ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުން ބާޠިލްކޮށްދިނުމަށް އެދި

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-A/13

ތާރީޚް: 26/10/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް ( މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް )
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޙަބީބު، ދަފްތަރު ނަންބަރު 3915 / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުން ބާޠިލްކޮށްދިނުމަށް އެދި
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިރާރު ޑރ.‫​ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ.‫​