މަހުގެ މައްސަލަތައް March 20, 2017

1# ވަޒީފާއާބެހޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/04

ތާރީޚް: 20/03/2013
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ހުޅުމާލެ، ޚައިރާތު

ތަފްޞީލް:

ވަޒީފާއާބެހޭ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

2# ވަޒީފާއާބެހޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/08

ތާރީޚް: 20/03/2014
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ވާސިފު، މ. ކޮޅުފުށި، ފިނިފެންމާގެ

ތަފްޞީލް:

ވަޒީފާއާބެހޭ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

3# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/10

ތާރީޚް: 20/03/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އޭޑީކޭ ޓްރޭޑް އެންޑް ޝިޕިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ހ.ރަންރިބުދޫ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ދައުލަތް ( މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ