ކޯޓު ކަލަންޑަރ

މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް މއ. އައިވަރީ ހައުސް/ މާލެ، ސަޢުދު ޙުސައިން އަޅިވިލާގެ/ ގއ.ވިލިނގިލި، ޢަބްދުލްލަޠީފް މުޙައްމަދު ފުނަމާގެ/ ހއ.ދިއްދޫ، މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދު މަނިކު ރޯސްމާގެ/ ގދ.ގައްދޫ ގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ނިންމިގޮތް

27 އޯގަސްޓް 2017 - އާދިއްތަ


މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް މއ. އައިވަރީ ހައުސް/ މާލެ، ސަޢުދު ޙުސައިން އަޅިވިލާގެ/ ގއ.ވިލިނގިލި، ޢަބްދުލްލަޠީފް މުޙައްމަދު ފުނަމާގެ/ ހއ.ދިއްދޫ، މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދު މަނިކު ރޯސްމާގެ/ ގދ.ގައްދޫ ގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ނިންމިގޮތް  ވިދާޅުވުމަށް