މަހުގެ މައްސަލަތައް March 23, 2017

1# ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ރިވިއުކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-A/20

ތާރީޚް: 23/03/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު އަނީސް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 4800 / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: 1- ފާތިމަތު ފަރީދާ، ހ.ވާލީވިލާ / މާލެ 2- މުޙައްމަދު ޝަވީދު، ހ.ވާލީވިލާ 3- ޙައުލަތު ފަހީމު، ފަހާގެ / ސ. މަރަދޫފޭދޫ 4- އަޙްމަދު ޝިޔާމު، ހ.ވާލީވިލާ / މާލެ 5- އާމިނަތު އަޝްފާ، ހ.ވާލީވިލާ / މާލެ 6- މަރްޔަމް ޝިފާ، ހ.ވާލީވިލާ / މާލެ 7- ޢަލީ ޝިޔާމް، ހ.ވާލީވިލާ / މާލެ 8- ޙަސަން ޝިޔާމް، ހ.ވާލީވިލާ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ރިވިއުކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ