މަހުގެ މައްސަލަތައް August, 2017

1# ވަޒިފާއާއިބެހޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/09

ތާރީޚް: 01/08/2013
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ނާއިފް ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ހ. ބްލޫސްޓީމް / މާލެ ، ޢަބްދުﷲ ޔާމީން، މއ. ދުންތަރި / މާލެ، ޖާވީދު ހުސައިން، ޒަމާނީގެ / ސ. ހިތަދޫ، މޫސާ މުއީޒް މއ. މީމަސް /މާލެ، އަހްމަދު ނަފީޒް ރޯޝަނީވިލާ / ބ. ހިތާދޫ، އަޙްމަދު ޝާފީ، މ. ކުދި ހިތިގަސްދޮށުގެ / މާލެ، އަހްމަދު ޖިނާހް، މ. ރަންބުސްތާނުގެ / މާލެ، ރިފްޢާތު ޔޫސުފް، އުތުރުގެއާގެ / ބ. އޭދަފުށި، ނަޞްރުﷲ ޝަކީބް، ގުލްއަލަމާގެ / ފ. ފީއަލި، ހަސަން ޝަރީފް، ގ. ކަޝްމީރުގެ / މާލެ، ހަމްދާން މުހަންމަދު، ނިއަމި / ސ. ހިތަދޫ، މުހައްމަދު އަރުޝަދު އިބްރާހިމް ޒުހައިރު، ސާޔާ / ސ. ހިތަދޫ، ޢާރިފް މުޙައްމަދު ދީދީ ގ.ފިނިއާގެ /މާލެ، ޢަލީ ނަޢީމް، މ. އީސްޓްކޯނަރ / މާލެ، އަޙްމަދު ރަޝީދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު 6666 / މާލެ، މުޙައްމަދު މަފާޛް، ދިރޭލާލުގެ / މާލެ، މުޙަންމަދު ޔާސިރު ޖައުހަރީ، މ. ސުހާނީ / މާލެ، މުޙައްމަދު ހަމްދޫން ނަސީމް، ގ. ސްނޯލައިން / މާލެ، މުޙައްމަދު މިއުޝާދު ޝަފީޤް، މއ. ވީމާ / މާލެ، ފަތުހުﷲ ޢަބްދުއްލަތީފް، ފަލަކު / ށ. މަރޮށި، މުހަންމަދު ޢަބްދުއްރަޝީދު ހ. ހަކި / މާލެ، އިބްރާހީމް ނާޞިފް ފޭރުގަސްދޮށުގެ / ސ. މަރދޫ، އަހްމަދު މަސްރޫރު ފުނާޑު ރިޔާޒް / ޏ.ފުވައްމުލައް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އެއަރ ޓެކްސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް

ތަފްޞީލް:

ވަޒިފާއާއިބެހޭ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު

2# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/22

ތާރީޚް: 07/08/2013
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މޫސާ ރަފީއު، ނޫވިލް / ށ. ބިލެތްފަހި
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ބިލެތްފަހި ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

3# ވަޒިފާއާއިބެހޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/09

ތާރީޚް: 12/08/2013
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ނާއިފް ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ހ. ބްލޫސްޓީމް / މާލެ ، ޢަބްދުﷲ ޔާމީން، މއ. ދުންތަރި / މާލެ، ޖާވީދު ހުސައިން، ޒަމާނީގެ / ސ. ހިތަދޫ، މޫސާ މުއީޒް މއ. މީމަސް /މާލެ، އަހްމަދު ނަފީޒް ރޯޝަނީވިލާ / ބ. ހިތާދޫ، އަޙްމަދު ޝާފީ، މ. ކުދި ހިތިގަސްދޮށުގެ / މާލެ، އަހްމަދު ޖިނާހް، މ. ރަންބުސްތާނުގެ / މާލެ، ރިފްޢާތު ޔޫސުފް، އުތުރުގެއާގެ / ބ. އޭދަފުށި، ނަޞްރުﷲ ޝަކީބް، ގުލްއަލަމާގެ / ފ. ފީއަލި، ހަސަން ޝަރީފް، ގ. ކަޝްމީރުގެ / މާލެ، ހަމްދާން މުހަންމަދު، ނިއަމި / ސ. ހިތަދޫ، މުހައްމަދު އަރުޝަދު އިބްރާހިމް ޒުހައިރު، ސާޔާ / ސ. ހިތަދޫ، ޢާރިފް މުޙައްމަދު ދީދީ ގ.ފިނިއާގެ /މާލެ، ޢަލީ ނަޢީމް، މ. އީސްޓްކޯނަރ / މާލެ، އަޙްމަދު ރަޝީދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު 6666 / މާލެ، މުޙައްމަދު މަފާޛް، ދިރޭލާލުގެ / މާލެ، މުޙަންމަދު ޔާސިރު ޖައުހަރީ، މ. ސުހާނީ / މާލެ، މުޙައްމަދު ހަމްދޫން ނަސީމް، ގ. ސްނޯލައިން / މާލެ، މުޙައްމަދު މިއުޝާދު ޝަފީޤް، މއ. ވީމާ / މާލެ، ފަތުހުﷲ ޢަބްދުއްލަތީފް، ފަލަކު / ށ. މަރޮށި، މުހަންމަދު ޢަބްދުއްރަޝީދު ހ. ހަކި / މާލެ، އިބްރާހީމް ނާޞިފް ފޭރުގަސްދޮށުގެ / ސ. މަރދޫ، އަހްމަދު މަސްރޫރު ފުނާޑު ރިޔާޒް / ޏ.ފުވައްމުލައް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އެއަރ ޓެކްސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް

ތަފްޞީލް:

ވަޒިފާއާއިބެހޭ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

4# އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށްއެދި

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/26

ތާރީޚް: 14/08/2013
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަލީ އިބްރާހީމް، ފިނިވާގެ / އދ. ފެންފުށި
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ދައުލަތް ( އެޓާނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް )

ތަފްޞީލް:

އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށްއެދި
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަސިމް ޢަދްނާން.‫​

5# ނިންމުން ރިވިއުކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/13

ތާރީޚް: 19/08/2013
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އައިލެންޑް ބެވަރެޖަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ފެންބިލްޑިންގ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ސާރިޔާ ޙަސަން، ހަނދުވަރީގެ / ގދ. ތިނަދޫ

ތަފްޞީލް:

ނިންމުން ރިވިއުކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

6# އެޕާރޓްމަންޓް ހުސްކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/21

ތާރީޚް: 22/08/2013
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ތަޢުފީޤް، މ. މުންތަޒާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ލަޠީފް، ސްކޫނަރ / ގދ. ތިނަދޫ

ތަފްޞީލް:

އެޕާރޓްމަންޓް ހުސްކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ އަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ.އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ

7# ގޯތިގެދޮރާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/05

ތާރީޚް: 28/08/2013
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަބްދުލްމުޙުސިން، ގއ. ގައްދޫ، ޒީރާ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިސްމާޢީލް ޝަމީމް، ގދ. ގައްދޫ، އަތިރީގެ

ތަފްޞީލް:

ގޯތިގެދޮރާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ

8# އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށްއެދި

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/26

ތާރީޚް: 28/08/2013
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަލީ އިބްރާހީމް، ފިނިވާގެ / އދ. ފެންފުށި
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ދައުލަތް ( އެޓާނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް )

ތަފްޞީލް:

އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށްއެދި
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

9# އެޕާރޓްމަންޓް ހުސްކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/21

ތާރީޚް: 29/08/2013
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ތަޢުފީޤް، މ. މުންތަޒާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ލަޠީފް، ސްކޫނަރ / ގދ. ތިނަދޫ

ތަފްޞީލް:

އެޕާރޓްމަންޓް ހުސްކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ އަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ.އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ

10# އިންތިޚާބީ ކުށުގެ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/20

ތާރީޚް: 13/08/2014
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަލީ އިބްރާހީމް، ޖޯޖެޓްވިލާ / ގއ. ކޮނޑޭ

ތަފްޞީލް:

އިންތިޚާބީ ކުށުގެ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒް ޙުސައިން،ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަސިމް ޢަދްނާން.‫​

11# އިންތިހާބީ ޝަކުވާގެ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/21

ތާރީޚް: 13/08/2014
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ސިޔާމް މުޙައްމަދު، ކުދިމާގެ / ގއ. ކޮނޑޭ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަލީ އިބްރާހީމް، ޖޯޖެޓްވިލާ / ގއ. ކޮނޑޭ

ތަފްޞީލް:

އިންތިހާބީ ޝަކުވާގެ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒް ޙުސައިން،ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަސިމް ޢަދްނާން.

12# ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސައިމާގެ ރަޖިސްޓްރީގެ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/03

ތާރީޚް: 14/08/2014
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢާއިޝަތު މޫސާ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، ސައިމާގެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލް އިދާރާ

ތަފްޞީލް:

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސައިމާގެ ރަޖިސްޓްރީގެ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

13# އުސޫލާއި ޚިލާފަށް ބިމެއް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/23

ތާރީޚް: 25/08/2014
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޝިފާޒާ އިބްރާހިމް، ރަންކޮކާގެ / ވ. ފުލިދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ފެލިދުއަތޮޅު ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަފްޞީލް:

އުސޫލާއި ޚިލާފަށް ބިމެއް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

14# އުސޫލާއި ޚިލާފަށް ބިމެއް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/23

ތާރީޚް: 25/08/2016
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޝިފާޒާ އިބްރާހިމް، ރަންކޮކާގެ / ވ. ފުލިދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ފެލިދުއަތޮޅު ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަފްޞީލް:

އުސޫލާއި ޚިލާފަށް ބިމެއް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

15# ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/20

ތާރީޚް: 05/08/2015
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ހައިފަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕވޓ ލޓޑ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އެމް.އެމް.އައި.ބެންބޫ ޕވޓ.ލޓޑ

ތަފްޞީލް:

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޙަމިދު މުޙައްމަދު

16# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/43

ތާރީޚް: 13/08/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ގުލޭފާ މުޙައްމަދު، މއ. ކުރެދިވަރުގެއާގެ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އާދަމް ޙަލީމް، ނޫރާނީގެ / ލ. ފޮނަދޫ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

17# ވިޔަފާރި އަޤުދު ކޮށްދިނުންއެދި

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/35

ތާރީޚް: 12/08/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އެންޕްލޮއިމަންޓް ބިއުރޯ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް،މ.ފޭލި / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ތަފްޞީލް:

ވިޔަފާރި އަޤުދު ކޮށްދިނުންއެދި
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު މުހައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހްމަދު އަބްދުﷲ

18# ރަހުނު ވިއްކާލުން ހުއްޓުވުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/06

ތާރީޚް: 17/08/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މަރްޔަމް ޢާފިޔާ، މއ. ފެހިއަލިއާގެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ބޭންކް އޮފް ސިލޯން

ތަފްޞީލް:

ރަހުނު ވިއްކާލުން ހުއްޓުވުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޢާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހްމަދު އަބްދުﷲ

19# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/54

ތާރީޚް: 19/08/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަލީ މޫސާ، ހ. އާޝިޔާނާ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ނަސީމް، ސްވީޓްހާޓް / ރ. އިންނަމާދޫ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޢާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

20# ވަޒިފާއާ ބެހޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/08

ތާރީޚް: 20/08/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް، އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަޕޯޓް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިސްމާޢީލް ނާފިޢު، ރޯޒްލީން / ދ. ކުޑަހުވަދޫ

ތަފްޞީލް:

ވަޒިފާއާ ބެހޭ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހްމަދު އަބްދުﷲ

21# ތަރިކަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/03

ތާރީޚް: 18/08/2015
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ޢަލީ ފުރުއްމާގެ / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޖަމީލާ ޙުސައިން އޮޕޭރާ ހައުސް / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި

ތަފްޞީލް:

ތަރިކަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

22# މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ވިޔަފާރި ކުރުމަށްޓަކާ އަތުގައި ބެހެއްޓުމާއި، ބޭހުގެގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ މަސްތުވާއެއްޗެއް ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/18

ތާރީޚް: 23/08/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޙުސައިން ޞަބާޙް މުޝްތަރީގެ،ރ. މަޑުއްވަރީ

ތަފްޞީލް:

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ވިޔަފާރި ކުރުމަށްޓަކާ އަތުގައި ބެހެއްޓުމާއި، ބޭހުގެގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ މަސްތުވާއެއްޗެއް ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ.

23# މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ބޭނުން ކުރުމާއި ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/02

ތާރީޚް: 27/08/2015
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ޙާދީ މއ. މާޖެހިވިލާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ތަފްޞީލް:

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ބޭނުން ކުރުމާއި ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް އަތުގައި ބެހެއްޓުން
ފަނޑިޔާރުން:
ަފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް ، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲަ

24# ވަގުތީ އަމުރު

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/15

ތާރީޚް: 25/08/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ސަކީނާ ހަސަން، އެންދެރިމާގެ/ ހއ.އިހަވަންދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ހަނީފް، މިދިލިމާގެ / އއ.ރަސްދޫ

ތަފްޞީލް:

ވަގުތީ އަމުރު
ފަނޑިޔާރުން:
.‫​ ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

25# މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/03

ތާރީޚް: 26/08/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޙަސަން ޢަލީ، މ.މ.ޚ ދަފްތަރު ނަންބަރު 3033
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް)

ތަފްޞީލް:

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް،ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

26# ބަދަލު ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/10

ތާރީޚް: 30/08/2015
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މޫސާ ޙުސައިން، ހއ. އިހަވަންދޫ، ފީރޯޒްގެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަފްޞީލް:

ބަދަލު ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

27# ވަގުތީ އަމުރު ނެރެދިނުމަށް އެދި

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-L/44

ތާރީޚް: 30/08/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް)
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މާނެންފުށި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ތަފްޞީލް:

ވަގުތީ އަމުރު ނެރެދިނުމަށް އެދި
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

28# ބަދަލު ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/10

ތާރީޚް: 30/08/2015
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މޫސާ ޙުސައިން، ހއ. އިހަވަންދޫ، ފީރޯޒްގެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަފްޞީލް:

ބަދަލު ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

29# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/27

ތާރީޚް: 04/08/2016
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ، ހ. ރޮޒޭނިޔާ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ޙަމީދު، މއ. ހިއުސްޓަން / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު،ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ،ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

30# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-L/11

ތާރީޚް: 08/08/2016
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މެރިން ޓެކްނޮލޮޖީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، އެމެރަލްޑް ބިލްޑިންގ

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު،ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

31# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/56

ތާރީޚް: 09/08/2016
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަލީ ރަޝީދު، މއ. ބިންމަތީގެ / މާލެ 2- މުޙައްމަދު މުހާޒު ޙަމީދު، މއ. ފުލޫނިޔާ / މާލެ 3-ޢަބްދުއްރަޝިދު، މއ. ބިންމަތީގެ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ހ. އާގަ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު،ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

32# ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/13

ތާރީޚް: 11/08/2016
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ނަސީމް، ރަންދޯދި / ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ސިވިލް ސާރވިސްކޮމިޝަން ، ހ.ވެލާނާގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

33# ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/13

ތާރީޚް: 23/08/2016
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ނަސީމް، ރަންދޯދި / ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ސިވިލް ސާރވިސްކޮމިޝަން ، ހ.ވެލާނާގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

34# ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-A/05

ތާރީޚް: 18/08/2016
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އަޙްމަދު އިޙްސާން، ހަނދުވަރީގެ / ގދ. ފަރެސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ދައުލަތް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ތަފްޞީލް:

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ

35# ނައިފަރުން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅީ ފޯމް ބާޠިލްކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/17

ތާރީޚް: 30/08/2016
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ޖަމީލް، ވައްވަރުގެ / ޅ. ނައިފަރު
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަފްޞީލް:

ނައިފަރުން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅީ ފޯމް ބާޠިލްކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

36# އެއްބަސްވުމާއި ގުޅޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-A/17

ތާރީޚް: 29/08/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ޢަލި މަނިކު، މ. ނޫރީ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ސަން ސްޕޯޓިންގ ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ހ. މާރަމް / މާލެ

ތަފްޞީލް:

އެއްބަސްވުމާއި ގުޅޭ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

37# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2017/SC-C/19

ތާރީޚް: 08/08/2017
ގަޑި: 10:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާޙީމް، މއ. އައިވަރީ ހައުސް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން، ޕޯރޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

38# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2017/SC-C/20

ތާރީޚް: 13/08/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ސަޢުދު ޙުސައިން، އަޅިވިލާގެ / ގއ. ވިލިނގިލި
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން، ޕޯރޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

39# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2017/SC-C/21

ތާރީޚް: 13/08/2017
ގަޑި: 13:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އަބްދުއްލަޠީފު މުޙައްމަދު، ފުނަމާގެ / ހއ. ދިއްދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން، ޕޯރޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

40# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2017/SC-C/22

ތާރީޚް: 13/08/2017
ގަޑި: 14:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދު މަނިކު،ރޯސްމާގެ / ގދ. ގައްދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން، ޕޯރޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

41# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2017/SC-C/19

ތާރީޚް: 13/08/2017
ގަޑި: 10:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާޙީމް، މއ. އައިވަރީ ހައުސް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން، ޕޯރޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ