މަހުގެ މައްސަލަތައް August 13, 2017

1# އިންތިޚާބީ ކުށުގެ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/20

ތާރީޚް: 13/08/2014
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަލީ އިބްރާހީމް، ޖޯޖެޓްވިލާ / ގއ. ކޮނޑޭ

ތަފްޞީލް:

އިންތިޚާބީ ކުށުގެ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒް ޙުސައިން،ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަސިމް ޢަދްނާން.‫​

2# އިންތިހާބީ ޝަކުވާގެ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/21

ތާރީޚް: 13/08/2014
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ސިޔާމް މުޙައްމަދު، ކުދިމާގެ / ގއ. ކޮނޑޭ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަލީ އިބްރާހީމް، ޖޯޖެޓްވިލާ / ގއ. ކޮނޑޭ

ތަފްޞީލް:

އިންތިހާބީ ޝަކުވާގެ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒް ޙުސައިން،ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަސިމް ޢަދްނާން.

3# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/43

ތާރީޚް: 13/08/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ގުލޭފާ މުޙައްމަދު، މއ. ކުރެދިވަރުގެއާގެ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އާދަމް ޙަލީމް، ނޫރާނީގެ / ލ. ފޮނަދޫ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

4# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2017/SC-C/20

ތާރީޚް: 13/08/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ސަޢުދު ޙުސައިން، އަޅިވިލާގެ / ގއ. ވިލިނގިލި
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން، ޕޯރޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

5# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2017/SC-C/21

ތާރީޚް: 13/08/2017
ގަޑި: 13:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އަބްދުއްލަޠީފު މުޙައްމަދު، ފުނަމާގެ / ހއ. ދިއްދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން، ޕޯރޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

6# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2017/SC-C/22

ތާރީޚް: 13/08/2017
ގަޑި: 14:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދު މަނިކު،ރޯސްމާގެ / ގދ. ގައްދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން، ޕޯރޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

7# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2017/SC-C/19

ތާރީޚް: 13/08/2017
ގަޑި: 10:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާޙީމް، މއ. އައިވަރީ ހައުސް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން، ޕޯރޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ