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ހ. ވާލީވިލާ / މާލެ، މުޙައްމަދު ޝަވީދުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2015-07-16

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2014/SC-A/31

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ރައިހާނުގެ / ސ. ފޭދޫ، ޢަބްދުﷲ އުނައިސްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2015-06-29

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2015/07

ކޯޓުތަކުގައި ރެކްރިއޭޝަން ހަރަކާތް ހިންގުމާބެހޭ

ތާރީޙް: 2015-06-25

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-A/45

ލިލީގެ / ގދ. ރަތަފަންދޫ، ޝަޛްރާ އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ހ. މޯހިރު / މާލެ، ޙަސަން އަޒްލީމްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2015-06-28

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2015/SC-SJ/07

28 ޖޫން 2015 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ކޯޓު އަމުރު

ތާރީޙް: 2015-06-25

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2015/SC-SJ/06

25 ޖޫން 2015 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ކޯޓު އަމުރު

ތާރީޙް: 2015-06-23

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2014/SC-A/17

މއ. ދިރޭ / މާލެ، ޤުލޭލާ ޚާލިދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2015-06-21

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/SC-A/06

މއ. ސިސިލްފަރު / މާލެ، މުޙައްމަދު ޔޫސުފުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް މ. ވެލާނާވަރު / މާލެ، ޢަބްދުﷲ މާހިރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެޙުކުމް

ތާރީޙް: 2015-06-22

ކޭސް ޓައިޕް: ޤަރާރު - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ހައިކޯޓުގެ ދެކުނުގެ ގޮފީގެ ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުމާ ބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަރާރު

ތާރީޙް: 2015-06-17

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/SC-A/24

މާލޭ ހޮޓެލެސް އެސޯސިއޭޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2015-06-16

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2014/SC-SM/42

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ މައްޗަށް ހިންގާފައިވާ ސުމޯޓޯ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2015-06-04

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/SC-A/43

ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާމައްސަލައިގެޙުކުމް

ތާރީޙް: 2015-06-04

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2015/SC-SJ/03

03 ޖޫން 2015 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ކޯޓު އަމުރު

ތާރީޙް: 2015-06-02

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2014/SC-A/36

މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް އަތަމާ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެޙުކުމް

ތާރީޙް: 2015-05-28

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2015/SC-A/01

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް މ.ބަޑިކުޅިމާގެ، މާލެ އަނަސް ޢަބްދުއްސައްތާރު އާއި މ.ފްލޮރަންސް، މާލެ ޙަސަން ފިޔާޟްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެޙުކުމް

ތާރީޙް: 2015-05-21

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/SC-A/25

ސްކޫނަރ / ގދ. ތިނަދޫ އަބްދުﷲ ލަޠީފްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ގ.ގްރީންލިން / މާލެ  އަޙްމަދު ޢަލީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެޙުކުމް

ތާރީޙް: 2015-05-10

ކޭސް ޓައިޕް: ނޫސްބަޔާން - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ޞިއްޙީ ޙާލުކޮޅާ ބެހޭގޮތުން ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ޙަޤީޤަތާ މުޅިން ޚިލާފު ވާހަކަތައް މީޑިއާގެ ވަޞީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ފަތުރަމުންގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނޫސް ބަޔާން

ތާރީޙް: 2015-04-07

ކޭސް ޓައިޕް: ސަރކިއުލަރ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2015/10/SC

ޝަރީޢަތްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދު 6 ގެ 241 ވަނަ މާއްދާ ގުޅޭ ގޮތުން ނެރެފައިވާ ސަރކިއުލަރ

ތާރީޙް: 2015-04-07

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2015/06

ހައިކޯޓުން ނިންމާ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ނެރެފައިވާ ޢާއްމު ސިޓީ

ތާރީޙް: 2015-04-06

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2014/SC-A/52

މ.ނިޔަދުރު / މާލެ އަޙްމަދު ނާޡިމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2015-03-30

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/SC-A/29

އެޑިޔުކޭޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް އޭ.ޑީ.ކޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2015-03-05

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2015/05

ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ހައިކޯޓާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 02 ސަރަޙައްދުގައި ޤާއިމުކުރާ ހައިކޯޓުގެ ގޮފިތަކުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ މުއްދަތު ގުނުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ނެރެފައިވާ ޢާއްމު ސިޓީ

ތާރީޙް: 2015-02-11

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/SC-A/37

ކްރައުން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް  ދުނގެތިމާގެ / ސ. ހިތަދޫ، އަބްދުﷲ ޝަޒްމީލްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2015-02-10

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/SC-A/36

ކްރައުން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް  ރޭޝަން / ސ. މަރަދޫ،ޢަބްދުﷲ އާނިޝް އާއި  އިރުޝާދު / ށ. މާއުނގޫދޫ، ޢަބްދުﷲ ފާއިޒް އާއި ބްލޫރެސްޓް / ހއ. ދިއްދޫ، މުޙައްމަދު ޞާދިޤު އާއި ރޯޝަނީއާގެ / ހދ. މަކުނުދޫ، ޙުސައިން ނަޝީދު އާއި ހަނީވިލާ / ސ. ހިތަދޫ، މުޙައްމަދު ރާފިއު އަޙްމަދު އާއި ޖަނަވަރީގެ / އދ. މަހިބަދޫ، ބުންޔާމީން ޙަސަން، ދަނބުސުތުލިގެ / އދ. މަހިބަދޫ، މަބްރޫކް އަޙްމަދު އާއި އެވަރގްރީން / ބ. ތުޅާދޫ، އިބްރާހިމް މުޖުތަބާ އާއި މަލާޒު / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު އާއި ހަޒާރުމާގެ / ރ. މަޑުއްވަރީ މުޙައްމަދު ރަޝީދުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2015-02-10

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/SC-A/35

ކްރައުން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ފުނާޑު-ދިލްޝަންގެ / ޏ.ފުވައްމުލައް، އިސްމާޢީލް ޢަބްދުﷲ އާއި، ހީނާގެ / އދ.މަހިބަދޫ، މުޙައްމަދު އިރުޝާދު އާއި ކުޅިބަލާގެ / އދ.މަހިބަދޫ، ޞަލާޙް ޙުސައިން އާއި ނޫމުރަކަ / އއ.އުކުޅަސް، ޢަބްދުﷲ ނަވާޛް އާއި ކާނިމާގެ / ބ.ތުޅާދޫ، މުޙައްމަދު އަންސާމް އާއި ސީވިއު / ސ.ހުޅުދޫ، އަޙްމަދު މަޝްހޫދު އާއި ފިޔަނޫމާގެ / ހދ.ހަންޏާމީދޫ، އަޙްމަދު އަސްލަމް އާއި އަލިވާގެއާގެ / ނ.ފޮއްދޫ، މުޙައްމަދު އިމްތިޔާޒް ޢަބްދުއްރަޙްމާން އާއި އެތުމާގެ / ތ.ކަނޑޫދޫ، އިދުރީސް ޢަލީ އާއި ޑޭޒީވިލާ / އދ.މަންދޫ، މުޙައްމަދު ހާރިޘް އާއި އިރުމަތީގެ / އދ. ދިގުރަށް، މުޙައްމަދު ޤާސިމްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2015-02-19

ކޭސް ޓައިޕް: ސަރކިއުލަރ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2015/09/SC

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކާއި ޝަރުޢީދާއިރާގެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ކްލަބް، ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުމާބެހޭ ސަރކިއުލަރ

ތާރީޙް: 2015-02-19

ކޭސް ޓައިޕް: ސަރކިއުލަރ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2015/08/SC

ދައުލަތުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުންނާއި އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ޝަރުޢީދާއިރާގެ ވަކިވަކި ކޯޓުތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ވަކިވަކި ކޯޓުތަކާއި، ވަކިވަކި ފަނޑިޔާރުންނާއި، ވަކިވަކި މުވައްޒަފުންނާއި ނުވަތަ ވަކިވަކި ފަރާތްތަކާ މުޢާމަލާތް ކުރުމާބެހޭ ސަރކިއުލަރ

ތާރީޙް: 2015-02-18

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2014/SC-A/22

މ. ރާޅުފުނި / މާލެ، މޫސާ ފަތުޙީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް މ. ޔެސްމީން / މާލެ، ޢަބްދުލް ޣަފޫރު ޙާމިދު އާއި، ޖޭމުގަސްދޮށުގެ / ދ. ބަނޑިދޫ، ޙާމިދާ ޙާމިދު އާއި، މއ. އިވްނިންގްރޯސް / މާލެ، އަބޫބަކުރު ޙާމިދުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2015-02-17

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/06/SC ސަރކިއުލަރ އާއި ގުޅޭ ޢާއްމު ސިޓީ

ތާރީޙް: 2015-02-17

ކޭސް ޓައިޕް: ރޫލިންގްސް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރޫލިން ނަންބަރު 2015/SC-RU/02

ތާރީޙް: 2015-02-15

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2015/03

ރަސްމީ ސިޓީތަކުގައި ސޮއިކުރުމާއި ސިޓީ އެޑްރެސްކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ނެރެފައިވާ ނަންބަރު 2012/02/SC ސަރކިއުލަރ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވާ ނެރެފައިވާ ޢާއްމު ސިޓީ

ތާރީޙް: 2015-02-12

ކޭސް ޓައިޕް: ސަރކިއުލަރ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2015/07/SC

ހައިކޯޓާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 02 ސަރަޙައްދުގައި ޤާއިމުކުރާ ހައިކޯޓުގެ ގޮފިތަކަށް ނިސްބަތްވާ ސަރަޙައްދުތައް ކަނޑައެޅުމާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ

ތާރީޙް: 2015-02-12

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ހައިކޯޓާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 02 ސަރަޙައްދެއްގައި ޤާއިމުކުރާ ހައިކޯޓުގެ ގޮފިތަކުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ނެރެފައިވާ ޢާއްމު ސިޓީ

ތާރީޙް: 2015-02-03

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-A/48

ހ. ސީސައިޑް / މާލެ، މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާހްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް މ. ވިލާދޮށުގެ / މާލެ، މުޙައްމަދު މަނިކު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2015-02-03

ކޭސް ޓައިޕް: އުސޫލުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ މަޤާމްތަކަށް މީހުން ޢައްޔަންކުރުމާބެހޭ އުޞޫލު

ތާރީޙް: 2015-01-27

ކޭސް ޓައިޕް: ސަރކިއުލަރ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2015/06/SC

ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ  ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ހައިކޯޓާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 02 ސަރަޙައްދުގައި ޤާއިމުކުރާ ހައިކޯޓުގެ ގޮފިތަކުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ

ތާރީޙް: 2015-01-27

ކޭސް ޓައިޕް: ރޫލިންގްސް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2015/SC-RU/01

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރޫލިންގ ނަންބަރު 2015/SC-RU/01

ތާރީޙް: 2015-01-21

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2015/01

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ނެރެފައިވާ ޢާއްމު ސިޓީ

ތާރީޙް: 2015-01-21

ކޭސް ޓައިޕް: ސަރކިއުލަރ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2015/05/SC

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދުގެ 53 ވަނަ މާއްދާ އިސްލާޙުކުރުމާ ގުޅޭ ސަރކިއުލަރ

ތާރީޙް: 2015-01-14

ކޭސް ޓައިޕް: ސަރކިއުލަރ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2015/04/SC

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ނަންބަރު  ސަރކިއުލަރގެ ދަށުން ސިވިލް ކޯޓުގެ 05 ޑިވިޜަން ޤާއިމުވެގެންދިއުމާއި ގުޅިގެން އެޑިވިޜަންތަކުގައި މަސައްކަތް ހިންގުމުގެ އިޖުރާއާތާ ގުޅޭ ސަރކިއުލަރ

ތާރީޙް: 2015-01-08

ކޭސް ޓައިޕް: ސަރކިއުލަރ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2015/03/SC

ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރުމާބެހޭ ސަރކިއުލަރ

ތާރީޙް: 2015-01-08

ކޭސް ޓައިޕް: ސަރކިއުލަރ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2015/02/SC

ސިވިލް ކޯޓުގެ 5 ޑިވިޜަން ޤާޢިމުކުރުމާބެހޭ ސަރކިއުލަރ

ތާރީޙް: 2015-01-05

ކޭސް ޓައިޕް: ސަރކިއުލަރ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2015/01/SC

ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ދެވޭ ޚާއްސަ ޢިނާޔަތްތަކާއި އިމްތިޔާޒުތައް ދިނުމާބެހޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 2011/05/SC އަށް 1 ވަނަ އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ސަރކިއުލަރ

ތާރީޙް: 2014-11-26

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2014/SC-SJ/07

26 ނޮވެންބަރު 2014 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ކޯޓު އަމުރު

ތާރީޙް: 2014-10-27

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/SC-A/22

ބިލެތްފަހި ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ށ. ބިލެތްފަހި / ނޫވިލް، މޫސާ ރަފީޢުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2014-10-21

ކޭސް ޓައިޕް: ގަވާއިދުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ޙައްދުޖެހުމަށާއި ތަޢުޒީރުކުރުމަށް ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު

ތާރީޙް: 2014-10-02

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/SC-A/23

ރީތިރަށް ރިސޯޓު ޕްރައިވެޓް ލިމިޑެޓްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް މައި ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2014-09-08

ކޭސް ޓައިޕް: އުސޫލުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2014/02

ދަށު ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން އެއް ކޯޓުން އަނެއް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމާބެހޭ އުޞޫލު

ތާރީޙް: 2014-09-04

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2014-02

މައްސަލަތަކުން ތަނާޒުލްވުމާގެޅޭ ގޮތުން ނެރެފައިވާ ޢާއްމު ސިޓީ

ތާރީޙް: 2014-08-24

ކޭސް ޓައިޕް: ސަރކިއުލަރ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2014/01/SC

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާގުޅިގެން އިޖްރާޢީގޮތުން ކަނޑައަޅާ ކަނޑައެޅުންތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ނެރެފައިވާ ސަރކިއުލަރ 

ތާރީޙް: 2014-08-14

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2014/SC-SJ/06

14 އޯގަސްޓް 2014 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ކޯޓު އަމުރު

ތާރީޙް: 2014-08-13

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2014/SC-A/21,2014/SC-A/20

ޖޯޖެޓްވިލާ / ގއ. ކޮނޑޭ، ޢަލީ އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާއި، ޖޯޖެޓްވިލާ / ގއ. ކޮނޑޭ ، ޢަލީ އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް ކުދިމާގެ / ގއ. ކޮނޑޭ، ސިޔާމް މުޙައްމަދު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2014-07-24

ކޭސް ޓައިޕް: ގަވާއިދުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު

ތާރީޙް: 2014-07-20

ކޭސް ޓައިޕް: ގަވާއިދުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ޝަރުޢީ އަގުކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދަށް 1 ވަނަ އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤަވާޢިދު

ތާރީޙް: 2014-06-23

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2014/SC_SJ/05

23  ޖޫން 2014 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ކޯޓު އަމުރު

ތާރީޙް: 2014-06-04

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/SC-A/29

އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2014-06-02

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/SC-A/27

ހ. ސޯސަން / މާލެ، ޙުސައިން ރިޝީފް ޠާހާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2014-06-01

ކޭސް ޓައިޕް: ގަވާއިދުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ޝަރުޢީ އަގުކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު

ތާރީޙް: 2014-05-27

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2014/01

ޤަވަޢިދު ނަންބަރު 2014/R-24ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާޢިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ 3 ވަނަ މާއްދާއިން އިޞްލާޙު ގެނެވިފައިވާ، ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ 65 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އެކި ކޯޓުތަކުން ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް މާނަ ކުރާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާތީ އެކަމާ  ގުޅިގެން ނެރެފައިވާ ޢާއްމު ސިޓީ

ތާރީޙް: 2014-05-22

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/SC-A/27

ވާރކްސް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ސީ.ޕީ.އެސް. މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2014-05-21

ކޭސް ޓައިޕް: ނޫސްބަޔާން - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ރީސްޓްރަކްޗަރކޮށް އަލަށް އެކަށައެޅުނު އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހިންގުމަށް ބަދަލުގެނައުމާއި ބެހޭ ޤަރާރު

ތާރީޙް: 2014-05-20

ކޭސް ޓައިޕް: ގަވާއިދުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބޭއްވޭ ވަރކްޝޮޕް/ ސެމިނަރ، ކޮންފަރެންސް ފަދަ ބައްދަލުވުންތަކާއި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާއިންބައިވެރިވުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު

ތާރީޙް: 2014-05-12

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2014/SC-SJ/04

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ކަމާބެހޭ ޕްރޮސިކިއުޓަރުންނާއި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު

ތާރީޙް: 2014-05-08

ކޭސް ޓައިޕް: ނޫސްބަޔާން - ކޭސް ނަމްބަރު: :

މަލްޓި ސްޓޭކް ހޯލްޑަރ ޖުޑީޝަލް ސެކްޓަރ ލޯ ރިފޯމް ކޮމިޓީ އުފައްދައިފި

ތާރީޙް: 2014-04-30

ކޭސް ޓައިޕް: އުސޫލުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2014/01

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހިންގުމާބެހޭ އުޞޫލު

ތާރީޙް: 2014-04-07

ކޭސް ޓައިޕް: ނޫސްބަޔާން - ކޭސް ނަމްބަރު: :


ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/22 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 63 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫގައި ވަކި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓެއް އުފެއްދުމާބެހޭ ޤަރާރު

ތާރީޙް: 2014-03-31

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/SC-A/04

ޚައިރާތު / ހުޅުމާލެ، ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2014-03-27

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/SC-A/07

މ. ގޯނބިލިމާގެ / މާލެ، ޢަލީ ރަޝީދު އާއި ލ.މާބައިދޫ/ ސޯސަންގެ، ޙަސަން ޝަރީފްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ލިލީގެ / އދ.ދަނގެތި (މ. މިރިހިމާގެ / ކ.މާލެ) އިބްރާހީމް ޙަސަން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2014-03-11

ކޭސް ޓައިޕް: ނޫސްބަޔާން - ކޭސް ނަމްބަރު: :

11 މާރިޗް 2014 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ނެރެފައިވާ ނޫސް ބަޔާން

ތާރީޙް: 2014-03-09

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2014/SC-SM/15

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ދައުވާލިބޭ ގޮތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހިންގިފައިވާ ސުމޯޓޯ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް 

ތާރީޙް: 2014-02-18

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2014/SC-SJ/03

18ފެބުރުވަރީ 2014 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ކޯޓު ޢަމުރު

ތާރީޙް: 2014-02-10

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/SC-A/16

ހ. ހިރިފުށި / މާލެ، ޙާމިދު އިސްމާޢީލްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ގ. ޗާންދަނީމާގެ / މާލެ، އިބްރާހީމް ސުޖާޢު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2014-02-06

ކޭސް ޓައިޕް: ގަވާއިދުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަކަށް ހިންގާ "ސުމޯޓޯ" ޤަޟިއްޔާތައް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އިޖްރާއީ އުޞޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ޤަވާޢިދު

ތާރީޙް: 2014-02-06

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2014/SC-SJ/2

ޖިނާއީ އިޙްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ މައްސަލަތައް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރު

ތާރީޙް: 2014-01-17

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2014/SC-E/04

މާފޮޅޭގެ،ތ. ކަނޑޫދޫ،ޙުސައިން ޢަރީފްގެމައްޗަށް ދަޢުވާކޮށްއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އިން ހުށަހަޅާފައިވާ ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުޠާގުޅޭ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2014-01-12

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2014/SC-E/02

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ގއ. ވިލިގިލި، ބޮކަރުމާވިލާ މަސްޢޫދު އަޙްމަދު ހުށަހަޅާފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުޠާގުޅޭ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2014-01-09

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2014/SC-SJ/1

09 ޖަނަވަރީ 2014  ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ކޯޓު ޢަމުރު

ތާރީޙް: 2013-12-30

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/SC-SJ/14

30ޑިސެމްބަރު 2013 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ މެންޑާމަސް ޢަމުރު

ތާރީޙް: 2013-12-04

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/04

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޢާއްމު ސިޓީ ނަންބަރު 2010/05 އަށް 1 ވަނަ އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ޢާއްމު ސިޓީ

ތާރީޙް: 2013-11-28

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/03

ބިދޭސީންގެ ގެ ބަޔާން ނެގުމާއި ބެހޭގޮތުން ނެރެފައިވާ ޢާއްމު ސިޓީ

ތާރީޙް: 2013-11-28

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/SC-C/12

އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2013 (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ ބައެއް މާއްދާތައް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތައާރުޟުވާ ކަމަށްބުނެ އެ މާއްދާތައް ބާޠިލްކޮށްދެއްވުން އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2013-11-28

ކޭސް ޓައިޕް: ގަވާއިދުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

2009  ޖޫން 1 ވަނަ ދުވަހު ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދަށް 2 ވަނަ އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤަވާޢިދު

ތާރީޙް: 2013-09-16

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/SC-A/26

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ނެކްސްބިޒް ލިމިޓެޑް (އޮސްޓްރޭލިއާ) ގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2013-11-21

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/SC-A/26

ދައުލަތް (އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް)ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް އދ. ފެންފުށި، ފިނިވާގެ ޢަލީ އިބްރާޙީމް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2013-11-09

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/SC-C/47

ދައުލަތް (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް)ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް މއ. އައިވަރީހައުސް / މާލ، މުޙައްމަދު އިބްރާޙީމް ހުށަހަޅާފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2013-11-10

ކޭސް ޓައިޕް: ނޫސްބަޔާން - ކޭސް ނަމްބަރު: :

10ނޮވެމްބަރ 2013 ވަނަ ދުވަހު ނެރެފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރެސް ރިލީޒް

ތާރީޙް: 2013-11-10

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/SC-SJ/12

10 ނޮވެމްބަރު 2013 ގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރު ފަސްކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ކޯޓު އަމުރު

ތާރީޙް: 2013-10-31

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/SC-A/30

މ. ނިޔަދުރު / މާލެ، އަޙްމަދު ނަޡިމުގމައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ހ. ރުވާމާގެ / މާލެ، އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2013-10-30

ކޭސް ޓައިޕް: ނޫސްބަޔާން - ކޭސް ނަމްބަރު: :

30 އޮކްޓޯބަރ 2013 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާން

ތާރީޙް: 2013-10-25

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/SC-C/34

ހ. ނިއުކްއީން،  ޢަލީ އާޡިމް އާއި ހ. މޮހޮރީވިލާ،މުޙައްމަދު ނާޝިޒުގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް ނ. ވެލިދޫ، އެލްޕާޝޯ މުޙައްމަދު ޙަލީމުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2013-10-24

ކޭސް ޓައިޕް: ސަރކިއުލަރ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/02/SC

ދައުލަތުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުންނާއި އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ވަކިވަކި ކޯޓުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި މުޢާމަލާތު ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ނެރެފައިވާ ސަރކިއުލަރ 

ތާރީޙް: 2013-10-22

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/SC-SJ/11

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-C/42 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމުގައިވާ ގައިޑުލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ އިންތިޒާމްތައްހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭ ގޮތުން 22 އޮކޮޓޯބަރ 2013 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުންނެރެފައިވާ ކޯޓު އަމުރު

ތާރީޙް: 2013-10-13

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/SC-SJ/09

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-C/42 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމުގައިވާ ގައިޑުލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭ ގޮތުން 13 އޮކޮޓޯބަރ 2013 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ކޯޓު އަމުރު

ތާރީޙް: 2013-10-12

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/SC-SJ/08

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-C/42 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމުގައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓު ލުމުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގެ އިމުގެ ތެރެއިން ހަރަކާތް ތެރިވާ ނޫސްވެރިންނާ އޮބްޒާވަރުންނަށް އެމީހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އެވެސް ފަރާތަކުން ހުރަސް ނޭޅުމަށް 12 އޮކޮޓޯބަރ 2013 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު ކޯޓު އަމުރު

ތާރީޙް: 2013-10-10

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/SC-SJ/07

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-C/42 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމުގައިވާ ގައިޑުލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭ ގޮތުން 10 އޮކޮޓޯބަރ 2013 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ކޯޓު އަމުރު 

ތާރީޙް: 2013-10-07

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/SC-C/42

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް 

ތާރީޙް: 2013-09-27

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/SC-SJ/06

26 ސެޕްޓެންބަރު 2013 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ކޯޓު ޢަމުރު

 

ތާރީޙް: 2013-09-23

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/SC-VA-J/02

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ނެރެފައިވާ ވަގުތީ އަމުރު

ތާރީޙް: 2013-09-12

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/02

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުޞޫލު ނަންބަރު 2011/04 (ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު) ގައިވާ ކުށެއް އިސްލާޙުކޮށް އެންގުމުގެ ގޮތުން ނެރެފައިވާ ޢާންމު ސިޓީ

ތާރީޙް: 2013-09-10

ކޭސް ޓައިޕް: ސަރކިއުލަރ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/01/SC

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 2011/02/SC އަށް 2 ވަނަ އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ސަރކިއުލަރ

ތާރީޙް: 2013-09-04

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-A/36

މާބަގީޗާގެ / ޅ. ހިންނަވަރު، ޢަލީ ޙަސަންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2013-09-02

ކޭސް ޓައިޕް: މައްސަލައިގެ ތަފާތު ރަޢުޔު - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/SC-C/39

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ގ. މާލެހިޔާ 2، 01-14  އަޙްމަދު ޒަނީން އާދަމް ހުށަހަޅާފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ ތަފާތުވި ރަޢުޔު

ތާރީޙް: 2013-09-02

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/SC-C/39

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ގ. މާލެހިޔާ 2، 01-14  އަޙްމަދު ޒަނީން އާދަމް ހުށަހަޅާފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2013-09-01

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/SC-C/11

ދައުލަތް (އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް) ގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2013-08-19

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/SC-A/13

ހަނދުވަރީގެ / ގދ. ތިނަދޫ، ސާރިޔާ ޙަސަންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް އައިލެންޑް ބެވަރެޖަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2013-07-20

ކޭސް ޓައިޕް: ނޫސްބަޔާން - ކޭސް ނަމްބަރު: :

20 ޖުލައި 2013 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ނެރުއްވާފައިވާ ނޫސްބަޔާން

ތާރީޙް: 2013-06-24

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/SC-A/14

ޖީ.އެމް.އާރު މާލެ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ގއ. ވިލިނގިލި / ބީޗްހައުސް، ޝަހުރުޔާޛް ލަޠީފް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2013-06-24

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/SC-JS/04

ކ. ޕޮލްގަހަވިލާ، މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި  ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ  ކޯޓު އަމުރު.

ތާރީޙް: 2013-04-22

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2009/SC-A/16

މއ. ގުދަނުގެ / މާލެ، އާމިނަތު މުނާ ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް މއ. ސައިނާހިޔާ / މާލެ، އިބްރާހީމް ޔޫސުފް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2013-04-22

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/01

ކޯޓުތަކާއި ފަނޑިޔާރުންނާއި ގުޅުން ހުރި ކަންކަމުގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް އެޑްރެސްކޮށް ފޮނުވާ ސިޓީ ކަމާގުޅުން ނެތް ފަރާތްތަކަށް ކޮޕީކޮށް ފޮނުވަމުން ގެންދިއުމާއި ގުޅިގެން ނެރެފައިވާ ޢާއްމު ސިޓީ

ތާރީޙް: 2013-04-14

ކޭސް ޓައިޕް: ނޫސްބަޔާން - ކޭސް ނަމްބަރު: :

14 އޭޕްރީލް 2013 ގައި ނެރެފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރެސް ރިލީޒް

ތާރީޙް: 2013-04-11

ކޭސް ޓައިޕް: އުސޫލުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/01

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލާނެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް އެކުލަވާލުމާއި، އެ މަޖިލިސްތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ފަނޑިޔާރު ކަނޑައެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު

ތާރީޙް: 2013-04-11

ކޭސް ޓައިޕް: ނޫސްބަޔާން - ކޭސް ނަމްބަރު: :

11 އޭޕްރީލް 2013 ވަނަ ދުވަހު ނެރެފައިވާ ޕްރެސް ރިލީޒް

ތާރީޙް: 2013-04-10

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/SC-SJ/02

ދައުލަތަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް ހުށަހެޅޭ ދުސްތޫރީ މައްސަލަތަކުގައި ދައުލަތް ތަމްސީލްކުރާ ފަރާތަކީ ބަންޑާރަނައިބު ކަމަށް އަންގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ކޯޓު އަމުރު

ތާރީޙް: 2013-04-04

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/SC-SJ/01

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންމުމާއި ދެކޮޅަށް ދަފްތަރު ނަންބަރު 4059/ މާލެ ޢަބްދުﷲ ޙަސީން އާއި ފިތުރޯނުގެ/ ސ. ހިތަދޫ މަސްތޫރު ޙުސްނީ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރު

ތާރީޙް: 2013-03-28

ކޭސް ޓައިޕް: ނޫސްބަޔާން - ކޭސް ނަމްބަރު: :

28މާރޗް 2013 ވަނަ ދުވަހު ނެރެފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރެސް ރިލީޒް

ތާރީޙް: 2013-03-25

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/SC-A/22

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2013-03-14

ކޭސް ޓައިޕް: މައްސަލައިގެ ތަފާތު ރަޢުޔު - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/SC-C/35

ރައްޔިތުންގެ މަޖީލީހުގެ މައްޗަށް ގ. ކޮއްކިރި / މާލެ، މުޙައްމަދު ފަހުމީ ޙަސަން ދަޢުވާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލާގައި ތަފާތުވި ރަޢުޔު

ތާރީޙް: 2013-03-14

ކޭސް ޓައިޕް: މައްސަލައިގެ ތަފާތު ރަޢުޔު - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/SC-C/36

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަށް އައިސާދަރުގެ / ގދ. ފިޔޯރީ، އަޙްމަދު ޞިއްދީޤްއާއި، ދަފްތަރު ނަންބަރު 3569 / މާލެ، އިބްރާހީމް ހުސައިން ދައުވާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލާގައި ތަފާތުވި ރަޢުޔު

ތާރީޙް: 2013-03-15

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/SC-C/35

ރައްޔިތުންގެ މަޖީލީހުގެ މައްޗަށް ގ. ކޮއްކިރި / މާލެ، މުޙައްމަދު ފަހުމީ ޙަސަން ދަޢުވާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2013-03-14

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2013/SC-VA-J/01

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު ތަސްދީޤްވުމާއި ގުޅިގެން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ވަގުތީ އަމުރު

ތާރީޙް: 2013-03-14

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/SC-C/36

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަށް އައިސާދަރުގެ / ގދ. ފިޔޯރީ، އަޙްމަދު ޞިއްދީޤްއާއި، ދަފްތަރު ނަންބަރު 3569 / މާލެ، އިބްރާހީމް ހުސައިން ދައުވާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2013-02-07

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-A/41

ގަދަގެ / ގއ. ވިލިނގިލި، ނަޞީރު ޢަލީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ސޯފާ / ގއ. ވިލިނގިލި، މުޙައްމަދު ސަޢީދު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2013-01-30

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2009/SC-A/31

ގ. ވަރަޕެލަސް / މާލެ، އަބްދުﷲ މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް ގ. ފެހިކޮކާ / މާލެ، މުޙައްމަދު ރަޝާދު ޙުސައިން ދަޢުވާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2011-03-10

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ރިސްޓްރަކްޗަރކޮށް އަލަށް އެކަށައެޅުނު އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހިންގުމަށް ބަދަލު ގެނައުމާއި ބެހޭ ޤަރާރު

ތާރީޙް: 2012-07-01

ކޭސް ޓައިޕް: އުސޫލުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/01

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުޞޫލު ނަންބަރު 2011/02 (ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ރާއްޖެތެރެއިން މާލެއަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު) އަށް 01 ވަނަ އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ އުޞޫލު

ތާރީޙް: 2012-12-11

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/SC-VA-J/04

އައިސާދަރުގެ / ގދ. ފިޔޯރީ، އަޙްމަދު ޞިއްދީޤާއި، މ.މ.ޚ. ދަފްތަރު 3569 / މާލެ، އިބްރާހީމް ޙުސައިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި ނެރެފައިވާ ވަގުތީ އަމުރު

ތާރީޙް: 2012-12-11

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/SC-VA-J/03

ގ. ކޮއްކިރި / މާލެ، މުޙައްމަދު ފަހުމީ ޙަސަންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި ނެރެފައިވާ ވަގުތީ އަމުރު

ތާރީޙް: 2012-12-10

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2009/SC-A/29

• އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޞަޣީރުގެ ވާރިޘުންގެ ޕަވަރއޮފް އެޓަރނީ ލިބިގެން ވާރިޘުންގެ ތެރެއިން މ.އަލްމާޒާ / މާލެ، މުޙައްމަދު ރަފީޤުގެ މައްޗަށް ސީގޭޓް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، މއ.މާއްދޫގެ / މާލެ،  އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2012-12-05

ކޭސް ޓައިޕް: މައްސަލައިގެ ތަފާތު ރަޢުޔު - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/SC-S/31

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް މ. ހަނީޑިއު/ މާލެ، އިސްމާޢީލް ވިޝާމް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި ތަފާތުވި ރަޢުޔު

ތާރީޙް: 2012-12-05

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/SC-S/31

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް މ. ހަނީޑިއު/ މާލެ، އިސްމާޢީލް ވިޝާމް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2012-12-04

ކޭސް ޓައިޕް: މައްސަލައިގެ ތަފާތު ރަޢުޔު - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/SC-C/24

ދައުލަތް (އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް) ގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލާގައި ތަފާތުވި ރަޢުޔު

ތާރީޙް: 2012-12-04

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/SC-C/24

ދައުލަތް (އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް) ގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2012-12-04

ކޭސް ޓައިޕް: މައްސަލައިގެ ތަފާތު ރަޢުޔު - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/SC-C/13

ދައުލަތް (އެޓާރނީ ޖެނެރަލް)ގެ މައްޗަށް ޖަންބުމާގެ / ކ. ގުރައިދޫ، އިބްރާހީމް ރިޟާ އާއި، ގ. ފަރިދޫ / މާލެ، ޢަލީ އަބްދުﷲ އާއި، އޮނުފީނިގެ / ކ. ދިއްފުށި، ޝަހީމް އަޙްމަދު ދަޢުވާކޮށް ހުށަހެޅި ދުސްތޫރީ މައްސަލާގައި ތަފާތުވި ރަޢުޔު

ތާރީޙް: 2012-12-04

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/SC-E/17

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ޖަވާހިރުމާގެ / ރ. އުނގޫފާރު، ހުސައިން ޝިހާމް ދަޢުވާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2012-12-04

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/SC-C/13

ދައުލަތް (އެޓާރނީ ޖެނެރަލް)ގެ މައްޗަށް ޖަންބުމާގެ / ކ. ގުރައިދޫ، އިބްރާހީމް ރިޟާ އާއި، ގ. ފަރިދޫ / މާލެ، ޢަލީ އަބްދުﷲ އާއި، އޮނުފީނިގެ / ކ. ދިއްފުށި، ޝަހީމް އަޙްމަދު ދަޢުވާކޮށް ހުށަހެޅި ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2012-12-03

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/SC-A/08

ބ. ތުޅާދޫ / އާޒާދުގެ، ޢުމެއިރާ އަބޫބަކުރުގެ މައްޗަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިސްތިއުނާފުކުރި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2012-12-03

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/SC-E/18

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ގެ މައްޗަށް ބޯގަންވިލާ / ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޝާޠިރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން ދަޢުވާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2012-12-03

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-A/49

މ. ގޯލްޑަންވެލީ / މާލެ އަންވަރު އާދަމްގެ މައްޗަށް މ. ސީނަރީ / މާލެ ޙަސަން އާދަމް އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2012-12-03

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2010/SC-A/18

ބަނަފްސާވިލާ / ނ. ހޮޅުދޫ ޙައްވާ ޢަލީ ގެ މައްޗަށް އިރުމަތީގެ / ނ.ހޮޅުދޫ މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2012-11-29

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/SC-A/09

ދައުލަތް (އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް) ގެ މައްޗަށް މ.މ.ހ ދަފްތަރު 2708 ޢަބްދުލް މުޙުސިން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2012-11-28

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/SC-SJ/05

28 ނޮވެމްބަރ 2012 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ކޯޓު އަމުރު

ތާރީޙް: 2012-11-27

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2009/SC-A/06

މ. ލީނިއާދެކުނުބައި/ މާލެ ޢަބްދުލްޙަކީމް ޢަލީ ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް މ. ސީވޯލް/ މާލެ މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ އިސްތިއުނާފްކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2012-11-25

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/08

ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2000 (ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 23 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ޤާޟީގެ ހުއްދަ ނެތި ވަރިކުރާ ފަރާތްތައް އެޤާނޫނުގެ 67 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާބެހޭ ޢާއްމު ސިޓީ

ތާރީޙް: 2012-11-22

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/SC-SJ/04

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ވަޑައިގަތުމަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ދަންނަވާފައިވާ ދެންނެވުން ބާޠިލްކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ މެންޑާމަސް އަމުރު

ތާރީޙް: 2012-02-27

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-A/47

އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ހުޅުމާލެ 10103 ގެފަރާތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސްގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2012-11-19

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2009/SC-A/12

  މ. އޮޕިންސަން / މާލެ، އާމިންތު ނަޒްލީގެ މައްޗަށް ސީގޭޓް ދި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2012-10-21

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/SC-A/01

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ގެ އޮފީހުގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން، ކަރަންކާގެ/ގއ. ދާންދޫ އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2012-07-17

ކޭސް ޓައިޕް: ސަރކިއުލަރ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/02/SC

ރަސްމީ ސިޓީތަކުގައި ސޮއިކުރުމާއި ސިޓީ އެޑްރެސްކުރުމާބެހޭ ސަރކިއުލަރ

ތާރީޙް: 2012-09-10

ކޭސް ޓައިޕް: ސަރކިއުލަރ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/03/SC

އެއް ކޯޓުން އަނެއް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއްގެ ވަކި ބައެއް ތަޙްވީލުކުރުމާ ބެހޭ

ތާރީޙް: 2012-07-23

ކޭސް ޓައިޕް: އުސޫލުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުޞޫލު ނަންބަރު 2011/04 (ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު) އަށް 01 ވަނަ އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ އުޞޫލު

ތާރީޙް: 2012-10-08

ކޭސް ޓައިޕް: ނޫސްބަޔާން - ކޭސް ނަމްބަރު: :

  08  އޮކްޓޯބަރ 2012 ވަނަ ދުވަހު ނެރެފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރެސް ރިލީޒް

ތާރީޙް: 2012-10-02

ކޭސް ޓައިޕް: ނޫސްބަޔާން - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި އަވަހާރަކޮށްލުމާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ނެރުއްވި ބަޔާން

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/SC-L/46

ދައުވާ ކުރާފަރާތް: ޝުޖާޢު ޙުސައިން، ފިނިފެންމާގެ / ގދ. ރަތަފަންދޫ
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: އައްޑޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ހ. ތުނިޔަ / މާލެ
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 15 އޯގަސްޓް 2012
ނިމުނު ތާރީޙް: 09 ސެޕްޓެމްބަރ 2012
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދަ ދެވެން ނެތް ކަމަށް
 

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/SC-L/47

ދައުވާ ކުރާފަރާތް: މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީ، ގ. ކޮނޮންޓް / މާލެ
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: -މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ( ދައުލަތް )
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: ރިޓަޔަމެންޓް ޙައްޤު ހޯދުން
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 28 އޯގަސްޓް 2012
ނިމުނު ތާރީޙް: 09 ސެޕްޓެމްބަރ 2012
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދަ ދެއްވުމަށް
 

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/SC-L/48

ދައުވާ ކުރާފަރާތް: ދަޢުލަތް ( އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް )
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: - -
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 02 ސެޕްޓެމްބަރ 2012
ނިމުނު ތާރީޙް: 09 ސެޕްޓެމްބަރ 2012
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދަ ދެއްވުމަށް
 

ތާރީޙް: 2012-09-10

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/07

ލިޔުންތަކުގައި ރެވެނިޔު ސްޓޭމްޕް ޖެހުމާ ބެހޭގޮތުން ނެރެފައިވާ ޢާއްމު ސިޓީ

ތާރީޙް: 2012-09-15

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2010/SC-C/32

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދައުވާ ކޮށްފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2012-09-02

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/SC-A/21

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ނެކްސްބިޒް ލިމިޓެޑް ( އޮސްޓްރޭލިޔާ ) ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2012-09-18

ކޭސް ޓައިޕް: ދެންނެވުން - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލް 1 ގައިވާ އިޤްރާރުގައި ސޮއިކޮށް ހުށްހެޅުން

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 

ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/45
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: ސަންފްރަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، މ. އާޒަމާން / މާލެ
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: ޕީޕަލްސް އެލައެންސް , ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ، ދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީ
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އަލުން ބެލުމަށް
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 14 އޯގަސްޓް 2012 
ނިމުނު ތާރީޙް: 27 އޯގަސްޓް 2012
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދަ ދެވެން ނެތް ކަމަށް

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 

ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/44
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: އެންޓްރެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، މއ. ރަފްރަފްގެ / މާލެ
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް ލިމިޓެޑް
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 13 އޯގަސްޓް 2012 
ނިމުނު ތާރީޙް: 27 އޯގަސްޓް 2012
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދަ ދެވެން ނެތް ކަމަށް

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 

ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/43
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: މުޙައްމަދު ޝަރީފް، މ. އެނބޫމާގެ / މާލެ
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: ޙަސަން ޢަލީ، ހ. ފެންނާގެ / މާލެ
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 02 އޯގަސްޓް 2012 
ނިމުނު ތާރީޙް: 12 އޯގަސްޓް 2012
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދަ ދެވެން ނެތް ކަމަށް

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 

ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/42
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: -
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 02 އޯގަސްޓް 2012 
ނިމުނު ތާރީޙް: 02 އޯގަސްޓް 2012
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދަ ދެއްވުމަށް

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 

ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/41
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ނާފިޛު، އަތަމާގެ / ގދ. ނަޑެއްލާ
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ވިޔަފާރި ކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން.
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 02 އޯގަސްޓް 2012 
ނިމުނު ތާރީޙް: 16 އޯގަސްޓް 2012
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދަ ދެއްވުމަށް

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 

ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/40
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ހ. ނޫރާނީހިޔާ / މާލެ
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އަލުން ބެލުމަށް
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 01 އޯގަސްޓް 2012 
ނިމުނު ތާރީޙް: 12 އޯގަސްޓް 2012
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދަ ދެއްވުމަށް

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 

ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/39
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: އ ނެކްސްބިޒް ލިމިޓެޑް، ( އޮސްޓްރޭލިޔާ ) / ނަންބަރު 100
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: ކޯޓު ޢަމުރު
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 30 ޖުލައި 2012 
ނިމުނު ތާރީޙް: -
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދަ އާމެދު ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް އިޖުރާއީ އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވުމަށް

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 

ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/38
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: މުޙައްމަދު ސިރާޖު
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޒަކީ
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: ދަރި ލެއްވުން
ހުށަހެޅި ތާރީޚް:  29 ޖުލައި 2012 
ނިމުނު ތާރީޙް: 05 އޯގަސްޓް 2012
ނިމުނުގޮތް: ދަޢުވާ ފޯމު ބަލައިގަނެވެން ނެތްކަމަށް އެންގިފައި

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 

ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/37
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: އެޑޯން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް،     ގ. ސެރެނޭޑް / މާލެ
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ލަތީފް ، މ. ސަނދުރަވި / މާލެ
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 24 ޖުލައި 2012 
ނިމުނު ތާރީޙް: 31 ޖުލައި 2012
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދަ ދެއްވުމަށް

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 

ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/36
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: ދައުލަތް ( މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް )
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ، ހ. ސަރާސާ / މާލެ
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: ވަގުތީ އަމުރު
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 24 ޖުލައި 2012 
ނިމުނު ތާރީޙް: 29 ޖުލައި 2012
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދަ ދެއްވުމަށް

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 

ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/35
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: ޝާޠިރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ބޯގަންވިލާ / ދ. ކުޑަހުވަދޫ
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: އިންތިޙާބާ ގުޅޭ
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 18 ޖުލައި 2012 
ނިމުނު ތާރީޙް: 24 ޖުލައި 2012
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދަ ދެއްވުމަށް

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 

ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/34
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: ޙަބީބު ޒާހިރު، އަރުތަ / ގއ. ކޮލަމާފުށި
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: އިންތިޙާބާ ގުޅޭ
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 16 ޖުލައި 2012 
ނިމުނު ތާރީޙް: 24 ޖުލައި 2012
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދަ ދެވެން ނެތް ކަމަށް

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 

ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/33
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: ހައިފަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕވޓ ލޓޑ
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: އެމް.އެމް.އައި.ބެންބޫ ޕވޓ.ލޓޑ
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަން
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 04 ޖުލައި 2012 
ނިމުނު ތާރީޙް: 31 ޖުލައި 2012
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދަ ދެއްވުމަށް

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 

ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/32
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: ޝަހުރުޔާޒު ލަޠީފް، ބީޗްހައުސް / ގއ.ވިލިނގިލި
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: ޖީ.އެމް.އާރ މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފުވެފައިވާތީ
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 03 ޖުލައި 2012 
ނިމުނު ތާރީޙް: 16 ޖުލައި 2012
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދަ ދެއްވުމަށް

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 

ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/31
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: ޙުސައިން ޝިޔާމް، ޖަވާހިރުމާގެ / ރ. އުނގޫފާރު
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: އިންތިޙާބާ ގުޅޭ
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 27 ޖޫން 2012 
ނިމުނު ތާރީޙް: 24 ޖުލައި 2012
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދަ ދެއްވުމަށް

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 

ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/31
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: ޙުސައިން ޝިޔާމް، ޖަވާހިރުމާގެ / ރ. އުނގޫފާރު
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: އިންތިޙާބާ ގުޅޭ
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 27 ޖޫން 2012 
ނިމުނު ތާރީޙް: 24 ޖުލައި 2012
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދަ ދެއްވުމަށް

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 

ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/30
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: އިބްރާހީމް ރިޟާ ޖަންބުމާގެ / ކ. ގުރައިދޫ، ޢަލީ ޢަބްދުﷲ ގ. ފަރިދޫ / މާލެ، ޝަހީމް އަޙްމަދު އޮނުފީނިގެ / ކ. ދިއްފުށި
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (ދައުލަތް)
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 17 ޖޫން 2012 
ނިމުނު ތާރީޙް: 16 ޖުލައި 2012
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދަ ދެއްވުމަށް

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 

ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/29
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: ޢާއިޝަތު ތައުފީޤު، ގ. ރަންހިރި / މާލެ  
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: އާދިލް ތައުފީޤު، ހ.ހާޖަރާގެ / މާލެ
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: ވަގުތީ އަމުރު
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 31 މެއި 2012 
ނިމުނު ތާރީޙް: 12 ޖޫން 2012
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދަ ދެއްވުމަށް

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 

ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/28
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ގައުމާތިގެ / ގދ.ގައްދޫ
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: އެކައުންޓްގައި ފައިސާނެތި ޗެކު ދޫކުރުން
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 31 މެއި 2012
ނިމުނު ތާރީޙް: 12 ޖޫން 2012
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދަ ދެވެން ނެތް ކަމަށް

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 

ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/27
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: ލަފާޖްމޯލްޑިވްސް ސިމެންތި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ލަޠީފް ދިލްބަހާރުގެ / ށ.މިލަންދޫ
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 30 މެއި 2012
ނިމުނު ތާރީޙް: 05 ޖޫން 2012
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދަ ދެވެން ނެތް ކަމަށް

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 

ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/26
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: ހަބީރު ޒާހިރު، އަރުތަ / ގއ. ކޮލަމާފުށި ( މ. ރިފާ / މާލެ )
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: ރިޔާޒު ހުސައިން، ނިވައިދޮށުގެ / ގއ. ކޮލަމާފުށި ( ޒިޔާރަތް ފެންނަގެ / ގއ. ކޮލަމާފުށި )
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: އިންތިޙާބާ ގުޅޭ
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 29 މެއި 2012 
ނިމުނު ތާރީޙް: 5 ޖޫން 2012
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދަ ދެވެން ނެތް ކަމަށް

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 

ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/25
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: މުޙައްމަދު ދީދީ ، ދަފްތަރު ނަންބަރު 4640
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް، މ. ރޫބިގެ / މާލެ
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 24 މެއި 2012 
ނިމުނު ތާރީޙް: 29 މެއި 2012
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދަ ދެވެން ނެތް ކަމަށް

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 

ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/24
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: ވިލިގިލި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް:  އެލިސަން ސާރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: -
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 17 މެއި 2012 
ނިމުނު ތާރީޙް: 22 މެއި 2012
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދައާމެދު ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް އިޖުރާއީ އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވުމަށް

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 

ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/23
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: އިބްރާހިމް ޒަމީލް، މއ. ސީނުމާ / މާލެ
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: އިސްމާޢީލް ނަޞީރު، ހ. ތަންބީގެ / މާލެ
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 13 މެއި 2012 
ނިމުނު ތާރީޙް: 29 މެއި 2012
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދަ ދެވެން ނެތް ކަމަށް

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 

ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/22
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: ޢަބްދުލް މުޙުސިނު، މ.މ.ޚ ދަފްތަރު 2708
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: ދައުލަތް ( އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް )
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: އުމުރު ޘާބިތުކުރުން
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 09 މެއި 2012 
ނިމުނު ތާރީޙް: 13 މެއި 2012
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދަ ދެއްވުމަށް

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 

ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/21
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: އަނަސް ޢަބްދުއްސައްތާރު މ. ބަޑިކުޅިމާގެ / މާލެ ، ޙަސަން ފިޔާޟު މ. ފްލޮރަންސް / މާލެ ، މުޙައްމަދު ފަރީދު ރޭވަވިލާ / ފ. ފީއަލީ
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: -
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 09 މެއި 2012 
ނިމުނު ތާރީޙް: 13 މެއި 2012
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދަ ދެއްވުމަށް

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 

ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/20
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: އިބްރާހީމް ލަޠީފް، އަޅިވިލާގެ / ސ.ފޭދޫ
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: އާމިނަތު ޝާހިދާ، މއ. އޮޅިތެރިގެ / މާލެ
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: ބަދަލު ހޯދުން
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 09 މެއި 2012 
ނިމުނު ތާރީޙް: 13 މެއި 2012
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދަ ދެއްވުމަށް

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 

ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/19
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: އަޙްމަދު ވަހީދު، އޭސިއާ / ގދ. ތިނަދޫ
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: ބެސްޓް ޗޮއިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ގ. ސްވޯންލޭކް / މާލެ
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 26 އޭޕްރިލް 2012
ނިމުނު ތާރީޙް: 06 މެއި 2012
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދަ ދެވެން ނެތް ކަމަށް

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 

ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/18
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: ޢަލީ ޠައްޔިބު ޚަލީލު، މާދަޑު. ޔުނިވާސް / ޏ. ފުވައްމުލައް
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: އިންތިޙާބާ ގުޅޭ
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 10 އޭޕްރިލް 2012 
ނިމުނު ތާރީޙް: 02 މެއި 2012
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދަ ދެވެން ނެތް ކަމަށް

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 

ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/17
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: އިބްރާހިމް ޙަސަން، ލިލީގެ / އއ. ދަނގެތި
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: ޢަލީ ރަޝީދު، މ. ގޯބިލިމާގެ / މާލެ
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 08 އޭޕްރިލް 2012 
ނިމުނު ތާރީޙް: 15 އޭޕްރިލް 2012
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދަ ދެއްވުމަށް

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 

ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/16
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: މޫސާ އަންވަރު، ލާމިގެ / ސ. ހުޅުދޫ
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: ދައުލަތް (އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް)
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 05 އޭޕްރިލް 2012 
ނިމުނު ތާރީޙް: 03 މެއި 2012
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދަ ދެވެން ނެތް ކަމަށް

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 

ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/15
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: އިބްރާހިމް ޝުކުރީ، ގުލްހަޒާރުގެ / ސ. ހުޅުދޫ
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: ޕްރޮސެކިއޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: ކުށްވެރިއަކު އަދަބުގައި ބަހައްޓަންވީ ފަރާތެއްގެ އިހުމާލުން ސަލާމަތްވުން
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 05 އޭޕްރިލް 2012 
ނިމުނު ތާރީޙް: 10 އޭޕްރިލް 2012
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދަ ދެވެން ނެތް ކަމަށް

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 

ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/14
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް (ދައުލަތް)
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން
ހުށަހެޅި ތާރީޚް:19 މާރޗް 2012 
ނިމުނު ތާރީޙް: 27 މާރޗް 2012
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދަ ދެއްވުމަށް

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 

ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/13
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާރވިސަސް ލިމިޓެޑް
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 14 މާރޗް 2012 
ނިމުނު ތާރީޙް: 27 މާރޗް 2012
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދަ ދެއްވުމަށް

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 

ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/12
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: މުޙައްމަދު ރަޝާދު ޙުސައިން، މާކޯނި / ގދ. ތިނަދޫ
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: ނަޒްރަތު ޢަބްދުﷲ، އޯކަމް / ގދ. ތިނަދޫ
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: ބަދަލު ހޯދުން
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 08 މާރޗް 2012 
ނިމުނު ތާރީޙް: 11 މާރޗް 2012
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދަ ދެވެން ނެތް ކަމަށް

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 

ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/11
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: އިބްރާހީމް އަފީފް، އޯކިޑުމާގެ / ގއ. ކޮލަމާފުށި
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: ބާލިޣުނުވާ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދުއަޙުލާޤި ޢަމަދު ހިންގުން
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 04 މާރޗް 2012 
ނިމުނު ތާރީޙް: 06 މާރޗް 2012
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދަ ދެއްވުމަށް

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 

ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/10
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު، ގ. ވަރަޕެލަސް / މާލެ
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: ދައުލަތް (ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް)
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: ބާޠިލް ލިޔުމެއްކަން ކަނޑައެޅުމަށް އެދި
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 21 ފެބްރުއަރީ 2012 
ނިމުނު ތާރީޙް: 15 އޭޕްރިލް 2012
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދަ ދެވެން ނެތް ކަމަށް

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 

ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/09
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: އަޝްރަފް ޢަލީ، ދެކޯނާ / ޏ. ފުވައްމުލައް
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: އިންތިޙާބާ ގުޅޭ
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 12 ފެބްރުއަރީ 2012 
ނިމުނު ތާރީޙް: 14 ފެބްރުއަރީ 2012 
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދަ ދެވެން ނެތް ކަމަށް

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 

ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/08
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: އަޙްމަދު ޢަލީ ، ފުރުއްމާގެ / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: ޖަމީލާ ޙުސައިން، އޮޕެރާ ހައުސް / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: ތަރިކަ
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 09 ފެބްރުއަރީ 2012 
ނިމުނު ތާރީޙް: 09 ފެބްރުއަރީ 2012 
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދަ ދެއްވުމަށް

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 

ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/07
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: މުޙައްމަދު ސަލީމް، ގ.ރޭނިސް / މާލެ (ގ.ރަންހިރި)
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ނަޝީދު، ގ. ކެނެރީގެ / މާލެ
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 107 ފެބްރުއަރީ 2012 
ނިމުނު ތާރީޙް: 09 ފެބްރުއަރީ 2012
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދަ ދެވެން ނެތް ކަމަށް

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 

ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/06
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: ޕްރޮސެކިއޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: -
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: ކޯޓު ޢަމުރު ނެރެދެއްވުން އެދި
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 05 ފެބްރުއަރީ 2012
ނިމުނު ތާރީޙް: 09 ފެބްރުއަރީ 2012
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދަ ދެވެން ނެތް ކަމަށް

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 

ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/05
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: އިބްރާހީމް ޝަފީޤު، ހ.ޝަފީޤުގެ / މާލެ
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން
މައްސަލައިގެ ބާވަތް:
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 30 ޖެނުއަރީ 2012 
ނިމުނު ތާރީޙް: 09 ފެބްރުއަރީ 2012
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދަ ދެވެން ނެތް ކަމަށް

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :


ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/04
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: އުމެއިރާ އަބޫބަކުރު، ބ.ތުޅާދޫ / އާޒާދުގެ
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: އިންތިޙާބާ ގުޅޭ
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 30 ޖެނުއަރީ 2012
ނިމުނު ތާރީޙް: 12 އޭޕްރިލް 2012
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދަ ދެއްވުމަށް

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 

ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/03
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: އާމިނަތު ޒުހުރާ، މ. އަންނާރުމާގެ / މާލެ (މ.ސީނިއަސުރުމާގެ)
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: ސަޢުދުﷲ މުޙައްމަދު، ޗުއިންގަމްގެ / ގދ. ތިނަދޫ (މ. ފޮނުތުޅާގެ)
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: ވިޔަފާރި
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 16 ޖެނުއަރީ 2012 
ނިމުނު ތާރީޙް: 26 ޖެނުއަރީ 2012

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 

ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/02
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ޝަފީޢު، ހ. ސިއްކަގެ / މާލެ
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: އާމިނަތު ނަޞީރާ، ހ. ފެންފުށި / މާލެ
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: ވަޟިއްޔަތް
ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 11 ޖެނުއަރީ 2012 
ނިމުނު ތާރީޙް: 6 ފެބްރުއަރީ 2012
ނިމުނުގޮތް: ހުއްދަ ދެވެން ނެތް ކަމަށް

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

 

ފޯމް ނަންބަރު: 2012/SC-L/01
ދައުވާ ކުރާފަރާތް: ދައުލަތް (އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް)
ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް:-
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ތާރީޚް:03 ޖެނުއަރީ 2012
ނިމުނު ތާރީޙް:12 ޖެނުއަރީ 2012
ނިމުނުގޮތް:ހުއްދަ ދެވެން ނެތް ކަމަށް 

ތާރީޙް: 2012-03-13

ކޭސް ޓައިޕް: މައްސަލައިގެ ތަފާތު ރަޢުޔު - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2009/SC-A/13

މ. ފީރޯޒްލޮޖް / މާލެ، ރޮޒައިނާ އާދަމް އާއި، ގ. ހާފްސީ / މާލެ އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި ތަފާތުވި ރައުޔު

ތާރީޙް: 2012-02-27

ކޭސް ޓައިޕް: މައްސަލައިގެ ތަފާތު ރަޢުޔު - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-A/47

އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ހުޅުމާލެ 10103 ގެފަރާތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސްގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ތަފާތުވި ރައުޔު

ތާރީޙް: 2012-02-20

ކޭސް ޓައިޕް: މައްސަލައިގެ ތަފާތު ރަޢުޔު - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2009/SC-C/27

މ. ސީވޯލް މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާގެ މައްޗަށް ހ. ދޮންޖޭމުގެ ޢުމަރު ނަޞީރު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި ތަފާތުވި ރައުޔު

ތާރީޙް: 2011-10-20

ކޭސް ޓައިޕް: މައްސަލައިގެ ތަފާތު ރަޢުޔު - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-C/24

ދައުލަތް (އެޓާރނީ ޖެނެރަލް)ގެ މައްޗަށް ސ.ހިތަދޫ / ލާމިގެ މޫސާ އަންވަރު ހުށަހަޅާފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގައި ތަފާތުވި ރައުޔު

ތާރީޙް: 2011-09-10

ކޭސް ޓައިޕް: މައްސަލައިގެ ތަފާތު ރަޢުޔު - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-A/02

ގ.ފަނަސް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު މޫސާ ގެ މައްޗަށް ނިކަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގައި ތަފާތުވި ރައުޔު

ތާރީޙް: 2011-02-03

ކޭސް ޓައިޕް: މައްސަލައިގެ ތަފާތު ރަޢުޔު - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-E/16

ނ. މިލަދޫ / ނޫރަންގެ ޙަސަން މޫސާގެ މައްޗަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންސް އިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި ތަފާތުވި ރައުޔު

ތާރީޙް: 2010-12-09

ކޭސް ޓައިޕް: މައްސަލައިގެ ތަފާތު ރަޢުޔު - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2010/SC-C/25,26

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރު ޢަލީ ވަޙީދާއި، ދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގައި ތަފާތުވި ރައުޔު

ތާރީޙް: 2010-10-28

ކޭސް ޓައިޕް: މައްސަލައިގެ ތަފާތު ރަޢުޔު - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2010/SC-C/23

އެޓާރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގައި ތަފާތުވި ރައުޔު

ތާރީޙް: 2009-06-30

ކޭސް ޓައިޕް: މައްސަލައިގެ ތަފާތު ރަޢުޔު - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2009/SC-L/04

މ. ސީވޯލް މުޙައްމަދު މުޞްތަފާ، މއ. ކިނބިގަސްދޮށުގެ ޣައްސާން މައުމޫންގެ މައްޗަށް އިލްތިމާސް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ތަފާތުވި ރައުޔު

ތާރީޙް: 2009-07-23

ކޭސް ޓައިޕް: މައްސަލައިގެ ތަފާތު ރަޢުޔު - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2008/SC-A/07

މ. ގުލްކޯޒުގެ އާދަމް ޢީސާގެ މައްޗަށް މ.މ.ޚ.ދަފްތަރު (މ.ރީމާވިލާ) ޙަސަން ޒަރީރު އިލްތިމާސްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި ތަފާތުވި ރައުޔު

ތާރީޙް: 2012-08-16

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-C/30

ދައުލަތް (އެޓަރނީ ޖެނެރަލް)ގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް މ. ވެލިދޫގެ، މާލެ މުޙައްމަދު ނަޢީމް ހުށަހެޅި ދުސްތޫރީ މައްސަލާގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2012-08-13

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 210/SC-A/24

އާދަމް ޙަސަން ނ.ވެލިދޫ / ޖަންބުގެ މައްޗަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދައުވާކުރި މައްސަލާގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2012-06-21

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-A/35

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީގެ މައްޗަށް ހއ. ހޯރަފުށި / އަސްރަފީގެ ޒުނައިރާ މުޙައްމަދު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2012-06-21

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2009/SC-A/26

94. ހ. ފެންނާގެ / މާލެ، އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ގެމައްޗަށް ހ.ލޭޓެސްޓް / މާލެ، މުއުމިނާ ޙަސަން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2012-06-11

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-A/23

ޙަސަން ޢަބްދުﷲ، ދިލްކަޝްވިލާ، ގއ. ވިލިނގިލި، ސަޢީދު ޙަސަން، ސައިސަން،ގއ. ވިލިނގިލި،ޝަހްނީޒު މުޙައްމަދު، ހަނދުފެންނަގެ، ގއ. ވިލިނގިލި،ޝަހުރުޔާޛު ރަހާ، ޖަނަވަރީގެ، ގއ. ވިލިނގިލި، މުޙައްމަދު ފިރުދައުސް،ހަނދުވަރުދޭގެ، ގއ. ވިލިނގިލި، ފަތްޙުﷲ ޖަމީލު، ޙުސްނީގެ، ގއ. ވިލިނގިލިގެމައްޗަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދައުވާކުރި މައްސަލާގެޙުކުމް

ތާރީޙް: 2012-03-13

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2009/SC-A/13

މ. ފީރޯޒްލޮޖް / މާލެ، ރޮޒައިނާ އާދަމް އާއި،ގ. ހާފްސީ / މާލެ އަޙްމަދުމަޚްލޫފް ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާމައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2012-02-20

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2009/SC-C/27

މ. ސީވޯލް މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާގެ މައްޗަށް ހ. ދޮންޖޭމުގެ ޢުމަރު ނަޞީރު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2012-02-16

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-A/38

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2012-02-15

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-A/37

ކ.ދިއްފުށި / ޖަނބުރޯލުމާގެ ޢަބްދުﷲ ޙަމީދުގެ މައްޗަށް ކ.ދިއްފުށި /ވައިމަތީގެ މުޙައްމަދު ސަޢީދު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2012-02-15

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-A/39

87. ސ. ހިތަދޫ / ހަރުދަލުގެ ފާޠިމަތު މަނިކެގެ މައްޗަށް ގ.ތަބުރުގެ / މާލެމުޙައްމަދު ބިޝާރު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2012-01-30

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-E/27

މއ.އަބާ / އިބްރާހީމް މަނިކު ގެ މައްޗަށް ނ.މާފަރު / ހަވާނާ، ޢުޘްމާން ޢަބްދުލްޤާދިރު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2012-01-12

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/SL-L/01

އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ ނިންމުން

ތާރީޙް: 2011-11-30

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-A31

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މައްޗަށް ގދ. މަޑަވެލި / ކަޝްމީރުވިލާ އާދަމް ޙަލީމް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2011-11-17

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-C/46

ޅ. ހިންނަވަރު / ލަކީ ޢަބްދުﷲ ހަސީން ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2011-10-20

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-C/24

ދައުލަތް (އެޓާރނީ ޖެނެރަލް)ގެ މައްޗަށް ސ.ހިތަދޫ / ލާމިގެ މޫސާ އަންވަރު ހުށަހަޅާފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2011-10-06

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2009/SC-A/24

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަމޯލްޑިވްސް އިން ދައުވާކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2011-10-05

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2010/SC-A/17

މ.އާނަންދަ، ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު ގެ މައްޗަށް ގ.ރީތިމާގެ، އިބްރާހިމް ޝިޔާރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2011-10-03

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2009/SC-A/28

ގ. ޝޭޑީގްރައުންޑް / މާލެ މުޙައްމަދު ރަޝީދު ގ. ޝޭޑީގްރައުންޑް / މާލެ ފާޠިމަތު ނިއުޝާ ގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2011-09-28

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-E/26

އއ.ހިމަންދޫ / ސްވީޓްޑްރީމް ޢަބްދުﷲ ޖަމީލް ގެ މައްޗަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދައުވާކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2011-09-28

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-E/28

ޏ.ފުވައްމުލަކު / އެއްގަމިގެ، ޙަސަން ސަޢީދުގެ މައްޗަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދައުވާކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2011-09-21

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2009/SC-A/01

ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް) ގެ މައްޗަށް ގ.ރާވެހި / މުޙައްމަދު ރަމީޒު ޢަލީ ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2011-09-21

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-A/34

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ގެ މައްޗަށް ތ.ބުރުނީ / ފަހާގެ، އާމިނަތު ޞައްފަތު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2011-09-20

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-A/02

ގ.ފަނަސް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު މޫސާ ގެ މައްޗަށް ނިކަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2011-09-19

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2009/SC-A/09

ދައުލަތުން ( އެޓަރނީ ޖެނަރަލް އޮފީސް ) ގެ ފަރާތުން މ. ފުސްތުޅާގެ މުޙައްމަދު ޙާނިމްގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާގެ ޙުކުމް.

ތާރީޙް: 2011-09-19

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-A/32

ދިވެހި ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ)އެއަރޕޯޓް އިންވެސްޓްމަންޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ މައްޗަށްވޯލްޑް ލިންކް ޓްރެވަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގެޙުކުމް

ތާރީޙް: 2011-08-16

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2010/SC-A/03

މ.އިފާއު / މާލެ، މުޙައްމަދު ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ހ.މެރިންވިޔު/މާލެ އަޙްމަދު ޝަމީމްހުށަހެޅި މައްސަލާގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2011-07-07

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2009/SC-A/33

ވ. ދާރުލް އަމަން ، މާލެ މުޙައްމަދު ވަޙީދު މއ. އޮއިސިސްވިލާ ، މާލެ ޢާއިޝަތު ލިޔުޝާގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2011-07-06

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2010/SC-A/02

ރ. ކަނދޮޅުދޫ، ބިއްލޫރިޖެހިގެ މުޙައްމަދު މުސްތާފާގެ މައްޗަށްމ.މ.ހ.ދަފްތަރު 2788 އަޙްމަދު ނާޝިދު ދައުވާކޮށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގެޙުކުމް

ތާރީޙް: 2011-06-30

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2010/SC-A/31

ގއ. ގެމަނަފުށި އުދަރެސް ފާޠިމަތު މަނިކެގެ މައްޗަށް ގއ. ގެމަނަފުށި ރީފްސައިޑް މުޙައްމަދު މަނިކު ހުށަހެޅި މައްސަލާގެ ޙުކުމް.

ތާރީޙް: 2011-06-29

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2009/SC-A/35

ނ. ވެލިދޫ ޑޭޒީމާގެ ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަލީގެ މައްޗަށް މ.މ.ހ.ދ 2867 އިބްރާހީމް ނާޞިރު ހުށަހެޅި މައްސަލާގެ ޙުކުމް.

ތާރީޙް: 2011-06-23

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2010/SC-A/30

އިޒްމީރު އެންޓަރ ޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ފަރާތުން މާސްއެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގެޙުކުމް

ތާރީޙް: 2011-06-16

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-A/33

ދައުލަތް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީސް ގެ ފަރާތުން ޏ. ފުވައްމުލައްޑެއިލީބްލޫ ޢަބްދުއްލަތީފް މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގެޙުކުމް

ތާރީޙް: 2011-06-09

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2010/SC-A/12

ސުންޖިން އިންޖިނިއަރިންގ ( މެލޭޝިޔާ ) އެސް. އެން. ބީ.އެޗް.،ޑީ އިންހްވަންގ ޖައި ވޫ، ޖުކް- ޖިއޯން 1 ޑުންގ ، ސައުތު ކޮރެޔާ ގެ މަށްޗަށްހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގެ ޙުކުމް.

ތާރީޙް: 2011-06-02

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2010/SC-A/22

ދައުލަތުގެ(އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް) މައްޗަށްމ.މ.ޚ.ދަފްތަރު ނަންބަރު 1578ޒާހިރު އާދަމް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް.

ތާރީޙް: 2011-06-02

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2010/SC-A/29

ބ. ދޮންފަން / ގުލްއަލާމާގެ ނަފީސާ ޢަބްދުލްކަރީމް މ.މ.ހ.ދަފްތަރުނަންބަރު 2484 މުޙައްމަދު ޝަފީޤުގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާމައްސަލާގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2011-06-01

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2010/SC-A/07

ޕްރިސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ( ދައުލަތް ) ގެ ފަރާތުން ހދ.ކުޅުދުއްފުށި / އުއްދަނޑިމާގެ ޢަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާފައިވާމައްސަލާގެ ޙުކުމް.

ތާރީޙް: 2011-05-25

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2010/SC-A/11

ބ. ކެންދޫ ދާއިރާ / މައުރޫފް ޒާކިރުގެ މައްޗަށް ރީތިރަށް ރިސޯޓްޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގެ ޙުކުމް.

ތާރީޙް: 2011-04-13

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2010/SC-A/15

ބާސް އެންޓަރ ޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައްޗަށް ގދ. ރަތަފަންދޫ/ކަރަންކާގެސަޢުދުﷲ އަޙްމަދުދައުވާކޮށް އިސްތިއުނާފްކޮށްފައިވާމައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2011-03-23

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2010/SC-A/09

މ. ރިލޫމް / މާލެ ޝަފީޤާ އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް މ. ރިލޫމް / މާލެޢަބްދުއްސައްތާރު މުޙައްމަދު އިލްތިމާސްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެޙުކުމް

ތާރީޙް: 2011-03-16

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2009/SC-A/30

ހަރންގް ތްޔޭ ހެންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ މައްޗަށް ސ.ހިތަދޫ /ހެޕީގާރޑަން ޙަސަން ޙަލީމް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވާ މައްސައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2011-03-09

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2010/SC-A/05

ގދ. ތިނަދޫ / އޯކިޑްވިލާ މުޙައްމަދު ޒާހިރުގެ މައްޗަށް ޔޫސުފް ޢަބްދުﷲބ. މާޅޮސް / މިއަލަނިގެ އިލްތިމާސްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެޙުކުމް

ތާރީޙް: 2011-02-24

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-E/17

ރ. މަޑުއްވަރި / ރަތްވިލާގެ ޙަސަން ޢަފީފް ޢަބްދުލްޙަކީމްގެ މައްޗަށްއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންސް އިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2011-02-03

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-E/21

ރ. އިންނަމާދޫ / ސެމީނާ އިބްރާހީމް ފަޔާޟްގެ މައްޗަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންސް އިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2011-02-03

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-E/11

ޅ. ނައިފަރު / ދިރޭރަހަ މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲގެމައްޗަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންސް އިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2011-02-03

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-E/15

ވ. ފެލިދޫ / ޖަނބުރޯލްމާގެ މުޙައްމަދު ޝިފާޙްގެ މައްޗަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންސް އިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2011-02-03

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-E/16

ނ. މިލަދޫ / ނޫރަންގެ ޙަސަން މޫސާގެ މައްޗަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންސް އިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2011-02-03

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-E/18

ނ. މާފަރު / ރިހިފަސް އަޙްމަދު ޢަބްދުލްޤާދިރު، ލ. އިސްދޫ / ސީސައިޑްމުޙައްމަދު ޢާރިފް، ރ. ހުޅުދުއްފާރު / ހިލްމަން ޙަސަން ޙަފީޘްގެ މައްޗަށްއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންސް އިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2011-02-03

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-E/20

ބ. ގޮއިދޫ / ނޫރާނީވިލާ ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޢަލީ، ރ. ކިނޮޅަސް / ކޮކާހިޔަނިމުޙައްމަދު ޒިޔާދުގެ މައްޗަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންސް އިން ހުށަހަޅާފައިވާމައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2011-02-03

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-E/14

އއ.މަތިވެރި/އިރަމާގެ އިސްމާޢީލް ޝަރީފް ، ލ.އިސްދޫ/ބްލޫރެސްޓްއަޙްމަދުފަތުޙީ، ކ.ކުރައިދޫ/ރަންގަލި ޢީސާ ޢާދަމް، ރ.ރަސްމާދޫ/ޗަންޕާގެ ޢަލީއާމިރު، ހ.ތިލަފުށި ޢަބްދުލްޙަމީދު ހަސަން، ކ.ދިއްފުށި/ބޮންތިޢަބްދުއްލަތީފް އިސްމާޢީލް، ރ.ހުޅުދުއްފާރު/ފަތިސްހަނދުވަރު މުޙައްމަދުނަސީމް، އދ.އޮމަދޫ/ގުލްފާމްގެ އަޙްމަދި ވަޖީޙު، ތ.ވޭމަންޑޫ/ގްލޯރީގެ މޫސާޒަޢީމް ގެ މައްޗަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންސް އިން ހުށަހަޅާފައިވާމައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2011-02-03

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-E/19

ގއ.ދެއްވަދޫ/ކެތި ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުގެ މައްޗަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންސް އިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2011-02-02

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-E/03

ޅ. ނައިފަރު، ހަވީރީހިޔާ ޙައްސާނު ޢަލީފުޅުގެ މައްޗަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންސް އިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2011-02-02

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-E/10

ލ. ދަނބިދޫ / ފުއްޓަރު މުޙައްމަދު ސިފާޙްގެ މައްޗަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންސް އިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2011-02-01

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-E/12

 ހދ.ނޮޅިވަރަމް / ތަޅަމްދީގެ މައުމޫން އިބްރާހިމްގެ މައްޗަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންސް އިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2011-01-30

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-E/06

ހދ. ނޮޅިވަރަމް / މުމުހު މުސްތަފާ ޙުސައިންގެ މައްޗަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންސް އިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2011-01-30

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-E/09

ލ.ފޮނަދޫ / މާވަނި ޢަލީ ޢަބްދުﷲ ގެ މައްޗަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންސް އިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2011-01-28

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-E/04

އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ / ބަހާރީގެ އަބްދުލްބާރީގެ މައްޗަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންސް އިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2011-01-27

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-E/07

އއ.ހިމަންދޫ / ޖަވާހިރުވާދީ އަސީތު ތައުފީޤު ގެ މައްޗަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންސް އިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2011-01-26

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-E/08

ނ.ކެނދި ކޮޅުދޫ،ކެނދިކޮޅު / މީނާޙުސައިން އިރުޝާދުގެ މައްޗަށްއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންސް އިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2011-01-16

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-A/01

އއ. ހިމަންދޫ ޖަވާހިރުވާދީ އަސީތު ތައުފީޤު އއ. ހިމަންދޫ އިލެކްޝަންކޮމިޓީގެ މައްޗަށް އިލްތިމާސްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2010-12-10

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2010/SC-C/27

މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާބެހޭ މައްސަލަ

ތާރީޙް: 2010-12-09

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2010/SC-C/25,26

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރު ޢަލީ ވަޙީދާއި، ދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ ފަރާތުންސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2010-11-24

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2009/SC-A/23

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.ގެ މައްޗަށް އާދަމް މ.މ.ހ. ދަފްތަރު ނަންބަރު 7675 ( މއ. ނައިލޯނުގެ / މާލެ ) އިލްތިމާސްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާމައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2010-11-09

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2010/SC-A/01

މ. ގްރީންސްޓަފް / މާލެ ޒައިދު މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް ހ. ގްރީންޒެސްޓް /މާލެ އާމިނަތު ވަޙީދާ އިލްތިމާސްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2010-10-28

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2010/SC-C/23

އެޓާރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ދުސްތޫރީ މައްސަލާގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2010-07-11

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2010/SC-A/20

މއ. ކާމިނީހުޅަނގުގެ/ މާލެ ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގެ ހުކުމް

ތާރީޙް: 2010-07-11

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2010/SC-A/19

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް މ. މާފަންނުވިލާ ޤާސިމްއިބްރާހީމްގެ ފަރާތުން އިލްތިމާސްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް.

ތާރީޙް: 2010-03-03

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2009/SC-A/05

މއ.އެވަރގްލޯރީޢަބްދުﷲ ޢާރީފްގެ މައްޗަށް މއ.އެވަރގްލޯރީ އަޙްމަދު ޢާރިފް އިލްތިމާސްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2010-03-03

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2009/SC-L/23

ސ.ހިތަދޫ / ރަންފަސް ޙަސަން ލުޠުފީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުން ވަކި ކުރުމާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ ލަފަޔަކަށް އެދި ދަޢުލަތުގެފަރާތުން ހުށަހެޅި ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ ޢިޖްރާއީ އަޑުއެހުން ނިންމި ގޮތް.

ތާރީޙް: 2010-02-25

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2009/SC-A/32

ޔޮޓް ޓްއާރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް މިނިސްޓްރީ އޮފްޓޫރިޒަމް އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ އިން އިލްތިމާސްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާމައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2010-02-22

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2009/SC-A/18

ދަޢުލަތުގެ މައްޗަށް އއ.މަތިވެރި / އިރަމާގެ އާދަމް ޝަރީފް އިލްތިމާސްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2010-02-04

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2009/SC-A/03

ސުންޖިން އިންޖިނިއަރިންގ (މެލޭޝިޔާ) އެސް.ޑީ.އެން.ބީ.އެޗް.ޑީގެ މައްޗަށްގދ.ގައްދޫ ކޮމާ އަޙްމަދު ޝާހިދު އިލްތިމާސްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާމައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2010-01-14

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2009/SC-A/20

ހ.ވަލުމައިޒާންދޮށުގެ އަޙްމަދު ޖަނާޙުގެ މައްޗަށް ހ.ކާމިނީޕޫލުގެ ޙަސަންޢަލިމަނިކު އިލްތިމާސްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2009-12-30

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2009/SC-A/22

ގދ. ގައްދޫ / ކޮމާ، އަޙްމަދު ޝާހިދުގެ މައްޗަށް ސުންޖިން އިންޖިނިއަރިންގ (މެލޭޝިޔާ) އެސް.ޑީ.އެން.ބީ.އެޗް.ޑީ ގެ ފަރާތުން އިލްތިމާސްކޮށްހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް.

ތާރީޙް: 2009-11-09

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2008/SC-A/05

މ. ބޯއްޑޫ މުޙައްމަދު ރިޔާޟްގެ މައްޗަށް ހ. ލޭޑީބާރޑް މުޙައްމަދު ފިރާޤްގެފަރާތުން އިލްތިމާސްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް.

ތާރީޙް: 2009-10-21

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2009/SC-A/15

މއ. ފައްޔޫމް، އައިމިނަތު ވަހީދާގެ މައްޗަށް މއ. ފެރީނާ، ޢަލީޝަފީޤްގެފަރާތުން އިލްތިމާސްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް.

ތާރީޙް: 2009-10-18

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2008/SC-A/10

މ. މުލަކުގެ އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުއްރައްޒާޤު އަޙުމަދުގެ ތަރިކައިގެ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2009-10-12

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2009/SC-A/21

މއ. ބުލޫރޯސް / މާލެ، އިސްމާޢީލް ރަޝީދުގެ މައްޗަށް މ.މ.ޚ.ދަފްތަރުނަންބަރު ރސ 7396، ޢަލީ އަޙްމަދުގެ ފަރާތުން އިލްތިމާސްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާމައްސަލައިގެ ޙުކުމް.

ތާރީޙް: 2009-10-08

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2009/SC-A/19

މއ. ބޯޅަޖެހިގެ، ޙަސީނާ ޢަބްދުﷲގެ މައްޗަށް މއ. ކަޅޯއްގެ، ފާޠިމަތުޢަބްދުﷲގެ ފަރާތުން އިލްތިމާސްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް.

ތާރީޙް: 2009-10-25

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2008/SC-A/08

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ މައްޗަށް މއ. ކަނބާލިފަރު، ޙުސައިންއަޝްފަތުގެ ފަރާތުން އިލްތިމާސްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް.

ތާރީޙް: 2009-09-07

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2009/SC-A/14

މއ. ވައިޓްލިލީ، މުޙައްމަދު މަނިކުގެ މައްޗަށް މއ. ވައިޓްލިލީ، ފާޠިމަތުމަނިކެގެ ފަރާތުން އިލްތިމާސްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް.

ތާރީޙް: 2009-09-06

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2009/SC-A/11

ސީގޭޓް ދި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް ޖަވާޒްމޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން އިލްތިމާސްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާމައްސަލައިގެ ޙުކުމް.

ތާރީޙް: 2009-09-03

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2008/SC-A/13

ށ. ފޭދޫ / ޝާޒްނީ (މ. ދެކުނުތިލަ)، މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށްރީތިރަށް ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑެގެ ފަރާތުން އިލްތިމާސްކޮށްހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް.

ތާރީޙް: 2009-08-03

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2008/SC-A/12

އދ. މާމިގިލި / އިރަމާގެ ޢަލީ މުފީދުގެ މައްޗަށް އދ. މާމިގިލި /ވެސްޓްބީޗް މުޙައްމަދު ދާއޫދު އިލްތިމާސްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެޙުކުމް.

ތާރީޙް: 2009-07-23

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2008/SC-A/07

މ. ގުލްކޯޒުގެ އާދަމް ޢީސާގެ މައްޗަށް މ.މ.ޚ.ދަފްތަރު (މ.ރީމާވިލާ) ޙަސަންޒަރީރު އިލްތިމާސްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް.

ތާރީޙް: 2009-07-13

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2008/SC-A/06

ދިރިމާގެ / ދ. ބަނޑިދޫ އިބްރާހީމް ޢުޘްމާންގެ މައްޗަށް ހ. މަހިނޫރުޢަބްދުލްޙަކީމް މުޙައްމަދު އިލްތިމާސްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެޙުކުމް.

ތާރީޙް: 2009-07-06

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2009/SC-A/17

ހއ. ތަކަންދޫ / ދޫރެސް އިބްރާހީމް ޤާސިމް، އޭނާގެ އުމުރު ސާފުކޮށްދެއްވުންއެދި އިލްތިމާސްކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް.

ތާރީޙް: 2009-07-05

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2008/SC-A/09

މ. ރިޔާ މުޙައްމަދު ޒާހިރުގެ މައްޗަށް މ.މ.ޚ ދަފްތަރު ނަންބަރު 1044 (ގ.ނަޔާރޯޝަން) އަޙްމަދު ލަޠީފް އިލްތިމާސްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެޙުކުމް.

ތާރީޙް: 2012-06-25

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/SC-SJ/03

25.06.2012 ވަނަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު މެންޑާމަސް އަމުރު

ތާރީޙް: 2012-03-11

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/SC-SJ/02

މ. ސައިލާ އާދަމް ރަޝީދު ގެ މައްޗަށް މުލަކު އަތޮޅު މުލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ނަންބަރު 20/K5C/2011 ޤަޟިއްޔާއާއި، ނަންބަރު21/K5C/2011 ޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ކޯޓު އަމުރު

ތާރީޙް: 2012-01-17

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/SC-SJ/01

16 ޖެނުއަރީ 2012 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ހައްޔަރު ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު ކޯޓު އަމުރު

ތާރީޙް: 2011-12-21

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-SJ/09

އަލްފާ އެމް.ވީ.ކޭ.ބީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅި ނަންބަރު 2011/SC-L/90 ފޯމާއި ގުޅިގެން ނެރުނު ކޯޓު އަމުރު.

ތާރީޙް: 2011-10-13

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-SJ/08

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމަކީ މ.ބޯގަންވިލާ އިބްރާހިމް އިސްމާޢީލް ގެ އަބުރަށް ހުތުރުވާ ނިންމުމެއްކަމަށް ބުނެ ސުޕްރީމް ކޯޓާ ދެކޮޅަށް އިބްރާހިމް އިސްމާޢީލް ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރު

ތާރީޙް: 2011-07-23

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-SJ/07

މއ.އަތަމާ އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްލަޠީފުގެ މައްޗަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެކައުންޓުދައުވާއެއް ކޮށްފައިވާތީ އެކަމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްލަޠީފު ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައާ ގުޅޭ

ތާރީޙް: 2011-08-02

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-SJ/06

ސިވިލްކޯޓުން ބަލަމުންދާ ހުޅުމާލޭ ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށް ނިސްބަތްވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެކޯޕަރޭޝަނުން ސުޕްރީމްކޯޓަށް ޙުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި ނެރެފައިވާ އަމުރު

ތާރީޙް: 2011-04-21

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-SJ/04

ހ.މެރިންވިއު އަޙްމަދު ޝަމީމް ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރު

ތާރީޙް: 2011-03-02

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-SJ/03

އެއްމަރުހަލާގެ ދެ ކޯޓަކުން ޙުކުމް ކުރުމާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރު.

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

އައްޑުއަތޮޅުގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ބޭއްވުމާބެހޭ މައްސަލާގައި ނެރެފައިފާ އަމުރު

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި ނެރެފައިވާ އަމުރު

ތާރީޙް: 2010-12-16

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2010/SC-VA-J/03

އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ހުޅަހަޅާފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލާގެ ވަގުތީ އަމުރު

ތާރީޙް: 2010-10-18

ކޭސް ޓައިޕް: އަމުރުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2010/SC-VA-J/02

އެޓާރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަށް ވަގުތީ އަމުރަށް އެދުނު މައްސަލައިގެ އަމުރު

ތާރީޙް: 2011-03-10

ކޭސް ޓައިޕް: އިސްތިޝާރީ ލަފާ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2010/SC-AD/28

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 95 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ދޭ ލަފާ

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ނޫސްބަޔާން - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ޤާނޫނީ ވަކީލް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނަޖީބު އަވަހާރަކޮށްލުމާ ގުޅިގެން ނެރުނު ބަޔާން

ތާރީޙް: 2012-03-19

ކޭސް ޓައިޕް: ނޫސްބަޔާން - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ކާރުކޮޅުގައި އިންނަވަނިކޮށް އެކާރުކޮޅަށް ދީފައިވާ ޙަމަލާއާއި މިފަހަކަށް އައިސް ފަނޑިޔާރުންނާއި ފަނޑިޔާރުގެތަކަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާތައް ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނޫސް ބަޔާނެއް މިއަދު ނެރެފި.

ތާރީޙް: 2012-03-08

ކޭސް ޓައިޕް: ނޫސްބަޔާން - ކޭސް ނަމްބަރު: :

08-03-2012 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ފާއިޒް ޙުސައިން ނެރުއްވި ނޫސް ބާޔާން.

ތާރީޙް: 2012-01-27

ކޭސް ޓައިޕް: ނޫސްބަޔާން - ކޭސް ނަމްބަރު: :

27 ޖެނުއަރީ 2012 ގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ނެރުއްވާފައިވާ ނޫސްބަޔާން

ތާރީޙް: 2012-01-18

ކޭސް ޓައިޕް: ނޫސްބަޔާން - ކޭސް ނަމްބަރު: :

18 ޖެނުއަރީ 2012 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ނެރުއްވާފައިވާ ނޫސް ބަޔާން

ތާރީޙް: 2012-01-16

ކޭސް ޓައިޕް: ނޫސްބަޔާން - ކޭސް ނަމްބަރު: :

16 ޖެނުއަރީ 2012 ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ހައްޔަރު ކުރުމާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ނެރުއްވި ބަޔާން

ތާރީޙް: 2011-05-29

ކޭސް ޓައިޕް: ނޫސްބަޔާން - ކޭސް ނަމްބަރު: :

29 މެއި 2011 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ނޫސް ބަޔާން

ތާރީޙް: 2011-05-15

ކޭސް ޓައިޕް: ނޫސްބަޔާން - ކޭސް ނަމްބަރު: :

15 މެއި 2011 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ނޫސް ބަޔާން

ތާރީޙް: 2011-03-21

ކޭސް ޓައިޕް: ނޫސްބަޔާން - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ފަނޑިޔާރުންގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުން ނެރެފައިވާ ބަޔާން.

ތާރީޙް: 2011-03-16

ކޭސް ޓައިޕް: ނޫސްބަޔާން - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބައެއް ފަނޑިޔާރުންގެ ފޯނު އެލަވަންސްގެ މައްސަލަތަކެއް އޭ.ސީ.ސީއަށް، މި ސުރުޚީގެ ދަށުގައި ބައެއްފަރާތްތަކުން މިހިނގާ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗްމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ވާހަކަތަކާބެހޭ

ތާރީޙް: 2010-10-27

ކޭސް ޓައިޕް: ނޫސްބަޔާން - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު ތަސްދީޤުވުމާ ގުޅޭ

ތާރީޙް: 2010-09-14

ކޭސް ޓައިޕް: ނޫސްބަޔާން - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ނޫސް ބަޔާން

ތާރީޙް: 2010-07-04

ކޭސް ޓައިޕް: ނޫސްބަޔާން - ކޭސް ނަމްބަރު: :

މ. މާފަންނުވިލާ ޤާސިމް އިބްރާހީމާއި މއ. ކާމިނީ ހުޅަނގުގެ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ނެރެފައިވާ އަމުރު އިލްތިމާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ފަސްކުރުން

ތާރީޙް: 2010-06-30

ކޭސް ޓައިޕް: ނޫސްބަޔާން - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަޙުގައި މިވަޤުތު ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން 30.06.2010 ގައި ނެރެފައިވާ ނޫސް ބަޔަން.

ތާރީޙް: 2009-09-17

ކޭސް ޓައިޕް: ނޫސްބަޔާން - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ސ.ހިތަދޫ ރަންފަސް އަލްފާޟިލް ހަސަން ލުތުފީގެ ނަންފުޅު އަންބުރާ ގެންނަވައި، އެބޭފުޅާގެ ބަދަލުގައި އެހެން ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް 2009 ޖޫން 25 ވަނަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީކޮށް 2009 ޖުލައި 6 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު 17 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 16 ވަނަ ޖަލްސާއިން އަލްފާޟިލް ޙަސަން ލުތުފީގެ ނަންފުޅު ފާސްކުރެއްވުމާ ގުޅޭ...

ތާރީޙް: 2009-01-04

ކޭސް ޓައިޕް: ނޫސްބަޔާން - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޗުއްޓީއާއި ގުޅޭ...

ތާރީޙް: 2011-05-16

ކޭސް ޓައިޕް: އުސޫލުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/04

ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

ތާރީޙް: 2011-04-28

ކޭސް ޓައިޕް: އުސޫލުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/03

ތުރާފިލުވުމުގެ މައްސަލަތައް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު.

ތާރީޙް: 2011-04-21

ކޭސް ޓައިޕް: އުސޫލުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/02

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ރާއްޖެތެރެއިން މާލެއަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

ތާރީޙް: 2011-03-02

ކޭސް ޓައިޕް: އުސޫލުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/01

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ވަކީލުން އެހެން ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމާ ބެހޭ އުޞޫލު.

ތާރީޙް: 2010-09-30

ކޭސް ޓައިޕް: އުސޫލުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2010/03

ފަނޑިޔާރުންނާ ޙަވާލުކުރެވޭ މައްސަލަތަކުން ތަނާޒުލްވުމާއިބެހޭ ޢުޞޫލު

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: އުސޫލުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: އުސޫލުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ދޫކުރުމާއިބެހޭ އުޞޫލު

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: އުސޫލުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޢިމާރާތް ތެރެއަށް މީހުން ވެއްދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލު

ތާރީޙް: 2012-07-25

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/06

ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ އިޤްރާރާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ޢާއްމު ސިޓީ

ތާރީޙް: 2012-06-03

ކޭސް ޓައިޕް: ސަރކިއުލަރ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/01

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލް 1 ގައިވާ އިޤްރާރުގައި ސޮއިކޮށް ހުށަހެޅުމާބެހޭ ދެންނެވުން

ތާރީޙް: 2012-06-03

ކޭސް ޓައިޕް: ސަރކިއުލަރ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/01/SC

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރާ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭ

ތާރީޙް: 2012-05-09

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/05

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކަށް ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު ދިނުމާބެހޭ

ތާރީޙް: 2012-04-25

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/04

ދިމާވާ އެކިއެކި ކާރިސާތަކާއި ކޯޓުތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކުގައި އެކޯޓްތަކުގައި ހުންނަ ޝަރުޢީ ލިޔުންތަކާ އަދި އެހެނިހެން ލިޔުންތައް ކޯޓަށް އަނބުރާ ހޯދުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންވީގޮތް.

ތާރީޙް: 2012-03-08

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/3

ޖިނާއީ ކުށްތަކާއި ގުޅިގެން ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި އެކޯޓު ތަކުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ޢާއްމު ސިޓީ

ތާރީޙް: 2012-02-02

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/02

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބަދަލު ޤަބޫލުކުރުމާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވަކާލާތު ކުރުމާ ގުޅޭ ޢާއްމު ސިޓީ

ތާރީޙް: 2012-01-17

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2012/01

ޝަރުޢީ މައުޛޫނުކަން ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ޢާއްމުކުރެވިފައިވާ ޤަވާޢިދު ތަންފީޛު ކުރުމާ ގުޅޭ ޢާއްމު ސިޓީ

ތާރީޙް: 2011-12-11

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/13

ކޯޓު ތަކުގައި ނުނިމިހުރި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާ ގުޅޭ

ތާރީޙް: 2011-10-13

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/12

ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްޔުނިޓަށް ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތަކާބެހޭ ރިޕޯޓު ފޮނުވުމަށް އެންގުން

ތާރީޙް: 2011-10-18

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/11

10އޮކްޓޯބަރ 2011 އިން ފެށިގެން ވަގުތީގޮތުން ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ޤަވާއިދުތަކާގުޅޭ

ތާރީޙް: 2011-09-12

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/10

ފަނޑިޔާރުންގެ ޗުއްޓީއާ ގުޅޭ

ތާރީޙް: 2011-09-18

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/08

ޤަޟިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން ކޯޓުގައި ފައިލްތައް ބޭރަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭ

ތާރީޙް: 2011-09-18

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/09

އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންގެ ހެކިބަސް ނެގުމާބެހޭ

ތާރީޙް: 2011-08-18

ކޭސް ޓައިޕް: ސަރކިއުލަރ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/05/SC

ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޚާއްސަ ޢިނާޔަތްތަކާއި އިމްތިޔާޒުތައް ދިނުމާބެހޭ ސަރކިއުލަރ

ތާރީޙް: 2011-08-16

ކޭސް ޓައިޕް: ސަރކިއުލަރ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/04/SC

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 2011SC/02/ އަށް 1 ވަނަ އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ސަރކިއުލަރ

ތާރީޙް: 2011-08-10

ކޭސް ޓައިޕް: ސަރކިއުލަރ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/03/SC

ދިވެހިރާއްޖޭގެސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރޫލިންގ ނަންބަރު 2011SC-RU/02 އާ ގުޅޭ ސަރކިއުލަރ

ތާރީޙް: 2011-08-11

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/07

އީ-ކޯޓްމެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް (މެމްސް) ސޮފްޓްވެއަރ ޝަރުއީދާއިރާގައި ބޭނުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

ތާރީޙް: 2011-08-10

ކޭސް ޓައިޕް: ސަރކިއުލަރ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/02/SC

ޝަރުޢީ މައުޛޫނުކަމާބެހޭ ސަރކިއުލަރ

ތާރީޙް: 2011-08-09

ކޭސް ޓައިޕް: ސަރކިއުލަރ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/01/SC

އަރުޝީފުގައި ރައްކާކުރެވިފައި ހުންނަ ލިޔުންތައް ދޫކުރުމާބެހޭ ސަރކިއުލަރ

ތާރީޙް: 2011-07-24

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/06

ފަނޑިޔާރުން ޙުކުމްކުރުމުގައި އެހެން ފަރާތެއްގެ ލަފައެއް ހޯދުމާ ބެހޭ ޢާއްމު ސިޓީ

ތާރީޙް: 2011-07-20

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/05

ފަނޑިޔާރުންނަށް ޙައްޖު ޢުމްރާ ޗުއްޓި ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު

ތާރީޙް: 2011-04-18

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/04

ދައުވާކުރުމާއި ދައުވާ ލިބިގަތުމުގައި ދައުލަތް ތަމުޘީލުކުރުމާ ގުޅޭ

ތާރީޙް: 2011-03-01

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/03

ކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޢާއްމު ސިޓީ

ތާރީޙް: 2011-01-06

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/01

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރޭ މީހުންގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމާބެހޭ

ތާރީޙް: 2011-02-02

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/02

ޑޮކްޓަރެއްގެ ސެޓްފިކެޓާއެކު ޞިއްޙީ ސަބަބަށްޓަކައި ފަނޑިޔާރުންގެ ޗުއްޓީ ހަމަޖެއްސުމާގުޅޭ

ތާރީޙް: 2010-06-06

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2010/06

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުން ކައިވެނިކޮށްދިނުމާއި ގުޅޭ ޢާއްމު ސިޓީ

ތާރީޙް: 2010-05-05

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2010/05

ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

ތާރީޙް: 2010-02-02

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2010/02

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިޙްތިޞާޞްގެ ޢާއްމު ސިޓީ

ތާރީޙް: 2010-03-21

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2010/03

ކޯޓުތަކުގެ އިޙްތިޞާޞް

ތާރީޙް: 2010-03-21

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2010/04

މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓް ދޫކުރުމާބެހޭ

ތާރީޙް: 2010-03-21

ކޭސް ޓައިޕް: ސަރކިއުލަރ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2010/01/SC

ބެލެނިވެރިކަމުގެ އިޚްތިޞާޞް (ސުޕަވައިޒަރީ ޖުރިސްޑިކްޝަން)ގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާ ބެހޭ ސަރކިއުލަރ

ތާރީޙް: 2010-01-05

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2010/01

ޝަރުއީ ކޯޓުތަކުގައި ޖުޑީޝަރީގެ ދިދަ ނެގުމާބެހޭ

ތާރީޙް: 2009-10-08

ކޭސް ޓައިޕް: ސަރކިއުލަރ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2009/03/SC

ޢަދުލު އިންސާފުގެ ދާއިރާގެ ދިދައާބެހޭ ޤަވާޢިދު

ތާރީޙް: 2009-10-06

ކޭސް ޓައިޕް: ސަރކިއުލަރ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2009/02/SC

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 2009/02 އަށް 1 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ސަރކިއުލަރ

ތާރީޙް: 2009-10-06

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2009/02

ފަނޑިޔާރުން ޗުއްޓީ ނެގުމުގައްޔާއި މައްސަލަތަކުން ތަނާޒުލުވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

ތާރީޙް: 2009-01-19

ކޭސް ޓައިޕް: އާއްމުސިޓީ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2009/01

ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތައް ޢާއްމުކުރުމާބެހޭ

ތާރީޙް: 2009-01-18

ކޭސް ޓައިޕް: ސަރކިއުލަރ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2009/01/SC

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނެގެ މަސައްކަތް

ތާރީޙް: 2009-06-30

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2009/SC-L/04

މ. ސީވޯލް މުޙައްމަދު މުޞްތަފާ، މއ. ކިނބިގަސްދޮށުގެ ޣައްސާން މައުމޫންގެ މައްޗަށް އިލްތިމާސް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ ނިންމުން

ތާރީޙް: 2009-03-23

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2008/SC-A/11

މއ.ސިސިލްފަރު މުހައްމަދު ޔޫސުފްގެ މައްޗަށް މ. ކާސަލް އަބްދުﷲ މާހިރު ދައުވާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2009-01-13

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2009/SC-C/02

2008 ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 33 ވަނަ ޖަލްސާގައި ނިންމެވި ނިންމެވުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޚިލާފަށް ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދެއްވުމަށް އެދި މުޙައްމަދު ނަޝީދު މއ. ރާރޮހިގެ ، ޙުސްނުއްސުޢޫދު ސ. މީދޫ / ހަސަންކާރިގެ، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހ. ފޮއްދޫގެ އަދި މުޙައްމަދު އަނިލް، ސ. ފޭދޫ / ސީނިޔާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޗުއްޓީއާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާގެ ޙުކުމް.

ތާރީޙް: 2008-11-13

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2008/SC-J/03

އިޖްރާއީ ގޮތުން މައްސަލަ ބަލައި ނިންމިގޮތް އަޙުމަދު މަޙްލޫފް / ގ. ހާފްސީ ރޮޒައިނާ އާދަމް / މ. ފީރޯޒް ލޮޖް ޢަބްދުއްރަޝީދު ނާފިޒް / މ. ލިލީޒް

ތާރީޙް: 2008-10-02

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2008/SC-C/02

ސޯޝަލް ލިބަރަލް ޕާޓީން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާމެދު ކުރި ދަޢުވާގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2008-10-02

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2008/SC-C/03

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާމެދު ކުރި ދަޢުވާގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް: 2008-10-02

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2008/SC-C/04

ސ.ހިތަދޫ / ލާމިގެ މޫސާ އަންވަރު އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނާއި މެދު ކުރި ދަޢުވާގެ ޙުކުމް

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ގަވާއިދުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤަވާޢިދު

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ގަވާއިދުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ގަވާއިދުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

2009 ޖޫން 1 ވަނަ ދުވަހު ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދަށް 1 ވަނަ އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤަވާޢިދު

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ގަވާއިދުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ގަވާއިދުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ޙާޟިރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ޤަވާޢިދު

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ގަވާއިދުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަން ބަލާފާސްކުރުމަށް ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުން ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގައި ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ގަވާއިދުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާ ފަރާތްތައް އަޅަންޖެހޭ ހެދުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ގަވާއިދުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ރަހުނެއް ނުހިމެނޭ ސާބިތު ދަރަނީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ގަވާއިދުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ކަފާލާތުގައި ދޫކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު

ތާރީޙް: 2008-09-27

ކޭސް ޓައިޕް: ޙުކުމްތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2008/SC-C/01

މ.ގުލްފާމުގޭ އިދުހާމް މުޢިއްޒު ޢަދުނާނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާމެދު ދަޢުވާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ތާރީޙް: 2008-11-27

ކޭސް ޓައިޕް: ސަރކިއުލަރ - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2008/01/SC

ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލް އުފެއްދުން

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ގަވާއިދުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު

ތާރީޙް:

ކޭސް ޓައިޕް: ގަވާއިދުތައް - ކޭސް ނަމްބަރު: :

އަބުރާބެހުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު

ތާރީޙް: 2011-03-15

ކޭސް ޓައިޕް: ރޫލިންގްސް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-RU/02

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓު ނަންބަރު 2011 އަހަރުގެ 02 ވަނަ ރޫލިންގ

ތާރީޙް: 2011-02-24

ކޭސް ޓައިޕް: ރޫލިންގްސް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2011/SC-RU/01

ކައުންސިލް ތަކަށް މެންބަރުން ހުވާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ސުޕްރީމްކޯޓުން ނެރުއްވި ރޫލިންގ

ތާރީޙް: 2010-11-08

ކޭސް ޓައިޕް: ރޫލިންގްސް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2010/SC-RU/01

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި 34 ވަނަ މާއްދާއާ ގުޅޭ

ތާރީޙް: 2008-12-02

ކޭސް ޓައިޕް: ރޫލިންގްސް - ކޭސް ނަމްބަރު: : 2008/SC-RU/01

ޖުޑީޝަލް ސަޔވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ 21 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ބާތިލްކޮށް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔުން

No results found