މަހުގެ މައްސަލަތައް May 04, 2017

1# ބިން ވިއްކުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/40

ތާރީޚް: 04/05/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ނަސީމާ ޢަލި، ސީޑީޕީ / ގދ.ތިނަދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މޫސާ ޙަލީމް، މއ.އެމްޓޭޝަން / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ބިން ވިއްކުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޢާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

2# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-A/09

ތާރީޚް: 04/05/2017
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ޖަލީލު، ހ. އޯލްވޭޒްހެޕީހައުސް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޙަސަން ޢަލީމަނިކު، ހ. ކާމިނީޕޫލް / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ