މަހުގެ މައްސަލަތައް May 02, 2017

1# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/06

ތާރީޚް: 02/05/2013
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ ހ. ތެމާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް ހ. އޯކިޑްލޮޖް

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ އަރީފު،ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ

2# ވަޒީފާއާބެހޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/48

ތާރީޚް: 02/05/2016
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ޔާމީން، މއ. ޝާހީން / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ވަޒީފާއާބެހޭ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔަރު އަބްދުﷲ އަރީފް، ފަނޑިޔަރު އަލީ ހަމީދު މުހައްމަދު، ފަނޑިޔަރު އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ

3# ސާބިތު ދަރަނި

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/33

ތާރީޚް: 02/05/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޙައްވާ ޙުޒައިމާ، ހ. ސްނޫޕީ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ

ތަފްޞީލް:

ސާބިތު ދަރަނި
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ