މަހުގެ މައްސަލަތައް June 18, 2017

1# އެއްބަސްވުމާމެދު ޚިލާފު އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2017/SC-L/69

ތާރީޚް: 18/06/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ވިލާ ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ވިލާ ބިލްޑިންގ /މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް ( މިނސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް)

ތަފްޞީލް:

އެއްބަސްވުމާމެދު ޚިލާފު އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ