މަހުގެ މައްސަލަތައް April 11, 2017

1# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/06

ތާރީޚް: 11/04/2017
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އާރް.ކޭ.އެލް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް،މއ.މަލާޒް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޑރ.އިސްމާޢީލް ރަޝީދު ޢުމަރު، މ.އާދިއްލީގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފް، ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު މުހައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

2# ވަގުތީ އަމުރު

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/15

ތާރީޚް: 11/04/2016
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ސަކީނާ ހަސަން، އެންދެރިމާގެ/ ހއ.އިހަވަންދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ހަނީފް، މިދިލިމާގެ / އއ.ރަސްދޫ

ތަފްޞީލް:

ވަގުތީ އަމުރު
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

3# މުދާ ނެރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/26

ތާރީޚް: 11/04/2016
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ސްޓޭޓް އިލްކެޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ހ. ނާގޫރުގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

މުދާ ނެރުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު،ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ