ޓެކްސްއާގުޅޭ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-A/25

ތާރީޚް: 01/06/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ބަނީ ހޯލްޑިންގސް (ބީވީއައި) ލިމިޓެޑް، ޖަޒީރާ ބިލްޑިންގ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ތަފްޞީލް:

ޓެކްސްއާގުޅޭ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ