އެން.ޑީ.އެމް.ސީ އާއި ވިލުފުށި ހިޖްރީ ޢަލީ އަޙްމަދު އާއި ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ބިން ހޯދުން.

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/25

ތާރީޚް: 03/04/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަލީ އަޙްމަދު، ހިޖުރީ / ތ.ވިލުފުށި
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށި ކައުންސިލް (ދައުލަތް ) އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް )

ތަފްޞީލް:

އެން.ޑީ.އެމް.ސީ އާއި ވިލުފުށި ހިޖްރީ ޢަލީ އަޙްމަދު އާއި ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ބިން ހޯދުން.
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ އަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުހައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. ޢަހްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ