އެއްބަސްވުމާއި ގުޅޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-A/17

ތާރީޚް: 29/08/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ޢަލި މަނިކު، މ. ނޫރީ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ސަން ސްޕޯޓިންގ ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ހ. މާރަމް / މާލެ

ތަފްޞީލް:

އެއްބަސްވުމާއި ގުޅޭ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ