މަހުގެ މައްސަލަތައް July 04, 2017

1# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/23

ތާރީޚް: 04/07/2013
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މައިކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ، މއ. ބެރިއަންފަރު / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ރިތިރަށް ރިޒޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، މއ. ސީރާޒީގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

2# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2017/SC-L/68

ތާރީޚް: 04/07/2017
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ވިލާ ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް ( މިނސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް)

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

3# ވިޔަފާރިއާބެހޭ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2017/SC-L/04

ތާރީޚް: 04/07/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ވިލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ވިލާ ބިލްޑިންގ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޫރިޒަމް)

ތަފްޞީލް:

ވިޔަފާރިއާބެހޭ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ