މަހުގެ މައްސަލަތައް June 11, 2017

1# ޢާންމު ތަނެއްގައި އެހެން މީހަކާއެކު ބަދުއަޙްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/05

ތާރީޚް: 11/06/2014
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޙިލްމީ، ސ. ފޭދޫ، ހިތްއަލިވާގެ އާމިނަތު ޢަލީ، ސ. ފޭދީ، ހުސްނުހީނާގެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ތަފްޞީލް:

ޢާންމު ތަނެއްގައި އެހެން މީހަކާއެކު ބަދުއަޙްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

2# ވަޒީފާއާބެހޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/07

ތާރީޚް: 11/06/2015
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ސާމިން، ގއ. ޖެމަނަފުށި، އާބާދުގެ

ތަފްޞީލް:

ވަޒީފާއާބެހޭ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ.‫​

3# ވަގުތީ އަމުރު

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2017/SC-L/26

ތާރީޚް: 11/06/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ވިލާ އެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ވިލާ ބިލްޑިންގ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް ( މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް)

ތަފްޞީލް:

ވަގުތީ އަމުރު
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

4# އެއްބަސްވުން ދެމެހެއްޓުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2017/SC-L/39

ތާރީޚް: 11/06/2017
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ވިލާ ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ވިލާ ބިލްޑިންގ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް، އެޗް.ޑީ.ސީ ބިލްޑިންގް / ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލް:

އެއްބަސްވުން ދެމެހެއްޓުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ