މަހުގެ މައްސަލަތައް June, 2017

1# ވަޒިފާއާ ބެހޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/08

ތާރީޚް: 05/06/2013
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް، އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަޕޯޓް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިސްމާޢީލް ނާފިޢު، ރޯޒްލީން / ދ. ކުޑަހުވަދޫ

ތަފްޞީލް:

ވަޒިފާއާ ބެހޭ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދިދީ.‫​

2# ވަގުތީ އަމުރު

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/12

ތާރީޚް: 20/06/2013
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އާއިޝަތު ތައުފީޤު ގ. ރަންހިރި / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އާދިލް ތައުފީޤު ހ. ހަޖަރާގެ / މާލެ ( ހ. މަލާގާ )

ތަފްޞީލް:

ވަގުތީ އަމުރު
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢިދު، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު ، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

3# އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފްވެފައިވާތީ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/14

ތާރީޚް: 24/06/2013
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޝަހުރުޔާޛް ލަޠީފް، ބީޗްހައުސް / ގއ. ވިލިނގިލި
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޖީ.އެމް.އާރ މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް / ހުޅުލެ

ތަފްޞީލް:

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފްވެފައިވާތީ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާނު

4# ނިންމުން ރިވިއުކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/13

ތާރީޚް: 19/06/2013
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އައިލެންޑް ބެވަރެޖަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ފެންބިލްޑިންގ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ސާރިޔާ ޙަސަން، ހަނދުވަރީގެ / ގދ. ތިނަދޫ

ތަފްޞީލް:

ނިންމުން ރިވިއުކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

5# ނިންމުން ރިވިއުކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/13

ތާރީޚް: 26/06/2013
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އައިލެންޑް ބެވަރެޖަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ފެންބިލްޑިންގ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ސާރިޔާ ޙަސަން، ހަނދުވަރީގެ / ގދ. ތިނަދޫ

ތަފްޞީލް:

ނިންމުން ރިވިއުކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

6# ފައިސާ ހޯދުމުގެ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2011/SC-A/43

ތާރީޚް: 27/06/2013
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މަހައްދޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގ. އަރިސް/ މާލެ ، މުޙައްމަދު ނާޝިޒު ހ. މޮހޮރީވިލާ / މާލެ، ޢަލީ އާޘިމް ހ. ނިއުކްއީން / މާލެ، އަޙްމަދު ރަޝީދު މ. ރަފިޤުގެ / މާލެ، ރީތި ބީޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގ. އަރިސް / މާލެ،
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕކލ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުމުގެ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަސިމް ޢަދުނާން

7# ފައިސާ ހޯދުމުގެ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2011/SC-A/44

ތާރީޚް: 27/06/2013
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ކަނބާލިފަރު އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގ. އަރިސް / މާލެ، މުޙައްމަދ ުނާޝިޒ ުހ. މޮހޮރީވިލާ / މާލެ، ޢަލީ އާޘިމްހ. ނިއުކްއީން / މާލެ، އަޙްމަދ ުރަޝީދު މ. ރަފީޤުގެ / މާލެ ، މުޙައްމަދު ފާއިޒް މއ. ސިލްވަރބީމް / މާލެ ، ޢަބްދުއްސައްތާރ ުޔޫސުފްހ. ބެއިޖިންގ / މާލެ ރީތި ބީޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގ. އަރިސް / މާލެ މަހައްދޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގ. އަރިސް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ބޭންކްއޮފްމޯލްޑިވްސްޕކލ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުމުގެ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޢާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

8# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/29

ތާރީޚް: 04/06/2014
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ،އެސް.ޓީ.އޯ ބިލްޑިންގ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ،އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު،ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަސިމް ޢަދްނާން.

9# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/43

ތާރީޚް: 16/06/2014
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ، ސީޓްރެކްސް ބިލްޑިންގ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ފަސްމީރު ބިލްޑިންގ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަސިމް ޢަދުނާން.

10# ޢާންމު ތަނެއްގައި އެހެން މީހަކާއެކު ބަދުއަޙްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/05

ތާރީޚް: 11/06/2014
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޙިލްމީ، ސ. ފޭދޫ، ހިތްއަލިވާގެ އާމިނަތު ޢަލީ، ސ. ފޭދީ، ހުސްނުހީނާގެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ތަފްޞީލް:

ޢާންމު ތަނެއްގައި އެހެން މީހަކާއެކު ބަދުއަޙްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

11# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/29

ތާރީޚް: 16/06/2014
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އޭ.ޑީ.ކޭ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ، މ. ތިލަފިހިގެ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އެޑިޔުކޭޓް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ، ގ. ގަލޮޅުއާގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަސިމް ޢަދުނާން

12# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/43

ތާރީޚް: 04/06/2015
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ، ސީޓްރެކްސް ބިލްޑިންގ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ފަސްމީރު ބިލްޑިންގ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު،ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

13# ވަޒީފާއާބެހޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/07

ތާރީޚް: 11/06/2015
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ސާމިން، ގއ. ޖެމަނަފުށި، އާބާދުގެ

ތަފްޞީލް:

ވަޒީފާއާބެހޭ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ.‫​

14# ކޯޓު އަމުރު

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/29

ތާރީޚް: 14/06/2015
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އަބޫބަކުރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ތަރިވިދާގެ / ޅ. ނައިފަރު
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޔޫސުފް ޢަބްދުﷲ، ފުސްތުޅާގެ / ޅ. ނައިފަރު

ތަފްޞީލް:

ކޯޓު އަމުރު
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ.

15# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/09

ތާރީޚް: 16/06/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޕްލެޓިނަމް ކެޕިޓަލް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް،އެމް.އެފް.ބިލްޑިންގްސް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުހައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

16# ސުމޯޓޯ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-SM/42

ތާރީޚް: 16/06/2015
ގަޑި: 16:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: -
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދި މޯލްޑިވްސް

ތަފްޞީލް:

ސުމޯޓޯ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

17# ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/24

ތާރީޚް: 17/06/2015
ގަޑި: 14:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ދައުލަތް ( އެޓާނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް )
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މާލޭ ހޮޓެލްސް އެސޯސިއޭޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ތަފްޞީލް:

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

18# މއ. އެންދެރި އާގެ ވިއްކުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/06

ތާރީޚް: 21/06/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ މާހިރު، މ. ވެލާނާވަރު / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޔޫސުފް، މއ. ސިސިލްފަރު / މާލެ

ތަފްޞީލް:

މއ. އެންދެރި އާގެ ވިއްކުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ

19# ކޯޓު އަމުރު

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/29

ތާރީޚް: 22/06/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އަބޫބަކުރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ތަރިވިދާގެ / ޅ. ނައިފަރު
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޔޫސުފް ޢަބްދުﷲ، ފުސްތުޅާގެ / ޅ. ނައިފަރު

ތަފްޞީލް:

ކޯޓު އަމުރު
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ.

20# ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ރިވިއު ކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/17

ތާރީޚް: 23/06/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް ހ. ވެލާނާގެ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޤުލޭލާ ޚާލިދު، މއ. ދިރޭ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ރިވިއު ކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

21# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/46

ތާރީޚް: 22/06/2015
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: 1-އަތަމާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ، ގ.ދޮންއަތަ-2 / މާލެ 2-އަތަމާ މެރިން އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ،ގ.ދޮންއަތަ-2 / މާލެ 3-އާޞިމާ ޙަސަން، މ.ކްރޯޓްން / މާލެ 4-އިބްރާހީމް އަބްދުއްލަތީފް، އަތަމާގެ / މާލެ 5-ޢަލީ އަޙްރޫޝް އިބްރާހީމް، މ.މެޑޯޒް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: 1-ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ (މާލެ ބްރާންޗް) ހ.ސަންލައިޓް / މާލެ 2-ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް (މޮރިޝަސް) ހާބަރ ޕްރައިވެޓް ބިލްޑިންގ، ޕްރެސިޑެންޓް ޖޯން ކެނެޑީ ސްޓްރީޓް، ޕޯޓް ލުއިސް، ރިޕަބްލިކް އޮފް މޮރިޝަސް 3-ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް ސިލޯން ލިމިޓެޑް، ކޮމާޝަލް ހައުސް،21، ބްރިސްޓަލް ސްޓްރީޓް، ކޮލަމްބޯ 1، ސްރީލަންކާ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

22# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/09

ތާރީޚް: 23/06/2015
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޕްލެޓިނަމް ކެޕިޓަލް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް،އެމް.އެފް.ބިލްޑިންގްސް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް،ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

23# ދަރިފުޅު ނަފީކުރުމަށް އެދި

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2011/SC-A/45

ތާރީޚް: 24/06/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޙަސަން އަޒްލީމް ހ. މޯހިރު / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޝަޛްރާ އިބްރާހީމް ގދ. ރަތަފަންދޫ / ލިލީގެ (ހ. ފިނިފެން)

ތަފްޞީލް:

ދަރިފުޅު ނަފީކުރުމަށް އެދި
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު،ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

24# ވަޒީފާއާބެހޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/07

ތާރީޚް: 25/06/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ސާމިން، ގއ. ޖެމަނަފުށި، އާބާދުގެ

ތަފްޞީލް:

ވަޒީފާއާބެހޭ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ.އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

25# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/25

ތާރީޚް: 28/06/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ތަޢުފީޤް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 2894 / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ މަޖީދު، ގ. ކަނޑުރޯޅި / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު

26# ފައިސާ ހޯދުން/ ވަޒީފާއާބެހޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/13

ތާރީޚް: 29/06/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ސައީދު އިސްމާޢީލް، މ.މ.ޚ ދަފްތަރު ނަންބަރު 739 / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން/ ވަޒީފާއާބެހޭ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

27# ބިން ވިއްކުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/40

ތާރީޚް: 16/06/2016
ގަޑި: 11:45
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ނަސީމާ ޢަލި، ސީޑީޕީ / ގދ.ތިނަދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މޫސާ ޙަލީމް، މއ.އެމްޓޭޝަން / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ބިން ވިއްކުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޢާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހްމަދު އަބްދުﷲ

28# ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/01/އައިއެޗް-އެޗްސީ ނިންމުން ނިންމަވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މައްސަލަ މުރާޖައާކޮށްދެއްވައި މި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-A/01

ތާރީޚް: 27/06/2016
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓާރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: -

ތަފްޞީލް:

ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/01/އައިއެޗް-އެޗްސީ ނިންމުން ނިންމަވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މައްސަލަ މުރާޖައާކޮށްދެއްވައި މި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު،ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

29# ހ. ލޮބީ، ޙުސައިން ހުމާމު އަޙްމަދު މެރުމަށް ހައި ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން.

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-JC/06

ތާރީޚް: 23/06/2016
ގަޑި: 22:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓާރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޙުސައިން ހުމާމް އަޙްމަދު، ހ. ލޮބީ/ މާލެ

ތަފްޞީލް:

ހ. ލޮބީ، ޙުސައިން ހުމާމު އަޙްމަދު މެރުމަށް ހައި ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން.
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު،ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

30# ގ. ރީފް، މުޙައްމަދު ނަބީލް މެރުމަށް ހައި ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން.

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-JC/08

ތާރީޚް: 22/06/2016
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ނަބީލް, ގ. ރީފް / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ގ. ރީފް، މުޙައްމަދު ނަބީލް މެރުމަށް ހައި ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން.
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު،ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

31# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-A/02

ތާރީޚް: 02/06/2016
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކްސް ޑިވެލްޕްމަންޓް)
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢާފިޔާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު، މއ.ދަހަރާވިލާ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ،ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

32# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-A/03

ތާރީޚް: 02/06/2016
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު، ހ.އާސްމާނުވިލާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢާފިޔާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު، މއ.ދަހަރާވިލާ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ،ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

33# ބަންދުން ދޫކޮށްލުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-A/15

ތާރީޚް: 08/06/2016
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ގާކުރެލި/ ގދ. ތިނަދޫ

ތަފްޞީލް:

ބަންދުން ދޫކޮށްލުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު،ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

34# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-L/11

ތާރީޚް: 09/06/2016
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މެރިން ޓެކްނޮލޮޖީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، އެމެރަލްޑް ބިލްޑިންގ

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު،ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

35# ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު އެތެރެކޮށް ގެންގުޅުން.

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-L/32

ތާރީޚް: 21/06/2016
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ނާޡިމް، މ. ސީނުކަރަންކާގެ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓާރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ތަފްޞީލް:

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު އެތެރެކޮށް ގެންގުޅުން.
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު،ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

36# ޓެކްސްއާގުޅޭ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-A/25

ތާރީޚް: 01/06/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ބަނީ ހޯލްޑިންގސް (ބީވީއައި) ލިމިޓެޑް، ޖަޒީރާ ބިލްޑިންގ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ތަފްޞީލް:

ޓެކްސްއާގުޅޭ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

37# ވަގުތީ އަމުރު

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2017/SC-L/26

ތާރީޚް: 11/06/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ވިލާ އެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ވިލާ ބިލްޑިންގ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް ( މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް)

ތަފްޞީލް:

ވަގުތީ އަމުރު
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

38# އެއްބަސްވުން ދެމެހެއްޓުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2017/SC-L/39

ތާރީޚް: 11/06/2017
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ވިލާ ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ވިލާ ބިލްޑިންގ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް، އެޗް.ޑީ.ސީ ބިލްޑިންގް / ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލް:

އެއްބަސްވުން ދެމެހެއްޓުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

39# އެއްބަސްވުން ދެމެހެއްޓުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2017/SC-L/40

ތާރީޚް: 12/06/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ވިލާ ހަކަތަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ވިލާ ބިލްޑިންގ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް، އެޗް.ޑީ.ސީ ބިލްޑިންގް / ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލް:

އެއްބަސްވުން ދެމެހެއްޓުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

40# އެއްބަސްވުމާމެދު ޚިލާފު އުފެދިގެން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2017/SC-L/41

ތާރީޚް: 15/06/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ވިލާ ބިލްޑިންގ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް ( މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް )

ތަފްޞީލް:

އެއްބަސްވުމާމެދު ޚިލާފު އުފެދިގެން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

41# އެއްބަސްވުމާމެދު ޚިލާފު އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2017/SC-L/69

ތާރީޚް: 18/06/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ވިލާ ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ވިލާ ބިލްޑިންގ /މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް ( މިނސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް)

ތަފްޞީލް:

އެއްބަސްވުމާމެދު ޚިލާފު އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

42# އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު ބާޠިލު އެންގުމެއްކަމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2017/SC-L/67

ތާރީޚް: 15/06/2017
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ގަޒިރާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ވިލާ ބިލްޑިންގ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ( ދިވެހި ދައުލަތް)، ވެލާނާބިލްޑިންގ

ތަފްޞީލް:

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފު ބާޠިލު އެންގުމެއްކަމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ