މަހުގެ މައްސަލަތައް March 21, 2017

1# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/06

ތާރީޚް: 21/03/2013
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ ހ. ތެމާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް ހ. އޯކިޑްލޮޖް

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

2# މަދަނީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/08

ތާރީޚް: 21/03/2016
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަބްދުލް މަޖީދު، ގ.ތަލްވާރޭ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް،މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

މަދަނީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު އަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ