ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-A/12

ތާރީޚް: 09/10/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ނަޞީރު، ހަންހާރުގެ، ސ. ހިތަދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ނަފީސް ޙުސައިން ކޮންގްރެސް، ސ. ހިތަދޫ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ