މަހުގެ މައްސަލަތައް October 03, 2017

1# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/16

ތާރީޚް: 03/10/2016
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އައި.އެންޑް.ޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް، ހ.ހެޕީހައުސް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މައިކްރޯ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް، ހ.މެހެލިގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

2# ޝަކުވާ ފޯމް

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-L/81

ތާރީޚް: 03/10/2017
ގަޑި: 13:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޝަކީލާ ހަމީދު، މއ. ކިނބި / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ރަނާ ޙަމީދު، މ. ފިއަލި / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ޝަކުވާ ފޯމް
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ