މަހުގެ މައްސަލަތައް September, 2017

1# ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިހާބާ ގުޅޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-E/17

ތާރީޚް: 19/09/2012
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޙުސައިން ޝިހާމް، ޖަވާހިރުމާގެ / ރ. އުނގޫފާރު
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ތަފްޞީލް:

ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިހާބާ ގުޅޭ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​ އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަސިމް އަދުނާން

2# ޙުކުމް ތަންފިޛުކުރުމުގެ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/07

ތާރީޚް: 20/09/2012
ގަޑި: 13:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ހަސަން ލިލީގެ / އދ. ދަނގެތި
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަލީ ރަޝީދު މ. ގޯބިލިމާގެ / މާލެ، ޙަސަން ޝަރީފް ލ. މާބައިދޫ / ސޯސަންގެ

ތަފްޞީލް:

ޙުކުމް ތަންފިޛުކުރުމުގެ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

3# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/19

ތާރީޚް: 27/09/2012
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އެޑޯން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ގ. ސެރެނޭޑް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ލަތީފް ، މ. ސަނދުރަވި / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު

4# ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިހާބާ ގުޅޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-E/18

ތާރީޚް: 26/09/2012
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޝާޠިރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ބޯގަންވިލާ / ދ. ކުޑަހުވަދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ތަފްޞީލް:

ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިހާބާ ގުޅޭ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​ އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަސިމް އަދުނާން

5# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-C/24

ތާރީޚް: 27/09/2012
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް:

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​ އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަސިމް އަދުނާން

6# ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ރިވިއު ކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/22

ތާރީޚް: 26/09/2012
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ހ. ނޫރާނީހިޔާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ތަފްޞީލް:

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ރިވިއު ކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު

7# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-C/39

ތާރީޚް: 02/09/2013
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އަހްމަދު ޒަނީން އާދަމް، ގ. މާލެހިޔާ 2، 01-14 / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

8# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-C/11

ތާރީޚް: 01/09/2013
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: -

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

9# ވަޒީފާ އަނބުރާ ހޯދުމާއި، ވަޒީފާ އާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން ޙައްޤުތައް ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/10

ތާރީޚް: 02/09/2013
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް ހ. ވެލާނާގެ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަލީ ނަޝީދު ފިނިވާގެ، ހއ. ކެލާ

ތަފްޞީލް:

ވަޒީފާ އަނބުރާ ހޯދުމާއި، ވަޒީފާ އާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން ޙައްޤުތައް ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ،ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން

10# އެއްބަސްވުން ދެމެހެއްޓުމަށްއެދި

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/25

ތާރީޚް: 04/09/2013
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އަހުމަދު ޢަލީ، ގ.ގްރީންލިން / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ލަޠީފް، ސްކޫނަރ / ގދ. ތިނަދޫ

ތަފްޞީލް:

އެއްބަސްވުން ދެމެހެއްޓުމަށްއެދި
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒް ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

11# އިންތިޚާބީ ކުށުގެ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2011/SC-A/36

ތާރީޚް: 04/09/2013
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަލީ ޙަސަން / ޅ. ހިންނަވަރު ، މާބަގީޗާގެ

ތަފްޞީލް:

އިންތިޚާބީ ކުށުގެ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙުމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

12# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/18

ތާރީޚް: 11/09/2013
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ގއ. ދާންދޫ، ޖަހާމުގުރިގެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

13# ވަޒިފާއާ ބެހޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/08

ތާރީޚް: 12/09/2013
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް، އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަޕޯޓް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިސްމާޢީލް ނާފިޢު، ރޯޒްލީން / ދ. ކުޑަހުވަދޫ

ތަފްޞީލް:

ވަޒިފާއާ ބެހޭ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

14# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/30

ތާރީޚް: 16/09/2013
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ، ހ. ރުވާމާގެ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ނާޡިމް، މ. ނިޔަދުރު / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

15# އަވަސްނިޔާ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/26

ތާރީޚް: 16/09/2013
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ނެކްސްބިޒް ލިމިޓެޑް ( އޮސްޓްރޭލިޔާ )
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ތަފްޞީލް:

އަވަސްނިޔާ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

16# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/09

ތާރީޚް: 01/09/2016
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ޝިމާޢު، މމޚ ދަފްތަރު ނަންބަރު 2561
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ވަޙީދު، މ. ނަލަހިޔާގެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު،ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

17# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/14

ތާރީޚް: 11/09/2014
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޝަރީފް، ހ. ދިވެހިގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒް ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު،ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ،ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަސިމް ޢަދްނާން.‫​

18# ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސައިމާގެ ރަޖިސްޓްރީގެ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/03

ތާރީޚް: 17/09/2014
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢާއިޝަތު މޫސާ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، ސައިމާގެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލް އިދާރާ

ތަފްޞީލް:

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސައިމާގެ ރަޖިސްޓްރީގެ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

19# ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/24

ތާރީޚް: 10/09/2014
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ދައުލަތް ( އެޓާނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް )
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މާލޭ ހޮޓެލްސް އެސޯސިއޭޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ތަފްޞީލް:

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ،ފަނޑިޔާރު ޢަހްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

20# ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/31

ތާރީޚް: 15/09/2014
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ އުނައިސް،ރައިހާނުގެ / ސ. ފޭދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ތަފްޞީލް:

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސައީދު، ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު މުހައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

21# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/14

ތާރީޚް: 22/09/2014
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޝަރީފް، ހ. ދިވެހިގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒް ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު،ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ،ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަސިމް ޢަދްނާން.‫​

22# ތަރިކަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/33

ތާރީޚް: 18/09/2014
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަލީ ޝަހީމް، ބުލްބުލާގެ / ކ. މާފުށި
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ޝިޔާމް، ހޮނަސްޓީ / ކ. މާފުށި

ތަފްޞީލް:

ތަރިކަ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު

23# ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސައިމާގެ ރަޖިސްޓްރީގެ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/03

ތާރީޚް: 24/09/2014
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢާއިޝަތު މޫސާ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، ސައިމާގެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލް އިދާރާ

ތަފްޞީލް:

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސައިމާގެ ރަޖިސްޓްރީގެ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

24# ސުމޯޓޯ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-SM/42

ތާރީޚް: 24/09/2014
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: -
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދި މޯލްޑިވްސް

ތަފްޞީލް:

ސުމޯޓޯ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން،ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް،ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަސިމް ޢަދުނާން.

25# ސުމޯޓޯ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-SM/42

ތާރީޚް: 28/09/2014
ގަޑި: 13:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: -
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދި މޯލްޑިވްސް

ތަފްޞީލް:

ސުމޯޓޯ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން،ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް،ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަސިމް ޢަދުނާން.

26# ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/24

ތާރީޚް: 29/09/2014
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ދައުލަތް ( އެޓާނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް )
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މާލޭ ހޮޓެލްސް އެސޯސިއޭޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ތަފްޞީލް:

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ،ފަނޑިޔާރު ޢަހްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

27# ސުމޯޓޯ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-SM/42

ތާރީޚް: 30/09/2014
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: -
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދި މޯލްޑިވްސް

ތަފްޞީލް:

ސުމޯޓޯ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން،ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް،ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަސިމް ޢަދުނާން.

28# ޢާންމު ތަނެއްގައި އެހެން މީހަކާއެކު ބަދުއަޙްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/05

ތާރީޚް: 22/09/2016
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޙިލްމީ، ސ. ފޭދޫ، ހިތްއަލިވާގެ އާމިނަތު ޢަލީ، ސ. ފޭދޫ، ހުސްނުހީނާގެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ތަފްޞީލް:

ޢާންމު ތަނެއްގައި އެހެން މީހަކާއެކު ބަދުއަޙްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

29# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/05

ތާރީޚް: 26/09/2016
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޒުންނަވާރު ސަލީމް، މ.ނައިންހައުސް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން، ހުރަވީބިލްޑިންގ / މާލެ އެޓާރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް، ހ.ވެލާނާގެ / މާލެ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ،ހ.ވެލާނާގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު އަބްދުﷲ ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

30# މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ބޭނުން ކުރުމާއި ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/02

ތާރީޚް: 01/09/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ޙާދީ މއ. މާޖެހިވިލާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ތަފްޞީލް:

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ބޭނުން ކުރުމާއި ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް އަތުގައި ބެހެއްޓުން
ފަނޑިޔާރުން:
ަފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް ، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲަ

31# ވަގުތީ އަމުރު

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/15

ތާރީޚް: 08/09/2015
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ސަކީނާ ހަސަން، އެންދެރިމާގެ/ ހއ.އިހަވަންދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ހަނީފް، މިދިލިމާގެ / އއ.ރަސްދޫ

ތަފްޞީލް:

ވަގުތީ އަމުރު
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

32# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/58

ތާރީޚް: 06/09/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މެރީޑިއަމް ސާރވިސް ޕވޓ ލޓޑ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ގްޑްލަކް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު ، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

33# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/41

ތާރީޚް: 17/09/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މޫސާ ނަޞީރު، ޕިންކްރޯސް / ހއ.‫​ ދިއްދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންގްލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ، ޓީ-ބިލްޑިންގް / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔަރު އަލީ ހަމީދު މުހައްމަދު، ފަނޑިޔަރު އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

34# ފައިސާ ހޯދުން/ ވަޒީފާއާބެހޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/13

ތާރީޚް: 08/09/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ސައީދު އިސްމާޢީލް، މ.މ.ޚ ދަފްތަރު ނަންބަރު 739 / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން/ ވަޒީފާއާބެހޭ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

35# ވިޔަފާރި އަޤުދު ކޮށްދިނުންއެދި

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/35

ތާރީޚް: 09/09/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އެންޕްލޮއިމަންޓް ބިއުރޯ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް،މ.ފޭލި / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ތަފްޞީލް:

ވިޔަފާރި އަޤުދު ކޮށްދިނުންއެދި
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު މުހައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ

36# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/46

ތާރީޚް: 09/09/2015
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: 1-އަތަމާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ، ގ.ދޮންއަތަ-2 / މާލެ 2-އަތަމާ މެރިން އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ،ގ.ދޮންއަތަ-2 / މާލެ 3-އާޞިމާ ޙަސަން، މ.ކްރޯޓްން / މާލެ 4-އިބްރާހީމް އަބްދުއްލަތީފް، އަތަމާގެ / މާލެ 5-ޢަލީ އަޙްރޫޝް އިބްރާހީމް، މ.މެޑޯޒް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: 1-ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ (މާލެ ބްރާންޗް) ހ.ސަންލައިޓް / މާލެ 2-ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް (މޮރިޝަސް) ހާބަރ ޕްރައިވެޓް ބިލްޑިންގ، ޕްރެސިޑެންޓް ޖޯން ކެނެޑީ ސްޓްރީޓް، ޕޯޓް ލުއިސް، ރިޕަބްލިކް އޮފް މޮރިޝަސް 3-ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް ސިލޯން ލިމިޓެޑް، ކޮމާޝަލް ހައުސް،21، ބްރިސްޓަލް ސްޓްރީޓް، ކޮލަމްބޯ 1، ސްރީލަންކާ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

37# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-L/49

ތާރީޚް: 08/09/2015
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު، ހ.އާސްމާނުވިލާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢާފިޔާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު، މއ.ދަހަރާވިލާ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

38# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-L/53

ތާރީޚް: 08/09/2015
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް)
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢާފިޔާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު، މއ.ދަހަރާވިލާ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

39# އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކްދޫކޮށް އެޗެކްގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/34

ތާރީޚް: 13/09/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ހ.ނޫރާނީހިޔާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: 1-މުޙައްމަދު މަނިކު، މ.ވިލާދޮށުގެ / މާލެ 2-ޝަމްޢޫނު މުޙައްމަދު، މ.ޗާންދަނީގެ / މާލެ3-ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ތަފްޞީލް:

އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކްދޫކޮށް އެޗެކްގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ،ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ.‫​

40# މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ވިޔަފާރި ކުރުމަށްޓަކާ އަތުގައި ބެހެއްޓުމާއި، ބޭހުގެގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ މަސްތުވާއެއްޗެއް ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/18

ތާރީޚް: 10/09/2015
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޙުސައިން ޞަބާޙް މުޝްތަރީގެ،ރ. މަޑުއްވަރީ

ތަފްޞީލް:

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ވިޔަފާރި ކުރުމަށްޓަކާ އަތުގައި ބެހެއްޓުމާއި، ބޭހުގެގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ މަސްތުވާއެއްޗެއް ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

41# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/58

ތާރީޚް: 14/09/2015
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މެރީޑިއަމް ސާރވިސް ޕވޓ ލޓޑ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ގްޑްލަކް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ.އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

42# ފައިސާހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/05

ތާރީޚް: 15/09/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް (ދައުލަތް)
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ތަފްޞީލް:

ފައިސާހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު

43# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/58

ތާރީޚް: 17/09/2015
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މެރީޑިއަމް ސާރވިސް ޕވޓ ލޓޑ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ގްޑްލަކް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ.އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

44# ފައިސާހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/05

ތާރީޚް: 29/09/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް (ދައުލަތް)
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ތަފްޞީލް:

ފައިސާހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު

45# އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކްދޫކޮށް އެޗެކްގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/34

ތާރީޚް: 17/09/2015
ގަޑި: 13:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ހ.ނޫރާނީހިޔާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: 1-މުޙައްމަދު މަނިކު، މ.ވިލާދޮށުގެ / މާލެ 2-ޝަމްޢޫނު މުޙައްމަދު، މ.ޗާންދަނީގެ / މާލެ3-ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ތަފްޞީލް:

އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކްދޫކޮށް އެޗެކްގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ،ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ.‫​

46# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/01

ތާރީޚް: 29/09/2015
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ނަސީމާ މުޙައްމަދު، ހ. ކޮނޮޅަސް / މާލެ , ޙަސަން ޢަލީ މަނިކު، ހ. ކާމިނީޕޫލް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

47# ވަޒިފާއިން ވަކިކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/03

ތާރީޚް: 01/09/2016
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް ހ. ވެލާނާގެ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިސްމާޢީލް ރިމާޙް، ހ. ބަރަބޯމާގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ވަޒިފާއިން ވަކިކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

48# ވަޒީފާއާބެހޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/27

ތާރީޚް: 25/09/2017
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އިސްމާއީލް މަސްޢޫދު މ. ތުޅާގިރި، މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

ތަފްޞީލް:

ވަޒީފާއާބެހޭ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

49# ތަރިކަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/03

ތާރީޚް: 06/09/2016
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ޢަލީ ފުރުއްމާގެ / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޖަމީލާ ޙުސައިން އޮޕޭރާ ހައުސް / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި

ތަފްޞީލް:

ތަރިކަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

50# ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/24

ތާރީޚް: 22/09/2016
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ނަމީރާ އިންޖިނިއަރިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ގ.އާބިން / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޖައުސާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ހ.ޑާވިންސް / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢާދަމް މުޙައްމަދު އަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހްމަދު ޢަބްދުﷲ

51# ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ރިވިއުކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/22

ތާރީޚް: 08/09/2016
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ނާޞިރު، ޒަމާނީއާގެ / ގދ. ތިނަދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު އަކްރަމް، ގިނިރާހިގެ / ހއ.އިހަވަންދޫ

ތަފްޞީލް:

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ރިވިއުކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްފުﷲ އަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު އަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހްމަދު ޢަބްދުﷲ

52# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/28

ތާރީޚް: 05/09/2016
ގަޑި: 11:45
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ، ހ. ރޮޒޭނިޔާ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ޙަމީދު، މއ. ހިއުސްޓަން / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު އަބްދުﷲ

53# ތަރިކަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/33

ތާރީޚް: 08/09/2016
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަލީ ޝަހީމް، ބުލްބުލާގެ / ކ. މާފުށި
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ޝިޔާމް، ހޮނަސްޓީ / ކ. މާފުށި

ތަފްޞީލް:

ތަރިކަ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު

54# ގޯޅީގެ މިން ބަދަލުކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/21

ތާރީޚް: 20/09/2016
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ނާޡިމާ އިބްރާހީމް، މާވަޑިއާގެ / ކ. މާފުށި
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: 1- ޢަލީ ޝަރީފު، މެގްނޯވިލާ / ކ. މާފުށި 2- އާދަމް ސަލީމް، ގްރީންޕާކު / ކ. މާފުށި 3- ޢާމިރު އިބްރާހީމް، ސްޓާރލައިން / ކ. މާފުށި 4- އަސްލަމް އިބްރާހީމް، މާވަޑިއާގެ / ކ. މާފުށި 5- ނާޡިމް އިބްރާހީމް، ހެޕީފާކު / ކ. މާފުށި 6- އަޝްފާޤް އިބްރާހީމް، ވާރޭވިލާ / ކ. މާފުށި 7- ސަލީމާ އިބްރާހީމް، މާވަޑިއާގެ / ކ. މާފުށި

ތަފްޞީލް:

ގޯޅީގެ މިން ބަދަލުކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު

55# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/05

ތާރީޚް: 29/09/2016
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޒުންނަވާރު ސަލީމް، މ.ނައިންހައުސް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން، ހުރަވީބިލްޑިންގ / މާލެ އެޓާރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް، ހ.ވެލާނާގެ / މާލެ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ،ހ.ވެލާނާގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ