ހައި ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން.

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-JC/14

ތާރީޚް: 09/05/2017
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް ( އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް)
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: 1- ޢަބްދުލްމާނިޢު ޙުސައިން، އަންބަރީގެ / ހއ. އިހަވަންދޫ 2- ޢަބްދުﷲ ސިޔާޒު، ނަސީމާ މަންޒިލް / ޅ. ނައިފަރު 3- ޢަބްދުﷲ ނަޟީރު، ބޯޅަދަނޑުގެ / ގދ. ގައްދޫ 4- ޙަސަން ވަޙީދު، ރަންކޮކާގެ / ހދ. ކުރިނބި

ތަފްޞީލް:

ހައި ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން.
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ