މަހުގެ މައްސަލަތައް April 04, 2017

1# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-C/12

ތާރީޚް: 04/04/2013
ގަޑި: 14:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް ހ. ވެލާނާގެ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: -

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

2# ކޯޓު އަމުރު

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-A/11

ތާރީޚް: 04/04/2016
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޚާލިދު ނަފީޢު، ހ. ސެނާ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ކޯޓު އަމުރު
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު،ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

3# ފައިސާހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-A/04

ތާރީޚް: 04/04/2017
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ޙަސަން މަނިކުހ.ޝީޝާވެހި،މާލެ އިބްރާހީމް ހުޝާމް މއ ޝީޝާހިޔާ، މާލެ ޙުސައިން ހުޝާމް މއ ޝީޝާހިޔާ، މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

4# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-A/09

ތާރީޚް: 04/04/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ޖަލީލު، ހ. އޯލްވޭޒްހެޕީހައުސް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޙަސަން ޢަލީމަނިކު، ހ. ކާމިނީޕޫލް / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ