މަހުގެ މައްސަލަތައް October, 2017

1# ރިޓަޔަމެންޓް ޙައްޤު ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/25

ތާރީޚް: 10/10/2012
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީ، ގ. ކޮނޮއްޓާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ( ދައުލަތް )

ތަފްޞީލް:

ރިޓަޔަމެންޓް ޙައްޤު ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

2# ޢުމުރު ޡާބިތުކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/09

ތާރީޚް: 17/10/2012
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަބްދުލްމުހުސިން މ.މ.ޚ ދަފްތަރު 2708
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ތަފްޞީލް:

ޢުމުރު ޡާބިތުކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަސިމް ޢަދްނާން

3# އަމުރަށް ނުކިޔަމަށްތެރިވުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/01

ތާރީޚް: 21/10/2012
ގަޑި: 15:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން ދަފްތަރު ނަންބަރު 1779
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ތަފްޞީލް:

އަމުރަށް ނުކިޔަމަށްތެރިވުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން

4# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-C/42

ތާރީޚް: 07/10/2013
ގަޑި: 20:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ މ. ޗަނބޭލިގެ، މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒް ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޢާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ.‫​ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަސިމް އަދްނާން.‫​

5# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-C/45

ތާރީޚް: 08/10/2013
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

6# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-C/34

ތާރީޚް: 24/10/2013
ގަޑި: 17:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޙަލީމް، އެލްފާސޯ / ނ. ވެލިދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަލީ ޢާޒިމް، ހ. ނިއުކްއީން / މާލެ މުޙައްމަދު ނާޝިޒު، ހ. މޮހޮރީވިލާ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

7# ފައިސާހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/30

ތާރީޚް: 31/10/2013
ގަޑި: 14:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ، ހ. ރުވާމާގެ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ނާޡިމް، މ. ނިޔަދުރު / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

8# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/23

ތާރީޚް: 02/10/2014
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މައިކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ، މއ. ބެރިއަންފަރު / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ރިތިރަށް ރިޒޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، މއ. ސީރާޒީގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

9# ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/24

ތާރީޚް: 13/10/2014
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ދައުލަތް ( އެޓާނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް )
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މާލޭ ހޮޓެލްސް އެސޯސިއޭޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ތަފްޞީލް:

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ،ފަނޑިޔާރު ޢަހްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

10# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/22

ތާރީޚް: 27/10/2014
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މޫސާ ރަފީއު، ނޫވިލް / ށ. ބިލެތްފަހި
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ބިލެތްފަހި ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

11# ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/37

ތާރީޚް: 29/10/2014
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިނގ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ، ވިލާ ޝިޕިންގ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޙަސަން ޒަރީރް، ފިފްޓީފްލާވަރ / ބ. ކަމަދޫ

ތަފްޞީލް:

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސައީދު، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

12# ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/24

ތާރީޚް: 29/10/2014
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ދައުލަތް ( އެޓާނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް )
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މާލޭ ހޮޓެލްސް އެސޯސިއޭޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ތަފްޞީލް:

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ،ފަނޑިޔާރު ޢަހްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

13# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/16

ތާރީޚް: 03/10/2016
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އައި.އެންޑް.ޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް، ހ.ހެޕީހައުސް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މައިކްރޯ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް، ހ.މެހެލިގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

14# ފައިސާހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/05

ތާރީޚް: 05/10/2015
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް (ދައުލަތް)
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ތަފްޞީލް:

ފައިސާހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު

15# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/28

ތާރީޚް: 05/10/2015
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް މެރިން ސާރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ގ. ފަނަސް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަވަންޒާރޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، މއ. އިރުދޭމާގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

16# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/19

ތާރީޚް: 06/10/2015
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އެޑޯން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ގ. ސެރެނޭޑް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ލަތީފް ، މ. ސަނދުރަވި / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

17# ރަހުނު ވިއްކާލުން ހުއްޓުވުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/06

ތާރީޚް: 07/10/2015
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މަރްޔަމް ޢާފިޔާ، މއ. ފެހިއަލިއާގެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ބޭންކް އޮފް ސިލޯން

ތަފްޞީލް:

ރަހުނު ވިއްކާލުން ހުއްޓުވުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

18# ފައިސާހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/05

ތާރީޚް: 08/10/2015
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް (ދައުލަތް)
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ތަފްޞީލް:

ފައިސާހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް،ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު

19# އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައި ހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ސިންޖީ ޢަމަލެއް ހިންގުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/11

ތާރީޚް: 08/10/2015
ގަޑި: 13:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މޫސާ ދީދީ، ގދ. ވާދޫ، މާފޮޅޭގެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ތަފްޞީލް:

އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައި ހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ސިންޖީ ޢަމަލެއް ހިންގުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް،ފަނޑިޔާރު ޑރ.އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ.

20# ވަޒިފާއިން ވަކިކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/03

ތާރީޚް: 13/10/2015
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް ހ. ވެލާނާގެ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިސްމާޢީލް ރިމާޙް، ހ. ބަރަބޯމާގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ވަޒިފާއިން ވަކިކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

21# ވަޒީފާ އަނބުރާ ހޯދުމާއި، ވަޒީފާ އާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން ޙައްޤުތައް ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/10

ތާރީޚް: 13/10/2015
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް ހ. ވެލާނާގެ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަލީ ނަޝީދު، ފިނިވާގެ / ހއ. ކެލާ

ތަފްޞީލް:

ވަޒީފާ އަނބުރާ ހޯދުމާއި، ވަޒީފާ އާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން ޙައްޤުތައް ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު،ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ

22# ވާރުތަމުދާ ނުވަތަ ތަރިކަ ބެހުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/11

ތާރީޚް: 15/10/2015
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ސޯބިރާ ޙުސައިން މޫސާ،ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 07-3-78
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަޒީޒާ ޙުސައިން، ހ.ހަކި / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ވާރުތަމުދާ ނުވަތަ ތަރިކަ ބެހުން
ފަނޑިޔާރުން:
ަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު އަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ

23# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/51

ތާރީޚް: 15/10/2015
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަލީ ރަޝީދު، މއ. ބިންމަތީގެ / މާލެ މުޙައްމަދު މުޙާޒު ޙަމީދު، މއ. ފުލޫނިޔާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ހ.އާގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު ، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

24# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/54

ތާރީޚް: 19/10/2015
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަލީ މޫސާ، ހ. އާޝިޔާނާ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ނަސީމް، ސްވީޓްހާޓް / ރ. އިންނަމާދޫ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޢާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

25# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/28

ތާރީޚް: 19/10/2015
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އޭޑީކޭ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ، މ. ތިލަފިހިގެ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ގަސްވެލި އައިލެންޑްސް ޕވޓ ލޓޑ، ހ. މާދޫ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ އަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

26# ވާރުތަމުދާ ނުވަތަ ތަރިކަ ބެހުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/11

ތާރީޚް: 20/10/2015
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ސޯބިރާ ޙުސައިން މޫސާ،ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 07-3-78
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަޒީޒާ ޙުސައިން، ހ.ހަކި / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ވާރުތަމުދާ ނުވަތަ ތަރިކަ ބެހުން
ފަނޑިޔާރުން:
ަފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު އަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ

27# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/31

ތާރީޚް: 26/10/2015
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޙަސަން ޢަލީ މަނިކު ހ. ކާމިނީޕޫލް، މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ޖަނާޙް ހ. ވަލުމައިޒާންދޮށުގެ، މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

28# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/54

ތާރީޚް: 22/10/2015
ގަޑި: 11:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަލީ މޫސާ، ހ. އާޝިޔާނާ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ނަސީމް، ސްވީޓްހާޓް / ރ. އިންނަމާދޫ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

29# ވަޒީފާއާބެހޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/27

ތާރީޚް: 29/10/2015
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އިސްމާއީލް މަސްޢޫދު މ. ތުޅާގިރި، މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

ތަފްޞީލް:

ވަޒީފާއާބެހޭ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

30# ބަދަލު ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/10

ތާރީޚް: 29/10/2015
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މޫސާ ޙުސައިން، ހއ. އިހަވަންދޫ، ފީރޯޒްގެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަފްޞީލް:

ބަދަލު ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

31# ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުން ބާޠިލްކޮށްދިނުމަށް އެދި

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-A/13

ތާރީޚް: 26/10/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް ( މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް )
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޙަބީބު، ދަފްތަރު ނަންބަރު 3915 / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުން ބާޠިލްކޮށްދިނުމަށް އެދި
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިރާރު ޑރ.‫​ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ.‫​

32# ފައިސާހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/19

ތާރީޚް: 04/10/2016
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ، މ.މާފަރު / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ހަބް ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ ، ހ.ވައިލެޓް މީޑް / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

33# ހައި ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން.

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-JC/14

ތާރީޚް: 10/10/2016
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް ( އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް)
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޙުސައިން ޝަހީދު، ބާޒީގެ / ސ. ހިތަދޫ ޢަބްދުﷲ ސިޔާޒު، ނަސީމާ މަންޒިލް / ޅ. ނައިފަރު ޢަބްދުﷲ ނަޟީރު، ބޯޅަދަނޑުގެ / ގދ. ގައްދޫ ޙަސަން ވަޙީދު، ރަންކޮކާގެ / ހދ. ކުރިނބި

ތަފްޞީލް:

ހައި ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން.
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދް، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ،

34# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-A/12

ތާރީޚް: 09/10/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ނަޞީރު، ހަންހާރުގެ، ސ. ހިތަދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ނަފީސް ޙުސައިން ކޮންގްރެސް، ސ. ހިތަދޫ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

35# ޝަކުވާ ފޯމް

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-L/81

ތާރީޚް: 03/10/2017
ގަޑި: 13:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޝަކީލާ ހަމީދު، މއ. ކިނބި / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ރަނާ ޙަމީދު، މ. ފިއަލި / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ޝަކުވާ ފޯމް
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

36# ކޯޓު އަމުރު

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2017/SC-A/18

ތާރީޚް: 05/10/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އުހުދު އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، އުހުދު / ސ. ހިތަދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ވަންޕްލަސް ހޯލްޑިނސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ފަހާގެ / ސ. ފޭދޫ

ތަފްޞީލް:

ކޯޓު އަމުރު
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް،ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

37# ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ރިވިއުކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2017/SC-L/42

ތާރީޚް: 26/10/2017
ގަޑި: 13:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޙުސައިން ޞަލާޙް، ގުމްރީގެ / ކ. ކާށިދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޙަމްދޫން ޢަބްދުﷲ، އަކިރި / ބ. ދަރަވަންދޫ

ތަފްޞީލް:

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ރިވިއުކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ