މަހުގެ މައްސަލަތައް May 11, 2017

1# ފައިސާހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-A/04

ތާރީޚް: 11/05/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ޙަސަން މަނިކުހ.ޝީޝާވެހި،މާލެ އިބްރާހީމް ހުޝާމް މއ ޝީޝާހިޔާ، މާލެ ޙުސައިން ހުޝާމް މއ ޝީޝާހިޔާ، މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

2# ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-A/19

ތާރީޚް: 11/05/2017
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޝައިފަން، މ.މ.ޚ ދަފްތަރު ނަންބަރު 3912 / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ތަފްޞީލް:

ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ