ވިޔަފާރިއާބެހޭ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2017/SC-L/04

ތާރީޚް: 04/07/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ވިލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ވިލާ ބިލްޑިންގ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޫރިޒަމް)

ތަފްޞީލް:

ވިޔަފާރިއާބެހޭ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ