އިންތިހާބީ ޝަކުވާ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2017/SC-E/05

ތާރީޚް: 27/03/2017
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން، ޕޯޓްސް ބިލްޑިންގ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ފަރީދާ ޢުމަރު، ރިލެކްސް / ނ. ލަންދޫ

ތަފްޞީލް:

އިންތިހާބީ ޝަކުވާ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ