މަހުގެ މައްސަލަތައް October 05, 2017

1# ފައިސާހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/05

ތާރީޚް: 05/10/2015
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް (ދައުލަތް)
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ތަފްޞީލް:

ފައިސާހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު

2# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/28

ތާރީޚް: 05/10/2015
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް މެރިން ސާރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ގ. ފަނަސް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަވަންޒާރޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، މއ. އިރުދޭމާގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

3# ކޯޓު އަމުރު

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2017/SC-A/18

ތާރީޚް: 05/10/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އުހުދު އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، އުހުދު / ސ. ހިތަދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ވަންޕްލަސް ހޯލްޑިނސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ފަހާގެ / ސ. ފޭދޫ

ތަފްޞީލް:

ކޯޓު އަމުރު
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް،ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ