މަހުގެ މައްސަލަތައް September 12, 2017

1# ވަޒިފާއާ ބެހޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/08

ތާރީޚް: 12/09/2013
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް، އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަޕޯޓް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިސްމާޢީލް ނާފިޢު، ރޯޒްލީން / ދ. ކުޑަހުވަދޫ

ތަފްޞީލް:

ވަޒިފާއާ ބެހޭ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

2# ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުން ބާޠިލްކޮށްދިނުމަށް އެދި

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-A/13

ތާރީޚް: 12/09/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް ( މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް )
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޙަބީބު، ދަފްތަރު ނަންބަރު 3915 / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުން ބާޠިލްކޮށްދިނުމަށް އެދި
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިރާރު ޑރ.‫​ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ.‫​