މަހުގެ މައްސަލަތައް April 03, 2017

1# ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/07

ތާރީޚް: 03/04/2013
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިން، މ.މ.ހ. ދަފްތަރު 1922
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ދައުލަތް ( ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް)

ތަފްޞީލް:

ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒް ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

2# އެން.ޑީ.އެމް.ސީ އާއި ވިލުފުށި ހިޖްރީ ޢަލީ އަޙްމަދު އާއި ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ބިން ހޯދުން.

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/25

ތާރީޚް: 03/04/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަލީ އަޙްމަދު، ހިޖުރީ / ތ.ވިލުފުށި
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށި ކައުންސިލް (ދައުލަތް ) އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް )

ތަފްޞީލް:

އެން.ޑީ.އެމް.ސީ އާއި ވިލުފުށި ހިޖްރީ ޢަލީ އަޙްމަދު އާއި ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ބިން ހޯދުން.
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ އަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުހައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. ޢަހްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ