ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-A/09

ތާރީޚް: 04/05/2017
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ޖަލީލު، ހ. އޯލްވޭޒްހެޕީހައުސް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޙަސަން ޢަލީމަނިކު، ހ. ކާމިނީޕޫލް / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ