މަހުގެ މައްސަލަތައް May 09, 2017

1# ވަޒިފާއާއިބެހޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/09

ތާރީޚް: 09/05/2013
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ނާއިފް ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ހ. ބްލޫސްޓީމް / މާލެ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން، މއ. ދުންތަރި / މާލެ ޖާވީދު ހުސައިން، ޒަމާނީގެ / ސ. ހިތަދޫ މޫސާ މުއީޒް މއ. މީމަސް /މާލެ، އަހްމަދު ނަފީޒް ރޯޝަނީވިލާ / ބ. ހިތާދޫ، އަޙްމަދު ޝާފީ، މ. ކުދި ހިތިގަސްދޮށުގެ / މާލެ އަހްމަދު ޖިނާހް، މ. ރަންބުސްތާނުގެ / މާލެ، ރިފްޢާތު ޔޫސުފް، އުތުރުގެއާގެ / ބ. އޭދަފުށި ނަޞްރުﷲ ޝަކީބް، ގުލްއަލަމާގެ / ފ. ފީއަލި، ހަސަން ޝަރީފް، ގ. ކަޝްމީރުގެ / މާލެ ހަމްދާން މުހަންމަދު، ނިއަމި / ސ. ހިތަދޫ މުހައްމަދު އަރުޝަދު އިބްރާހިމް ޒުހައިރު، ސާޔާ / ސ. ހިތަދޫ ޢާރިފް މުޙައްމަދު ދީދީ ގ.ފިނިއާގެ /މާލެ، ޢަލީ ނަޢީމް، މ. އީސްޓްކޯނަރ / މާލެ އަޙްމަދު ރަޝީދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު 6666 / މާލެ މުޙައްމަދު މަފާޛް، ދިރޭލާލުގެ / މާލެ، މުޙަންމަދު ޔާސިރު ޖައުހަރީ، މ. ސުހާނީ / މާލެ މުޙައްމަދު ހަމްދޫން ނަސީމް، ގ. ސްނޯލައިން / މާލެ މުޙައްމަދު މިއުޝާދު ޝަފީޤް، މއ. ވީމާ / މާލެ ފަތުހުﷲ ޢަބްދުއްލަތީފް، ފަލަކު / ށ. މަރޮށި 21. މުހަންމަދު ޢަބްދުއްރަޝީދު ހ. ހަކި / މާލެ 22. އިބްރާހީމް ނާޞިފް ފޭރުގަސްދޮށުގެ / ސ. މަރދޫ 23. އަހްމަދު މަސްރޫރު ފުނާޑު ރިޔާޒް / ޏ.ފުވައްމުލައް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އެއަރ ޓެކްސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް

ތަފްޞީލް:

ވަޒިފާއާއިބެހޭ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު.‫​

2# ހައި ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން.

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-JC/14

ތާރީޚް: 09/05/2017
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް ( އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް)
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: 1- ޢަބްދުލްމާނިޢު ޙުސައިން، އަންބަރީގެ / ހއ. އިހަވަންދޫ 2- ޢަބްދުﷲ ސިޔާޒު، ނަސީމާ މަންޒިލް / ޅ. ނައިފަރު 3- ޢަބްދުﷲ ނަޟީރު، ބޯޅަދަނޑުގެ / ގދ. ގައްދޫ 4- ޙަސަން ވަޙީދު، ރަންކޮކާގެ / ހދ. ކުރިނބި

ތަފްޞީލް:

ހައި ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން.
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ