މަހުގެ މައްސަލަތައް March 07, 2017

1# ގޯތި ގެދޮރުން މީހުން ނެރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-A/22

ތާރީޚް: 07/03/2017
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އައިމާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ފާޠިމަތު ޙަލީމް ހ. އަވި، މާލެ

ތަފްޞީލް:

ގޯތި ގެދޮރުން މީހުން ނެރުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ