ކޯޓު އަމުރު

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2017/SC-A/18

ތާރީޚް: 05/10/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އުހުދު އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، އުހުދު / ސ. ހިތަދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ވަންޕްލަސް ހޯލްޑިނސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ފަހާގެ / ސ. ފޭދޫ

ތަފްޞީލް:

ކޯޓު އަމުރު
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް،ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ