މަހުގެ މައްސަލަތައް May 11, 2017

1# ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-A/19

ތާރީޚް: 11/05/2017
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޝައިފަން، މ.މ.ޚ ދަފްތަރު ނަންބަރު 3912 / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ތަފްޞީލް:

ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ