އެއްބަސްވުން ދެމެހެއްޓުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2017/SC-L/39

ތާރީޚް: 11/06/2017
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ވިލާ ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ވިލާ ބިލްޑިންގ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް، އެޗް.ޑީ.ސީ ބިލްޑިންގް / ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލް:

އެއްބަސްވުން ދެމެހެއްޓުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ