މަހުގެ މައްސަލަތައް May 08, 2017

1# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/01

ތާރީޚް: 08/05/2013
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ނަސީމާ މުޙައްމަދު، ހ. ކޮނޮޅަސް / މާލެ , ޙަސަން ޢަލީ މަނިކު، ހ. ކާމިނީޕޫލް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަސިމް އަދްނާން.‫​

2# ވަޒީފާއާ ބެހޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-A/24

ތާރީޚް: 08/05/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް ( ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން )
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ގުލޭލާ ޚާލިދު، މއ. ދިރޭ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ވަޒީފާއާ ބެހޭ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު،ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ އަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ