ކޯޓު ކަލަންޑަރ

  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun
48        01 02 03
49 04 05 06 07 08 09 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ މެޖިސްޓްރޭޓުން މަޤާމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި

18 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 - ހޯމަ


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ޢައްޔަނުކުރެވޭ މެޖިސްޓްރޭޓުން މަޤާމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފިއެވެ. މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ޢައްޔަންކުރެވުނު މެޖިސްޓްރޭޓުންނަކީ، ޅ. ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަޤާމަށް ކ. ތުލުސްދޫ، އަލޭރު، އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ނަޞްރާއާއި ލ. މާމެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަޤާމަށް ލ. އިސްދޫ، ބީޗްރެސްޓް، އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޝަރީފްއާއި ޅ. ހިންނަވަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓު އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަޤާމަށް ޅ. ކުރެންދޫ، ނޫރާނީގެ، އަލްއުސްތާޛު ސުލައިމާން މުޙައްމަދުއާއި ގދ. ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަޤާމަށް ގދ. ގައްދޫ، ހަނދުވަރީނާޒް، އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޝަނީޒް ޢަބްދުﷲއާއި ގދ. ވާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓު އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ގދ. ވާދޫ، ވަޑިގެ، އަލްއުސްތާޛު ލިމްޢާން މުޙައްމަދުއާއި ހދ. މަކުނުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓު އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަޤާމަށް ކ. ތުލުސްދޫ، ނޫރުވާދީ، އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އިޙްސާންއާއި ޏ. ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުގެ މަޤާމަށް ޏ. ފުވައްމުލައް، ފުނާޑު ކޯޒީ، އަލްއުސްތާޛާ ޙަދީޖާ ލީނާއެވެ.މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެވުނު ފަރާތްތަތަކަށް ހުވާލައިދެއްވީ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ސަމީރުއެވެ. އަދި ހުވާކުރެއްވި މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ފަތްކޮޅު ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ދިވެރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަދި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފުއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިތުރުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.އަދި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މަޤާމުގެ ހުވާކުރެއްވި މެޖިސްޓްރޭޓުންނާ މުޚާތަބުކުރައްވައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިންޓެގްރިޓީއާއި ޖުޑީޝަލް ވެލިއުސް އަދި ރޫލް އޮފް ލޯ ނެގެހެއްޓުމާ ބެހޭގޮތުން އަލިއަޅުއްވާލެއްވިއެވެ. އަދި މި ރަސްމިއްޔާތު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު، މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހުއްވާކުރެއްވި މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.