މަހުގެ މައްސަލަތައް April, 2017

1# ވިޔަފާރި

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/02

ތާރީޚް: 01/04/2013
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ޢުމަރު މަނިކު، ހ. ސޯސަންފްލާވަރ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޙުމަދު ނާޡިމް، މ. ނިޔަދުރު / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ވިޔަފާރި
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

2# ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/03

ތާރީޚް: 01/04/2013
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް ހ. ވެލާނާގެ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިސްމާޢީލް ރިމާޙް، ހ. ބަރަބޯމާގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

3# ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/07

ތާރީޚް: 03/04/2013
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިން، މ.މ.ހ. ދަފްތަރު 1922
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ދައުލަތް ( ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް)

ތަފްޞީލް:

ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒް ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

4# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-C/12

ތާރީޚް: 04/04/2013
ގަޑި: 14:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް ހ. ވެލާނާގެ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: -

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

5# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/01

ތާރީޚް: 08/04/2013
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ނަސީމާ މުޙައްމަދު، ހ. ކޮނޮޅަސް / މާލެ , ޙަސަން ޢަލީ މަނިކު، ހ. ކާމިނީޕޫލް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

6# މއ. އެންދެރި އާގެ ވިއްކުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/06

ތާރީޚް: 10/04/2013
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ މާހިރު، މ. ވެލާނާވަރު / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޔޫސުފް، މއ. ސިސިލްފަރު / މާލެ

ތަފްޞީލް:

މއ. އެންދެރި އާގެ ވިއްކުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

7# ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ހިންގުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/07

ތާރީޚް: 17/04/2013
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިން، މ.މ.ހ. ދަފްތަރު 1922
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ދައުލަތް ( ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް)

ތަފްޞީލް:

ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ހިންގުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒް ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

8# މއ. އެންދެރި އާގެ ވިއްކުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/06

ތާރީޚް: 18/04/2013
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ މާހިރު، މ. ވެލާނާވަރު / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޔޫސުފް، މއ. ސިސިލްފަރު / މާލެ

ތަފްޞީލް:

މއ. އެންދެރި އާގެ ވިއްކުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

9# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/06

ތާރީޚް: 22/04/2013
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ ހ. ތެމާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް ހ. އޯކިޑްލޮޖް

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ އަރީފް،ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ

10# ފައިސާ ހޯދުމުގެ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2011/SC-A/43

ތާރީޚް: 25/04/2013
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މަހައްދޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގ. އަރިސް/ މާލެ ، މުޙައްމަދު ނާޝިޒު ހ. މޮހޮރީވިލާ / މާލެ، ޢަލީ އާޘިމް ހ. ނިއުކްއީން / މާލެ، އަޙްމަދު ރަޝީދު މ. ރަފިޤުގެ / މާލެ، ރީތި ބީޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގ. އަރިސް / މާލެ،
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕކލ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުމުގެ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަސިމް ޢަދުނާން

11# ދުސްރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-C/14

ތާރީޚް: 29/04/2013
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ގައުމީ އިއްތިހާދު، މ. ޖަވާހިރުވާދީ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ތަފްޞީލް:

ދުސްރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

12# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-C/19

ތާރީޚް: 29/04/2013
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢިމާދު ޞާލިޙް، އެވަރެސްޓް / ސ. ފޭދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

13# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/12

ތާރީޚް: 02/04/2014
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޒުލައިޚާ ޙަފީޘާ، ހއ. ދިއްދޫ، މުޝްތަރީގެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

14# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/29

ތާރީޚް: 21/04/2014
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އޭ.ޑީ.ކޭ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ، މ. ތިލަފިހިގެ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އެޑިޔުކޭޓް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ، ގ. ގަލޮޅުއާގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަސިމް ޢަދުނާން

15# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/54

ތާރީޚް: 23/04/2014
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަލީ މޫސާ، ހ. އާޝިޔާނާ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ނަސީމް، ސްވީޓްހާޓް / ރ. އިންނަމާދޫ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒް ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

16# އުސޫލާއި ޚިލާފަށް ބިމެއް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/52

ތާރީޚް: 23/04/2014
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޝިފާޒާ އިބްރާހިމް، ރަންކޮކާގެ / ވ. ފުލިދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ފެލިދުއަތޮޅު ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަފްޞީލް:

އުސޫލާއި ޚިލާފަށް ބިމެއް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

17# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-C/40

ތާރީޚް: 24/04/2014
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ރިޟާ ޖަންބުމާގެ، ކ. ގުރައިދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒް ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދްނާން

18# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/29

ތާރީޚް: 24/04/2014
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އޭ.ޑީ.ކޭ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ، މ. ތިލަފިހިގެ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އެޑިޔުކޭޓް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ، ގ. ގަލޮޅުއާގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަސިމް ޢަދުނާން

19# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/51

ތާރީޚް: 28/04/2014
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަލީ ރަޝީދު، މއ. ބިންމަތީގެ / މާލެ މުޙައްމަދު މުޙާޒު ޙަމީދު، މއ. ފުލޫނިޔާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ހ.އާގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު ، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

20# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/58

ތާރީޚް: 28/04/2014
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ގުޑްލަކް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

21# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/54

ތާރީޚް: 30/04/2014
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަލީ މޫސާ، ހ. އާޝިޔާނާ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ނަސީމް، ސްވީޓްހާޓް / ރ. އިންނަމާދޫ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒް ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

22# ސާބިތު ދަރަނި

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/33

ތާރީޚް: 24/04/2017
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޙައްވާ ޙުޒައިމާ، ހ. ސްނޫޕީ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ

ތަފްޞީލް:

ސާބިތު ދަރަނި
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ

23# މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/52

ތާރީޚް: 06/04/2015
ގަޑި: 14:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ނާޡިމް، މ. ނިޔަދުރު/ މާލެ

ތަފްޞީލް:

މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ.

24# މއ. އެންދެރި އާގެ ވިއްކުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/06

ތާރީޚް: 09/04/2015
ގަޑި: 14:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ މާހިރު، މ. ވެލާނާވަރު / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޔޫސުފް، މއ. ސިސިލްފަރު / މާލެ

ތަފްޞީލް:

މއ. އެންދެރި އާގެ ވިއްކުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް

25# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/06

ތާރީޚް: 11/04/2017
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އާރް.ކޭ.އެލް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް،މއ.މަލާޒް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޑރ.އިސްމާޢީލް ރަޝީދު ޢުމަރު، މ.އާދިއްލީގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފް، ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު މުހައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

26# ވަގުތީ އަމުރު

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/15

ތާރީޚް: 11/04/2016
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ސަކީނާ ހަސަން، އެންދެރިމާގެ/ ހއ.އިހަވަންދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ހަނީފް، މިދިލިމާގެ / އއ.ރަސްދޫ

ތަފްޞީލް:

ވަގުތީ އަމުރު
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

27# ވަޒީފާ ނުދިނުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/23

ތާރީޚް: 19/04/2016
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަބްދުލްޖަލީލު އިސްމާޢީލް ސަންލައިޓް ތ. ހިރިލަންދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

ތަފްޞީލް:

ވަޒީފާ ނުދިނުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް،ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

28# ތަން ހުސްކުރުމާއި ކުލީގެ ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/07

ތާރީޚް: 14/04/2016
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އެމްޕްލޯއިމަންޓް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ގ. މޫންލައިޓް 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ހައިބްރައިޓް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ހ. އާގެ/ މާލެ

ތަފްޞީލް:

ތަން ހުސްކުރުމާއި ކުލީގެ ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު އަބްދުﷲ

29# އެން.ޑީ.އެމް.ސީ އާއި ވިލުފުށި ހިޖްރީ ޢަލީ އަޙްމަދު އާއި ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ބިން ހޯދުން.

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/25

ތާރީޚް: 03/04/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަލީ އަޙްމަދު، ހިޖުރީ / ތ.ވިލުފުށި
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށި ކައުންސިލް (ދައުލަތް ) އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް )

ތަފްޞީލް:

އެން.ޑީ.އެމް.ސީ އާއި ވިލުފުށި ހިޖްރީ ޢަލީ އަޙްމަދު އާއި ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ބިން ހޯދުން.
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ އަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުހައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. ޢަހްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

30# ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/13

ތާރީޚް: 12/04/2016
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ނަސީމް، ރަންދޯދި / ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ސިވިލް ސާރވިސްކޮމިޝަން ، ހ.ވެލާނާގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

31# މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/03

ތާރީޚް: 05/04/2016
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޙަސަން ޢަލީ، މ.މ.ޚ ދަފްތަރު ނަންބަރު 3033
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް)

ތަފްޞީލް:

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު،ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

32# މުދާ ނެރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/26

ތާރީޚް: 11/04/2016
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ސްޓޭޓް އިލްކެޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ހ. ނާގޫރުގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

މުދާ ނެރުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު،ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

33# ކޯޓު އަމުރު

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-A/11

ތާރީޚް: 04/04/2016
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޚާލިދު ނަފީޢު، ހ. ސެނާ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ކޯޓު އަމުރު
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު،ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

34# ބަދަލުހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/10

ތާރީޚް: 14/04/2016
ގަޑި: 14:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ލަޠީފް އަޅިވިލާގެ / ސ.ފޭދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އާމިނަތު ޝާހިދާ މއ.އޮޅިތެރިގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ބަދަލުހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

35# ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސައިމާގެ ރަޖިސްޓްރީގެ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/03

ތާރީޚް: 26/04/2016
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢާއިޝަތު މޫސާ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، ސައިމާގެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލް އިދާރާ 2 ޢަބްދުލްކަރީމް މޫސާ ، ސައިމާގެ / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި

ތަފްޞީލް:

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސައިމާގެ ރަޖިސްޓްރީގެ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު،ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

36# މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/04

ތާރީޚް: 24/04/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު، ޑެއިލީ ބްލޫ / ޏ. ފުވައްމުލައް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް)

ތަފްޞީލް:

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން
ފަނޑިޔާރުން:
ަފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

37# އިންތިޚާބާގުޅޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2017/SC-E/09

ތާރީޚް: 23/04/2017
ގަޑި: 12:45
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޙުސައިން ޖަބީން އޯޝަންރީޑް، ތ. ވިލުފުށި

ތަފްޞީލް:

އިންތިޚާބާގުޅޭ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

38# މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/03

ތާރީޚް: 26/04/2017
ގަޑި: 12:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޙަސަން ޢަލީ މ.‫​މ.‫​ޚ ދަފްތަރު ނަންބަރު 3033
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް)

ތަފްޞީލް:

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން
ފަނޑިޔާރުން:
ަފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

39# މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/04

ތާރީޚް: 26/04/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު، ޑެއިލީ ބްލޫ / ޏ. ފުވައްމުލައް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް)

ތަފްޞީލް:

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން
ފަނޑިޔާރުން:
ަފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

40# ސާބިތު ދަރަނި

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/33

ތާރީޚް: 27/04/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޙައްވާ ޙުޒައިމާ، ހ. ސްނޫޕީ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ

ތަފްޞީލް:

ސާބިތު ދަރަނި
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ