މަހުގެ މައްސަލަތައް July, 2017

1# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/20

ތާރީޚް: 01/07/2013
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އާމިނަތު ނާޒްލީ، މ. އޮޕިންގސަން / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ސީގޭޓް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕވޓ ލޓޑ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ އަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

2# ތަރިކަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/17

ތާރީޚް: 03/07/2013
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަލީ ޝަހީމް، ބުލްބުލާގެ / ކ. މާފުށި
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ޝިޔާމް، ހޮނަސްޓީ / ކ. މާފުށި

ތަފްޞީލް:

ތަރިކަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

3# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/23

ތާރީޚް: 04/07/2013
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މައިކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ، މއ. ބެރިއަންފަރު / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ރިތިރަށް ރިޒޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، މއ. ސީރާޒީގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

4# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/23

ތާރީޚް: 15/07/2013
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މައިކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ، މއ. ބެރިއަންފަރު / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ރިތިރަށް ރިޒޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، މއ. ސީރާޒީގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

5# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/22

ތާރީޚް: 17/07/2013
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މޫސާ ރަފީއު، ނޫވިލް / ށ. ބިލެތްފަހި
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ބިލެތްފަހި ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

6# އެޕާރޓްމަންޓް ހުސްކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/21

ތާރީޚް: 22/07/2013
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ތަޢުފީޤް، މ. މުންތަޒާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ލަޠީފް، ސްކޫނަރ / ގދ. ތިނަދޫ

ތަފްޞީލް:

އެޕާރޓްމަންޓް ހުސްކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ އަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޑރ.އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ

7# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/22

ތާރީޚް: 24/07/2013
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މޫސާ ރަފީއު، ނޫވިލް / ށ. ބިލެތްފަހި
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ބިލެތްފަހި ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

8# ގޯތިގެދޮރާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/05

ތާރީޚް: 25/07/2013
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަބްދުލްމުޙުސިން، ގއ. ގައްދޫ، ޒީރާ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިސްމާޢީލް ޝަމީމް، ގދ. ގައްދޫ، އަތިރީގެ

ތަފްޞީލް:

ގޯތިގެދޮރާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ

9# ކޯޓު އަމުރު

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/29

ތާރީޚް: 02/07/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އަބޫބަކުރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ތަރިވިދާގެ / ޅ. ނައިފަރު
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޔޫސުފް ޢަބްދުﷲ، ފުސްތުޅާގެ / ޅ. ނައިފަރު

ތަފްޞީލް:

ކޯޓު އަމުރު
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ.އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

10# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/05

ތާރީޚް: 09/07/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޒުންނަވާރު ސަލީމް، މ.ނައިންހައުސް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން، ހުރަވީބިލްޑިންގ / މާލެ އެޓާރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް، ހ.ވެލާނާގެ / މާލެ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ،ހ.ވެލާނާގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު އަބްދުﷲ ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

11# ބިން ވިއްކުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/40

ތާރީޚް: 01/07/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ނަސީމާ ޢަލި، ސީޑީޕީ / ގދ.ތިނަދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މޫސާ ޙަލީމް، މއ.އެމްޓޭޝަން / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ބިން ވިއްކުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޢާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

12# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/41

ތާރީޚް: 02/07/2015
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މޫސާ ނަޞީރު، ޕިންކްރޯސް / ހއ.‫​ ދިއްދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންގްލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ، ޓީ-ބިލްޑިންގް / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔަރު އަލީ ހަމީދު މުހައްމަދު، ފަނޑިޔަރު އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

13# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/53

ތާރީޚް: 06/07/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަލީ މޫސާ، ހ. އާޝިޔާނާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އާސިޔަތު ނިޒާރު، ދަފްތަރު ނަންބަރު 1725 / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

14# ކޯޓު އަމުރު

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/29

ތާރީޚް: 05/07/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އަބޫބަކުރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ތަރިވިދާގެ / ޅ. ނައިފަރު
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޔޫސުފް ޢަބްދުﷲ، ފުސްތުޅާގެ / ޅ. ނައިފަރު

ތަފްޞީލް:

ކޯޓު އަމުރު
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ.އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

15# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/02

ތާރީޚް: 08/07/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ރަޝާދު ގ. ފެހިކޮކާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޙުސައިން ރަޝީދު، ގ.މަޙްމާގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ.އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ.

16# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/53

ތާރީޚް: 07/07/2015
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަލީ މޫސާ، ހ. އާޝިޔާނާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އާސިޔަތު ނިޒާރު، ދަފްތަރު ނަންބަރު 1725 / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

17# ބިން ވިއްކުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/40

ތާރީޚް: 13/07/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ނަސީމާ ޢަލި، ސީޑީޕީ / ގދ.ތިނަދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މޫސާ ޙަލީމް، މއ.އެމްޓޭޝަން / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ބިން ވިއްކުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު އަބްދުﷲ ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

18# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/41

ތާރީޚް: 16/07/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މޫސާ ނަޞީރު، ޕިންކްރޯސް / ހއ.‫​ ދިއްދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންގްލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ، ޓީ-ބިލްޑިންގް / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔަރު އަލީ ހަމީދު މުހައްމަދު، ފަނޑިޔަރު އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

19# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/06

ތާރީޚް: 14/07/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އާރް.ކޭ.އެލް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް،މއ.މަލާޒް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޑރ.އިސްމާޢީލް ރަޝީދު ޢުމަރު، މ.އާދިއްލީގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފް، ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު މުހައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

20# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/06

ތާރީޚް: 14/07/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އާރް.ކޭ.އެލް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް،މއ.މަލާޒް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޑރ.އިސްމާޢީލް ރަޝީދު ޢުމަރު، މ.އާދިއްލީގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފް، ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު މުހައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

21# ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/31

ތާރީޚް: 16/07/2015
ގަޑި: 15:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ އުނައިސް،ރައިހާނުގެ / ސ. ފޭދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ތަފްޞީލް:

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސައީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު

22# މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ވިޔަފާރި ކުރުމަށްޓަކާ އަތުގައި ބެހެއްޓުމާއި، ބޭހުގެގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ މަސްތުވާއެއްޗެއް ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/18

ތާރީޚް: 21/07/2016
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޙުސައިން ޞަބާޙް މުޝްތަރީގެ،ރ. މަޑުއްވަރީ

ތަފްޞީލް:

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ވިޔަފާރި ކުރުމަށްޓަކާ އަތުގައި ބެހެއްޓުމާއި، ބޭހުގެގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ މަސްތުވާއެއްޗެއް ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ.

23# ފައިސާ ހޯދުން/ ވަޒީފާއާބެހޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/13

ތާރީޚް: 20/07/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ސައީދު އިސްމާޢީލް، މ.މ.ޚ ދަފްތަރު ނަންބަރު 739 / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން/ ވަޒީފާއާބެހޭ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

24# ބިން ވިއްކުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/40

ތާރީޚް: 22/07/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ނަސީމާ ޢަލި، ސީޑީޕީ / ގދ.ތިނަދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މޫސާ ޙަލީމް، މއ.އެމްޓޭޝަން / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ބިން ވިއްކުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު އަބްދުﷲ ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

25# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/06

ތާރީޚް: 21/07/2015
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އާރް.ކޭ.އެލް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް،މއ.މަލާޒް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޑރ.އިސްމާޢީލް ރަޝީދު ޢުމަރު، މ.އާދިއްލީގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފް، ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު މުހައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

26# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/28

ތާރީޚް: 22/07/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް މެރިން ސާރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ގ. ފަނަސް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަވަންޒާރޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، މއ. އިރުދޭމާގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

27# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/19

ތާރީޚް: 22/07/2015
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އެޑޯން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ގ. ސެރެނޭޑް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ލަތީފް ، މ. ސަނދުރަވި / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

28# ވިޔަފާރި އަޤުދު ކޮށްދިނުންއެދި

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/35

ތާރީޚް: 23/07/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އެންޕްލޮއިމަންޓް ބިއުރޯ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް،މ.ފޭލި / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ތަފްޞީލް:

ވިޔަފާރި އަޤުދު ކޮށްދިނުންއެދި
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު މުހައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހްމަދު އަބްދުﷲ

29# މ. މަސްރޫރާ އަޙްމަދު މުއްރަތު މެރުމަށް ހައި ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން.

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-JC/07

ތާރީޚް: 05/07/2016
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޙްމަދު މުއްރަތު، މ. މަޝްރޫރާ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

މ. މަސްރޫރާ އަޙްމަދު މުއްރަތު މެރުމަށް ހައި ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން.
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު،ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

30# ގ. ރީފް، މުޙައްމަދު ނަބީލް މެރުމަށް ހައި ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން.

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-JC/08

ތާރީޚް: 25/07/2016
ގަޑި: 16:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ނަބީލް, ގ. ރީފް / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ގ. ރީފް، މުޙައްމަދު ނަބީލް މެރުމަށް ހައި ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން.
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު،ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

31# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2017/SC-L/68

ތާރީޚް: 04/07/2017
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ވިލާ ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް ( މިނސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް)

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

32# ވިޔަފާރިއާބެހޭ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2017/SC-L/04

ތާރީޚް: 04/07/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ވިލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ވިލާ ބިލްޑިންގ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޫރިޒަމް)

ތަފްޞީލް:

ވިޔަފާރިއާބެހޭ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

33# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2017/SC-C/17

ތާރީޚް: 10/07/2017
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: -

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

34# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2017/SC-C/17

ތާރީޚް: 13/07/2017
ގަޑި: 16:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: -

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ