މަހުގެ މައްސަލަތައް June 15, 2017

1# އެއްބަސްވުމާމެދު ޚިލާފު އުފެދިގެން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2017/SC-L/41

ތާރީޚް: 15/06/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ވިލާ ބިލްޑިންގ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް ( މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް )

ތަފްޞީލް:

އެއްބަސްވުމާމެދު ޚިލާފު އުފެދިގެން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

2# އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު ބާޠިލު އެންގުމެއްކަމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2017/SC-L/67

ތާރީޚް: 15/06/2017
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ގަޒިރާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ވިލާ ބިލްޑިންގ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ( ދިވެހި ދައުލަތް)، ވެލާނާބިލްޑިންގ

ތަފްޞީލް:

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު ބާޠިލު އެންގުމެއްކަމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ