މަހުގެ މައްސަލަތައް March 16, 2017

1# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-A/18

ތާރީޚް: 16/03/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ހ. ހުޅުލޭގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ އަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ