ފައިސާހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-A/04

ތާރީޚް: 04/04/2017
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ޙަސަން މަނިކުހ.ޝީޝާވެހި،މާލެ އިބްރާހީމް ހުޝާމް މއ ޝީޝާހިޔާ، މާލެ ޙުސައިން ހުޝާމް މއ ޝީޝާހިޔާ، މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ