ތަރިކަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/12

ތާރީޚް: 28/11/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އާމިނަތު ޝިޔާމާ އިބްރާހީމް ރަޝާދު،ގ.ހެޕީސައިޑް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢާއިޝަތު ޝިމްލާ، ގ.ހެޕީސައިޑް / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ތަރިކަ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު އަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ