މަހުގެ މައްސަލަތައް March, 2017

1# ވިޔަފާރި

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/02

ތާރީޚް: 18/03/2013
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ޢުމަރު މަނިކު ހ. ސޯސަން ފްލާވަރ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ނާޡިމް މ. ނިޔަދުރު (ގ. އާބިން) މާލެ

ތަފްޞީލް:

ވިޔަފާރި
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

2# ވަޒީފާއާބެހޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/04

ތާރީޚް: 20/03/2013
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ހުޅުމާލެ، ޚައިރާތު

ތަފްޞީލް:

ވަޒީފާއާބެހޭ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

3# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-C/36

ތާރީޚް: 14/03/2013
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ޞިއްދީޤް، އައިސާދަރުގެ / ގދ. ފިޔޯރީ އިބްރާހީމް ޙުސައިން،ދަފްތަރު ނަންބަރު 3569
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ( ދައުލަތް )

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

4# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-C/35

ތާރީޚް: 14/03/2013
ގަޑި: 16:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ފަހުމި ޙަސަން، ގ. ކޮއްކިރި / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ( ދައުލަތް )

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

5# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/06

ތާރީޚް: 21/03/2013
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ ހ. ތެމާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް ހ. އޯކިޑްލޮޖް

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

6# ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ރިވިއު ކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/22

ތާރީޚް: 25/03/2013
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ހ. ނޫރާނީހިޔާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ތަފްޞީލް:

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ރިވިއު ކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު

7# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/11

ތާރީޚް: 27/03/2013
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: -

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

8# ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބައެއް ނިންމުންތަކާއި ބައެއް އަމުރުތަކާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ބާއްވާފައިވާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް ތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތާކާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ހިންގާ ޝަރީއަތް

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-SM/15

ތާރީޚް: 09/03/2014
ގަޑި: 16:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: -
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ތަފްޞީލް:

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބައެއް ނިންމުންތަކާއި ބައެއް އަމުރުތަކާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ބާއްވާފައިވާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް ތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތާކާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ހިންގާ ޝަރީއަތް
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

9# މއ. އެންދެރި އާގެ ވިއްކުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/06

ތާރީޚް: 03/03/2014
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ މާހިރު، މ. ވެލާނާވަރު / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޔޫސުފް، މއ. ސިސިލްފަރު / މާލެ

ތަފްޞީލް:

މއ. އެންދެރި އާގެ ވިއްކުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

10# ރަހުނު ވިއްކާލުން ހުއްޓުވުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/06

ތާރީޚް: 05/03/2014
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މަރްޔަމް ޢާފިޔާ، މއ. ފެހިއަލިއާގެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ބޭންކް އޮފް ސިލޯން

ތަފްޞީލް:

ރަހުނު ވިއްކާލުން ހުއްޓުވުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

11# އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައި ހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ސިންޖީ ޢަމަލެއް ހިންގުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/11

ތާރީޚް: 06/03/2014
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މޫސާ ދީދީ، ގދ. ވާދޫ، މާފޮޅޭގެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ތަފްޞީލް:

އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައި ހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ސިންޖީ ޢަމަލެއް ހިންގުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

12# ފައިސާ ހޯދުން/ ވަޒީފާއާބެހޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/13

ތާރީޚް: 10/03/2014
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ސައީދު އިސްމާޢީލް، މ.މ.ޚ ދަފްތަރު ނަންބަރު 739 / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން/ ވަޒީފާއާބެހޭ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒް ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް އަދުނާން

13# އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައި ހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ސިންޖީ ޢަމަލެއް ހިންގުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/11

ތާރީޚް: 13/03/2014
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މޫސާ ދީދީ، ގދ. ވާދޫ، މާފޮޅޭގެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ތަފްޞީލް:

އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައި ހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ސިންޖީ ޢަމަލެއް ހިންގުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

14# ވަޒީފާއާބެހޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/08

ތާރީޚް: 20/03/2014
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ވާސިފު، މ. ކޮޅުފުށި، ފިނިފެންމާގެ

ތަފްޞީލް:

ވަޒީފާއާބެހޭ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

15# ވަޒީފާއާއިބެހޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/04

ތާރީޚް: 26/03/2014
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ހުޅުމާލެ، ޚައިރާތު

ތަފްޞީލް:

ވަޒީފާއާއިބެހޭ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

16# ވަޒީފާއާބެހޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/08

ތާރީޚް: 27/03/2014
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަންސް ސަރވިސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ވާސިފު، މ. ކޮޅުފުށި، ފިނިފެންމާގެ

ތަފްޞީލް:

ވަޒީފާއާބެހޭ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

17# ޙުކުމް ތަންފިޛުކުރުމުގެ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/07

ތާރީޚް: 27/03/2014
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ހަސަން ލިލީގެ / އދ. ދަނގެތި
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަލީ ރަޝީދު މ. ގޯބިލިމާގެ / މާލެ، ޙަސަން ޝަރީފް ލ. މާބައިދޫ / ސޯސަންގެ

ތަފްޞީލް:

ޙުކުމް ތަންފިޛުކުރުމުގެ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

18# ވަޒީފާއާއިބެހޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/04

ތާރީޚް: 31/03/2014
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ހުޅުމާލެ، ޚައިރާތު

ތަފްޞީލް:

ވަޒީފާއާއިބެހޭ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

19# މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/49

ތާރީޚް: 19/03/2015
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ނާޡިމް، މ. ނިޔަދުރު/ މާލެ

ތަފްޞީލް:

މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ.

20# މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/50

ތާރީޚް: 19/03/2015
ގަޑި: 14:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ނާޡިމް، މ. ނިޔަދުރު/ މާލެ

ތަފްޞީލް:

މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ.

21# މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/51

ތާރީޚް: 19/03/2015
ގަޑި: 15:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ނާޡިމް، މ. ނިޔަދުރު/ މާލެ

ތަފްޞީލް:

މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ.

22# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/54

ތާރީޚް: 03/03/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަލީ މޫސާ، ހ. އާޝިޔާނާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ނަސީމް، ސްވީޓްހާޓް / ރ. އިންނަމާދޫ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

23# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/31

ތާރީޚް: 04/03/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޙަސަން ޢަލީ މަނިކު ހ. ކާމިނީޕޫލް، މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ޖަނާޙް ހ. ވަލުމައިޒާންދޮށުގެ، މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

24# ބަދަލު ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/10

ތާރީޚް: 03/03/2015
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މޫސާ ޙުސައިން، ހއ. އިހަވަންދޫ، ފީރޯޒްގެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަފްޞީލް:

ބަދަލު ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

25# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/01

ތާރީޚް: 08/03/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އޮޅުވެލި ލާމު ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިސްމާޢީލް ރަފީޢު، ލ. މާވަށް، ވިކްޓްރީ ހައުސް

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ‫​

26# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/31

ތާރީޚް: 25/03/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޙަސަން ޢަލީ މަނިކު ހ. ކާމިނީޕޫލް، މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ޖަނާޙް ހ. ވަލުމައިޒާންދޮށުގެ، މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

27# ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/20

ތާރީޚް: 29/03/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ހައިފަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕވޓ ލޓޑ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އެމް.އެމް.އައި.ބެންބޫ ޕވޓ.ލޓޑ

ތަފްޞީލް:

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޙަމިދު މުޙައްމަދު

28# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/29

ތާރީޚް: 30/03/2015
ގަޑި: 13:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އޭ.ޑީ.ކޭ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ، މ. ތިލަފިހިގެ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އެޑިޔުކޭޓް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ، ގ. ގަލޮޅުއާގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

29# އެއްބަސްވުން ދެމެހެއްޓުމަށްއެދި

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/25

ތާރީޚް: 29/03/2015
ގަޑި: 13:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އަހުމަދު ޢަލީ، ގ.ގްރީންލިން / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ލަޠީފް، ސްކޫނަރ / ގދ. ތިނަދޫ

ތަފްޞީލް:

އެއްބަސްވުން ދެމެހެއްޓުމަށްއެދި
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

30# ވަޒިފާއާ ބެހޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/08

ތާރީޚް: 14/03/2016
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް، އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަޕޯޓް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިސްމާޢީލް ނާފިޢު، ރޯޒްލީން / ދ. ކުޑަހުވަދޫ

ތަފްޞީލް:

ވަޒިފާއާ ބެހޭ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހްމަދު އަބްދުﷲ

31# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/47

ތާރީޚް: 01/03/2016
ގަޑި: 13:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ،އެސް.‫​ޓީ.‫​އޯ ބިލްޑިންގ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

32# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/10

ތާރީޚް: 20/03/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އޭޑީކޭ ޓްރޭޑް އެންޑް ޝިޕިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ހ.ރަންރިބުދޫ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ދައުލަތް ( މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް )

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

33# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/28

ތާރީޚް: 14/03/2017
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އޭޑީކޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ގަސްވެލި އައިލެންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް،ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

34# ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ރިވިއުކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/22

ތާރީޚް: 25/03/2016
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ނާޞިރު، ޒަމާނީއާގެ / ގދ. ތިނަދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު އަކްރަމް، ގިނިރާހިގެ / ހއ.އިހަވަންދޫ

ތަފްޞީލް:

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ރިވިއުކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްފުﷲ އަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު އަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހްމަދު ޢަބްދުﷲ

35# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/18

ތާރީޚް: 29/03/2016
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ގްޑް ޓްރެވަލް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ރަޝީދު އަޝަރީމަންޒިލް، އދ. މާމިނގިލި

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

36# ފައިސާހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/20

ތާރީޚް: 17/03/2016
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އާދަމް ނަޟީރު،ދަފްތަރު ނަންބަރު 5130 / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ، ޓީ-ބިލްޑިންގ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު އަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު

37# މަދަނީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/08

ތާރީޚް: 21/03/2016
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަބްދުލް މަޖީދު، ގ.ތަލްވާރޭ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް،މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

މަދަނީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު އަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

38# ބަންދު އަމުރު (މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން /ގެންގުޅުން/ޓްރެފިކްކުރުން)

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-A/10

ތާރީޚް: 27/03/2016
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު މާނިޙް، ނީރަންގެ / ރ. އިނގުރައިދޫ

ތަފްޞީލް:

ބަންދު އަމުރު (މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން /ގެންގުޅުން/ޓްރެފިކްކުރުން)
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު،ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

39# ގޯތި ގެދޮރުން މީހުން ނެރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-A/22

ތާރީޚް: 07/03/2017
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އައިމާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ފާޠިމަތު ޙަލީމް ހ. އަވި، މާލެ

ތަފްޞީލް:

ގޯތި ގެދޮރުން މީހުން ނެރުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

40# މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-A/21

ތާރީޚް: 13/03/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އަހްމަދު ލަޠީފް، މ. ގުލްޝަނީގެ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ތަފްޞީލް:

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

41# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-A/18

ތާރީޚް: 16/03/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ހ. ހުޅުލޭގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ އަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ

42# އިންތިހާބީ ޝަކުވާ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2017/SC-E/04

ތާރީޚް: 27/03/2017
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން، ޕޯޓްސް ބިލްޑިންގ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢިމްރާން އަންވަރު، ކޯޒީވިލާ / ގއ. ވިލިނގިލި

ތަފްޞީލް:

އިންތިހާބީ ޝަކުވާ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

43# އިންތިހާބީ ޝަކުވާ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2017/SC-E/05

ތާރީޚް: 27/03/2017
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން، ޕޯޓްސް ބިލްޑިންގ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ފަރީދާ ޢުމަރު، ރިލެކްސް / ނ. ލަންދޫ

ތަފްޞީލް:

އިންތިހާބީ ޝަކުވާ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

44# ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ރިވިއުކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-A/20

ތާރީޚް: 23/03/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު އަނީސް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 4800 / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: 1- ފާތިމަތު ފަރީދާ، ހ.ވާލީވިލާ / މާލެ 2- މުޙައްމަދު ޝަވީދު، ހ.ވާލީވިލާ 3- ޙައުލަތު ފަހީމު، ފަހާގެ / ސ. މަރަދޫފޭދޫ 4- އަޙްމަދު ޝިޔާމު، ހ.ވާލީވިލާ / މާލެ 5- އާމިނަތު އަޝްފާ، ހ.ވާލީވިލާ / މާލެ 6- މަރްޔަމް ޝިފާ، ހ.ވާލީވިލާ / މާލެ 7- ޢަލީ ޝިޔާމް، ހ.ވާލީވިލާ / މާލެ 8- ޙަސަން ޝިޔާމް، ހ.ވާލީވިލާ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ރިވިއުކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ