ވަޒީފާއާ ބެހޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-A/24

ތާރީޚް: 08/05/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް ( ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން )
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ގުލޭލާ ޚާލިދު، މއ. ދިރޭ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ވަޒީފާއާ ބެހޭ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު،ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ އަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ