ކޯޓު ކަލަންޑަރ

  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun
0101 02 03 04 05 06 07
02 08 09 10 11 12 13 14
03 15 16 17 18 19 20 21
04 22 23 24 25 26 27 28
05 29 30 31        

ވާހަކަފުޅުތައް


ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ކޮންސްޓިޓިއުޝަން ޓްރެއިނިންގ ފޯ މެޖިސްޓްރޭޓްސް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކްޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު -

28 ޖޫން 2010 - ހޯމަ

ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ އެހީގައި ޝަރުޢި ދާއިރާއިން ހިންގަމުންގެންދާ "އެކްސެސް ޓު ޖަސްޓިސް" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އަދި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ގުޅޭގޮތުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރޭނާރސް އޮން "ހިއުމަންރައިޓްސް އެންޑް ކޮންސްޓިޓިއުޝަން" ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު -

11 އޭޕްރީލް 2010 - އާދިއްތަ

ފޮރެންސިކް ސައިންސް ސެމިނަރގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު -

8 އޭޕްރީލް 2010 - ބުރާސްފަތި

ކުއްލިއްޔަތުއްދިރާސާތިލްއިސްލާމިއްޔާގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ޙަފްލާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު -

3 މާރޗް 2010 - ބުދަ

ޑިމޮކްރަސީ ފެއަރ އިފްތިތާޙްކޮށް ދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު -

13 ނޮވެމްބަރ 2009 - ހުކުރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު -

18 ސެޕްޓެމްބަރ 2009 - ހުކުރު

ދިވެހި ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު -

19 ޖޫން 2009 - ހުކުރު

ފައިނޭންސް ލީސިންގ ސެމިނަރގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު -

16 މެއި 2009 - ހޮނިހިރު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ވެބް ސައިޓު އިފްތިތާޙުކުރުމުގެ ޙަފްލާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު -

16 އޭޕްރީލް 2009 - ބުރާސްފަތި