މަހުގެ މައްސަލަތައް May, 2017

1# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/06

ތާރީޚް: 02/05/2013
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ ހ. ތެމާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް ހ. އޯކިޑްލޮޖް

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ އަރީފު،ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ

2# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-C/12

ތާރީޚް: 06/05/2013
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: -

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒް ޙުސައިން،ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު،ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ،ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް ޢަދްނާން

3# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/01

ތާރީޚް: 08/05/2013
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ނަސީމާ މުޙައްމަދު، ހ. ކޮނޮޅަސް / މާލެ , ޙަސަން ޢަލީ މަނިކު، ހ. ކާމިނީޕޫލް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަސިމް އަދްނާން.‫​

4# ވަޒިފާއާއިބެހޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/09

ތާރީޚް: 09/05/2013
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ނާއިފް ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ހ. ބްލޫސްޓީމް / މާލެ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން، މއ. ދުންތަރި / މާލެ ޖާވީދު ހުސައިން، ޒަމާނީގެ / ސ. ހިތަދޫ މޫސާ މުއީޒް މއ. މީމަސް /މާލެ، އަހްމަދު ނަފީޒް ރޯޝަނީވިލާ / ބ. ހިތާދޫ، އަޙްމަދު ޝާފީ، މ. ކުދި ހިތިގަސްދޮށުގެ / މާލެ އަހްމަދު ޖިނާހް، މ. ރަންބުސްތާނުގެ / މާލެ، ރިފްޢާތު ޔޫސުފް، އުތުރުގެއާގެ / ބ. އޭދަފުށި ނަޞްރުﷲ ޝަކީބް، ގުލްއަލަމާގެ / ފ. ފީއަލި، ހަސަން ޝަރީފް، ގ. ކަޝްމީރުގެ / މާލެ ހަމްދާން މުހަންމަދު، ނިއަމި / ސ. ހިތަދޫ މުހައްމަދު އަރުޝަދު އިބްރާހިމް ޒުހައިރު، ސާޔާ / ސ. ހިތަދޫ ޢާރިފް މުޙައްމަދު ދީދީ ގ.ފިނިއާގެ /މާލެ، ޢަލީ ނަޢީމް، މ. އީސްޓްކޯނަރ / މާލެ އަޙްމަދު ރަޝީދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު 6666 / މާލެ މުޙައްމަދު މަފާޛް، ދިރޭލާލުގެ / މާލެ، މުޙަންމަދު ޔާސިރު ޖައުހަރީ، މ. ސުހާނީ / މާލެ މުޙައްމަދު ހަމްދޫން ނަސީމް، ގ. ސްނޯލައިން / މާލެ މުޙައްމަދު މިއުޝާދު ޝަފީޤް، މއ. ވީމާ / މާލެ ފަތުހުﷲ ޢަބްދުއްލަތީފް، ފަލަކު / ށ. މަރޮށި 21. މުހަންމަދު ޢަބްދުއްރަޝީދު ހ. ހަކި / މާލެ 22. އިބްރާހީމް ނާޞިފް ފޭރުގަސްދޮށުގެ / ސ. މަރދޫ 23. އަހްމަދު މަސްރޫރު ފުނާޑު ރިޔާޒް / ޏ.ފުވައްމުލައް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އެއަރ ޓެކްސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް

ތަފްޞީލް:

ވަޒިފާއާއިބެހޭ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު.‫​

5# ވަޒިފާއިން ވަކިކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/03

ތާރީޚް: 13/05/2013
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް ހ. ވެލާނާގެ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިސްމާޢީލް ރިމާޙް، ހ. ބަރަބޯމާގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ވަޒިފާއިން ވަކިކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދްނާން.‫​

6# ވަޒީފާ އަނބުރާ ހޯދުމާއި، ވަޒީފާ އާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން ޙައްޤުތައް ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/10

ތާރީޚް: 16/05/2013
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް ހ. ވެލާނާގެ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަލީ ނަޝީދު، ފިނިވާގެ / ހއ. ކެލާ

ތަފްޞީލް:

ވަޒީފާ އަނބުރާ ހޯދުމާއި، ވަޒީފާ އާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން ޙައްޤުތައް ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދްނާން.‫​

7# ވަޒިފާއާ ބެހޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/08

ތާރީޚް: 15/05/2013
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް، އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަޕޯޓް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިސްމާޢީލް ނާފިޢު، ރޯޒްލީން / ދ. ކުޑަހުވަދޫ

ތަފްޞީލް:

ވަޒިފާއާ ބެހޭ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ.‫​

8# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/16

ތާރީޚް: 29/05/2013
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު، ގ. ޗާންދަނީމާގެ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޙާމިދު އިސްމާޢީލް، ހ. ހިރިފުށި / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް ޢަދްނާން.‫​

9# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/43

ތާރީޚް: 22/05/2014
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ، ސީޓްރެކްސް ބިލްޑިންގ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ފަސްމީރު ބިލްޑިންގ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާނު

10# ރަހުނު ވިއްކާލުން ހުއްޓުވުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/06

ތާރީޚް: 15/05/2014
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މަރްޔަމް ޢާފިޔާ، މއ. ފެހިއަލިއާގެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ބޭންކް އޮފް ސިލޯން

ތަފްޞީލް:

ރަހުނު ވިއްކާލުން ހުއްޓުވުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒް ޙުސައިން،ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

11# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/43

ތާރީޚް: 29/05/2014
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ، ސީޓްރެކްސް ބިލްޑިންގ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ފަސްމީރު ބިލްޑިންގ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަސިމް ޢަދްނާން.‫​

12# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/27

ތާރީޚް: 19/05/2014
ގަޑި: 14:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ސީ.ޕީ.އެސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ކޯމަރޝަލް ޔުނިޓް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ވަރކްސް ކޯޕޮރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް،

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު.‫​

13# އެއްބަސްވުން ދެމެހެއްޓުމަށްއެދި

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/25

ތާރީޚް: 19/05/2015
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އަހުމަދު ޢަލީ، ގ.ގްރީންލިން / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ލަޠީފް، ސްކޫނަރ / ގދ. ތިނަދޫ

ތަފްޞީލް:

އެއްބަސްވުން ދެމެހެއްޓުމަށްއެދި
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

14# މަދަނީ މައްސަލަ (ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން)

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/24

ތާރީޚް: 03/05/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް ހ. ވެލާނާގެ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޝަފީޤް، ހ. ޑޮނީގޯލް / މާލެ

ތަފްޞީލް:

މަދަނީ މައްސަލަ (ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން)
ފަނޑިޔާރުން:
ަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

15# ބިން ވިއްކުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/40

ތާރީޚް: 04/05/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ނަސީމާ ޢަލި، ސީޑީޕީ / ގދ.ތިނަދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މޫސާ ޙަލީމް، މއ.އެމްޓޭޝަން / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ބިން ވިއްކުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޢާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

16# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/41

ތާރީޚް: 20/05/2015
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މޫސާ ނަޞީރު، ޕިންކްރޯސް / ހއ.ދިއްދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މޮލްޑިވްސް އިންޑްލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ، ޓީ-ބިލްޑިންގ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޢާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

17# މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެހެންފަރާތަކަށް ނާޖައިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުން.

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/44

ތާރީޚް: 18/05/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މުސްޠަފާ ޙުސައިން، ބޮޑުމުދިމްގެ / ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ތަފްޞީލް:

މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެހެންފަރާތަކަށް ނާޖައިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުން.
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް،ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

18# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/19

ތާރީޚް: 20/05/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އެޑޯން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ގ. ސެރެނޭޑް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ލަތީފް ، މ. ސަނދުރަވި / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

19# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/28

ތާރީޚް: 20/05/2015
ގަޑި: 11:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް މެރިން ސާރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ގ. ފަނަސް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަވަންޒާރޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، މއ. އިރުދޭމާގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

20# ވަޒީފާއާބެހޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/48

ތާރީޚް: 02/05/2016
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ޔާމީން، މއ. ޝާހީން / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ވަޒީފާއާބެހޭ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔަރު އަބްދުﷲ އަރީފް، ފަނޑިޔަރު އަލީ ހަމީދު މުހައްމަދު، ފަނޑިޔަރު އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ

21# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/41

ތާރީޚް: 26/05/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މޫސާ ނަޞީރު، ޕިންކްރޯސް / ހއ.‫​ ދިއްދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންގްލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ، ޓީ-ބިލްޑިންގް / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔަރު އަލީ ހަމީދު މުހައްމަދު، ފަނޑިޔަރު އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

22# ވަޒީފާއާބެހޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/48

ތާރީޚް: 27/05/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ޔާމީން، މއ.‫​ ޝާހީން / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ވަޒީފާއާބެހޭ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔަރު އަބްދުﷲ އަރީފް، ފަނޑިޔަރު އަލީ ހަމީދު މުހައްމަދު، ފަނޑިޔަރު އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ

23# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/36

ތާރީޚް: 31/05/2015
ގަޑި: 16:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އަތަމާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ.ލޓޑ ، ހ. ބީޗްޓަވަރ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މޮރިޝަސް ކޮމާރޝަލް ބޭންކް ލޓޑ، ހ.ސިފަ ބިލްޑިންގ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ.‫​

24# ޖުޑީޝަލް ރިވިއު

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/01

ތާރީޚް: 28/05/2015
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން،މ.ތީމުގެ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: 1-އަނަސް ޢަބްދުއް ސައްތާރު މ. ބަޑިކުޅިމާގެ / މާލެ،2- ޙަސަން ފިޔާޟު މ. ފްލޮރަންސް / މާލެ،

ތަފްޞީލް:

ޖުޑީޝަލް ރިވިއު
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ.‫​

25# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/09

ތާރީޚް: 03/05/2016
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޕްލެޓިނަމް ކެޕިޓަލް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް،އެމް.އެފް.ބިލްޑިންގްސް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

26# ފައިސާހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-A/04

ތާރީޚް: 29/05/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ޙަސަން މަނިކުހ.ޝީޝާވެހި،މާލެ އިބްރާހީމް ހުޝާމް މއ ޝީޝާހިޔާ، މާލެ ޙުސައިން ހުޝާމް މއ ޝީޝާހިޔާ، މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

27# ހައި ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން.

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-JC/14

ތާރީޚް: 09/05/2017
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް ( އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް)
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: 1- ޢަބްދުލްމާނިޢު ޙުސައިން، އަންބަރީގެ / ހއ. އިހަވަންދޫ 2- ޢަބްދުﷲ ސިޔާޒު، ނަސީމާ މަންޒިލް / ޅ. ނައިފަރު 3- ޢަބްދުﷲ ނަޟީރު، ބޯޅަދަނޑުގެ / ގދ. ގައްދޫ 4- ޙަސަން ވަޙީދު، ރަންކޮކާގެ / ހދ. ކުރިނބި

ތަފްޞީލް:

ހައި ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން.
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

28# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-A/09

ތާރީޚް: 04/05/2017
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ޖަލީލު، ހ. އޯލްވޭޒްހެޕީހައުސް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޙަސަން ޢަލީމަނިކު، ހ. ކާމިނީޕޫލް / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

29# ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-A/19

ތާރީޚް: 11/05/2017
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޝައިފަން، މ.މ.ޚ ދަފްތަރު ނަންބަރު 3912 / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ތަފްޞީލް:

ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

30# ވަޒީފާއާ ބެހޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-A/24

ތާރީޚް: 08/05/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް ( ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން )
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ގުލޭލާ ޚާލިދު، މއ. ދިރޭ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ވަޒީފާއާ ބެހޭ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު،ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ އަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

31# މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-A/21

ތާރީޚް: 15/05/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އަހްމަދު ލަޠީފް، މ. ގުލްޝަނީގެ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ތަފްޞީލް:

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

32# ސާބިތު ދަރަނި

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/33

ތާރީޚް: 02/05/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޙައްވާ ޙުޒައިމާ، ހ. ސްނޫޕީ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ

ތަފްޞީލް:

ސާބިތު ދަރަނި
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ

33# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2017/SC-C/11

ތާރީޚް: 14/05/2017
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: -

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

34# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2017/SC-C/11

ތާރީޚް: 22/05/2017
ގަޑި: 16:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: _

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ