ކޯޓު ކަލަންޑަރ

  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun
44    01 02 03 04 05
45 06 07 08 09 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30      

ނޫސްބަޔާން


ތާރީޚް: 2016 އޮކްޓޯބަރ 31
31 އޮކްޓޫބަރު 2016 ގައި މިކޯޓުން ނެރެފައިވާ ނޫސް ބަޔާން
ތާރީޚް: 2016 ޖޫން 23

23 ޖޫން 2016 ގައި ގައި މިކޯޓުން ނެރެފައިވާ ނޫސް ބަޔާން

ތާރީޚް: 2016 މާރޗް 2

02 މާރިޗު 2016 ގައި މިކޯޓުން ނެރެފައިވާ ނޫސް ބަޔާން

ތާރީޚް: 2015 ސެޕްޓެމްބަރ 29

29 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ގައި މިކޯޓުން ނެރެފައިވާ ނޫސް ބަޔާން

ތާރީޚް: 2015 މެއި 10

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ޞިއްޙީ ޙާލުކޮޅާ ބެހޭގޮތުން ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ޙަޤީޤަތާ މުޅިން ޚިލާފު ވާހަކަތައް މީޑިއާގެ ވަޞީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ފަތުރަމުންގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނޫސް ބަޔާން

ތާރީޚް: 2014 މެއި 21

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ރީސްޓްރަކްޗަރކޮށް އަލަށް އެކަށައެޅުނު އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހިންގުމަށް ބަދަލުގެނައުމާއި ބެހޭ ޤަރާރު

ތާރީޚް: 2014 މެއި 8

މަލްޓި ސްޓޭކް ހޯލްޑަރ ޖުޑީޝަލް ސެކްޓަރ ލޯ ރިފޯމް ކޮމިޓީ އުފައްދައިފި

ތާރީޚް: 2014 އޭޕްރީލް 7


ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/22 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 63 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫގައި ވަކި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓެއް އުފެއްދުމާބެހޭ ޤަރާރު

ތާރީޚް: 2014 މާރޗް 11

11 މާރިޗް 2014 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ނެރެފައިވާ ނޫސް ބަޔާން

ތާރީޚް: 2013 ނޮވެމްބަރ 10

10ނޮވެމްބަރ 2013 ވަނަ ދުވަހު ނެރެފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރެސް ރިލީޒް

ކުރިޔަށް އެންމެފަސް