ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/10

ތާރީޚް: 20/03/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އޭޑީކޭ ޓްރޭޑް އެންޑް ޝިޕިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ހ.ރަންރިބުދޫ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ދައުލަތް ( މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ